ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revolutionary

R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revolutionary-, *revolutionary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ, Syn. rebellious, revolting, insurgent

English-Thai: Nontri Dictionary
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ, เกี่ยวกับการหมุนเวียน, เกี่ยวกับวัฏจักร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revolutionary defeatismการยอมสยบก่อนปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
Comrades, students, revolutionary companions-in-arms...สหายทุกท่าน นักเรียนทุกคน และมิตรของพรรคประชาชน The Red Violin (1998)
The music I teach is revolutionary music.ดนตรีที่ผมสอนคือ ดนตรีที่ปฏิรูปแล้ว The Red Violin (1998)
Students, comrades, revolutionary Red Guards...นักเรียน สหาย และ สมาชิกพรรค ( Red Guard ) ทุกท่าน The Red Violin (1998)
Alternative— Yes, your revolutionary half.- หรือพวกแนวๆ -- ใช่ แนวกบฏแบบคุณนั่นแหละ The Constant Gardener (2005)
KDH is developing a revolutionary treatment for T. B. Sufferers.- ก็ระดับโลก - KDH กำลังพัฒนาการรักษาแผนใหม่ สำหรับผู้ป่วยวัณโรค The Constant Gardener (2005)
The weak revolutionary government will be overthrown, and our Fuhrer will lead this country.รัฐบาลที่อ่อนแอแบบนั้นเราไม่ต้องการ จากนี้ไปท่านผู้นำจะปกครองประเทศ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Now, governor, this is a prototype of a revolutionary new system in security devices.ท่านผู้ตรวจการ นี่คือต้นแบบ... ...ของการปฎิวัติ ของระบบรักษาความปลอดภัย Bandidas (2006)
Forget reeds. I present you with this revolutionary gizmo we call bark.ลืมเถอะ ผมนำเสนอคุณด้วยสิ่งปฏิวัตินี้ Gizmo ที่เราเรียกว่า เปลือก Ice Age: The Meltdown (2006)
"It is a revolutionary movement, and we will turn the empire... into a spiritual republic."เป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่จะพลิกจักรวรรดิ.. ให้กลายเป็นสาธารณรัฐแห่งศาสนา The Illusionist (2006)
It's like the Revolutionary War, you know what I mean?That cop was a federaI agent. Deja Vu (2006)
It was such a revolutionary machine.นี่เป็นเครื่องที่ปฏิวัติวงการ The Pursuit of Happyness (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revolutionaryThe revolutionary council met to plan strategy.
revolutionaryThe revolutionary government, while raising troops from the masses and fighting a defensive battle, established a republic and executed Louis XVI.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปฏิวัติ(n) revolution, See also: revolutionary, Syn. การเปลี่ยนแปลง, Example: ญี่ปุ่นเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในเอเชีย, Thai Definition: การเปลี่ยนแปลงระบบหรือการเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง
คณะปฏิวัติ(n) revolutionary council, See also: revolutionary committee, revolutionary group, revolutionary party, Example: คณะปฏิวัติออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง, Count Unit: คณะ, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบหรือระบอบการบริหารบ้านเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[kabot] (n) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary  FR: rebelle [ m ] ; insurgé [ m ]
ลักษณะปฏิวัติ[laksana patiwat] (n, exp) EN: revolutionary nature
นักปฏิวัติ[nakpatiwat] (n) EN: revolutionary ; revolutionist  FR: révolutionnaire [ m ]
ปฏิวัติ[patiwat] (adj) EN: revolutionary
ผู้ก่อการ[phū køkān] (n, exp) EN: promoter of the revolution of B.E. 2475 ; revolutionary
ผู้ก่อการจลาจล[phū kø kānjalājon] (n, exp) EN: rioter ; rebel ; revolutionary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVOLUTIONARY R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revolutionary (n) rˌɛvəlˈuːʃənriː (r e2 v @ l uu1 sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
革命性[gé mìng xìng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] revolutionary, #22,179 [Add to Longdo]
革命军[gé mìng jūn, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, / ] revolutionary army, #40,320 [Add to Longdo]
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang, #75,315 [Add to Longdo]
革命卫队[gé mìng wèi duì, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] revolutionary guard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp, n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011) [Add to Longdo]
革命運動[かくめいうんどう, kakumeiundou] (n) revolutionary movement [Add to Longdo]
革命家[かくめいか, kakumeika] (n) revolutionary [Add to Longdo]
革命歌[かくめいか, kakumeika] (n) revolutionary song [Add to Longdo]
革命軍[かくめいぐん, kakumeigun] (n) revolutionary army [Add to Longdo]
革命児[かくめいじ, kakumeiji] (n) man of revolutionary temperament [Add to Longdo]
革命政府[かくめいせいふ, kakumeiseifu] (n) revolutionary government [Add to Longdo]
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] (adj-na) revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]
革命評議会[かくめいひょうぎかい, kakumeihyougikai] (n) revolutionary council [Add to Longdo]
人権宣言[じんけんせんげん, jinkensengen] (n) (France's revolutionary era) Declaration of the Rights of Man [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolutionary \Rev`o*lu"tion*a*ry\, a. [Cf. F.
   r['e]volutionnaire.]
   Of or pertaining to a revolution in government; tending to,
   or promoting, revolution; as, revolutionary war;
   revolutionary measures; revolutionary agitators.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolutionary \Rev`o*lu"tion*a*ry\, n.
   A revolutionist. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Dumfries was a Tory town, and could not tolerate a
      revolutionary.              --Prof.
                          Wilson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revolutionary
   adj 1: markedly new or introducing radical change; "a
       revolutionary discovery"; "radical political views" [syn:
       {revolutionary}, {radical}]
   2: of or relating to or characteristic or causing an axial or
     orbital turn [syn: {rotatory}, {revolutionary}]
   3: relating to or having the nature of a revolution;
     "revolutionary wars"; "the Revolutionary era"
   4: advocating or engaged in revolution; "revolutionary
     pamphlets"; "a revolutionary junta" [ant:
     {counterrevolutionary}]
   n 1: a radical supporter of political or social revolution [syn:
      {revolutionist}, {revolutionary}, {subversive},
      {subverter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top