ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

radical

R AE1 D IH0 K AH0 L   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radical-, *radical*
English-Thai: Longdo Dictionary
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง
free radical(n) อนุมูลอิสระ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radical[ADJ] โดยรากฐาน, See also: โดยมูลฐาน, โดยพื้นฐาน, Syn. fundamental
radical[ADJ] ทั่วถึง, See also: ซึ่งแผ่ไปทั่ว, โดยตลอด, Syn. thorough
radical[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่, See also: ถึงรากถึงโคน, รุนแรง, สุดขีด, Syn. extreme
radical[N] คนหัวรุนแรง, See also: ฝ่ายซ้าย, Syn. extremist, Ant. conservative
radical[N] ราก (คำศัพท์, ตัวเลขทางคณิตศาสตร์)
radically[ADV] โดยมูลฐาน, See also: โดยสมุฏฐาน, Syn. fundamentally
radicalise[VT] ทำให้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalise[VI] ้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalism[N] ลัทธิที่ยึดหลักความรุนแรง, See also: ลัทธิหัวรุนแรง, นโยบาย, ความเชื่อที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสัง, Ant. conservatism
radicalize[VT] ทำให้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radical(แรด'ดิเคิล) adj. มูลฐาน,รากฐาน,สมุฎฐาน,หัวรุนแรง,สุดขีด,รุนแรง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับหรือกลายเป็นroot,เกี่ยวกับรากศัพท์, See also: radically adj. n. ผู้มีหัวรุนแรง,ฝ่ายซ้าย,กลุ่มธาตุ,เครื่องหมายหรือจำนวนกรณฑ์,รากศัพท์,หมวดน้ำ
radical sign(คณิตศาสตร์) เครื่องหมายหรือเครื่องหมายกรณฑ์
radicalism(แรด'ดิคัลลิสซึม) n. การยึดหลักการที่รุนแรง,ลัทธิหัวรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
radical(adj) สุดขีด,รุนแรง,ลึกซึ้ง,เป็นรากฐาน,เป็นรากศัพท์
radicalism(n) ลัทธินิยมความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radical๑. -ทำลายเหตุ๒. -ราก [มีความหมายเหมือนกับ radicular]๓. -ถอนรากถอนโคน๔. อนุมูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radicalมูลวิวัติ, ที่เปลี่ยนถึงรากฐาน, หัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radicalเกิดจากราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radical๑. กรณฑ์๒. -ราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radical axisแกนราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radical centreศูนย์กลางแกนราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radical leaves; basal leavesใบกระจุกใกล้ราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radical medicationโอสถบำบัดถอนรากถอนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical operationการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical partyพรรคหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
radical (n ) คนหัวรุนแรง
See also: S. กก, A. กกก, R. กกก
Radical (n adj ) ที่ถึงรากถึงโคน, คนที่ถึงรากถึงโคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was an interesting connection between the rise of fascism in Europe and the consciousness of politically radical people about corporate power.มีความเชื่อมโยงพัวพันที่น่าสนใจ ระหว่างการขึ้นสู่อำนาจของระบอบฟาสซิสต์ในยุโรป กับจิตสำนึกของพวกหัวรุนแรงทางการเมือง The Corporation (2003)
I remember that guy. He was a serious radical in Boston.ผมจำผู้ชายคนนั้นได้ เขาเป็นพวกลัทธิหัวรุนแรงในบอสตัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
It's a little bit more radical than puberty but nothing to get particularly upset about.มันเป็นเรื่องเล็กน้อยของวัยหนุ่มสาว แต่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องอารมณ์เสียเลย Peaceful Warrior (2006)
First and least radical being an injection of anti-inflammatory drugs into the penis.ก่อนอื่นเลยหมอต้องฉีดยา แก้อักเสบเข้าไปที่อัณฑะ Escape from Dragon House (2008)
That's the least radical thing you can do?เบื้องต้นต้องทำแบบนี้เหรอ Escape from Dragon House (2008)
About a year ago, some radical group had his car bombed.ประมาณ 1 ปีมาแล้ว เขาถูกวางระเบิดที่รถ โดยกลุ่มหัวรุนแรง Resurrection (2008)
Which is why we are going to explore every other possible option before resorting to such a radical surgery.ด้วยเหตุนี้เราจึงจะหาทางช่วยอื่นทุกทาง ก่อนจะทำการผ่าตัด Here Comes the Flood (2008)
What does your father think of your consorting with these radicals anyway?พ่อคุณคิดยังไงบ้างกับความสัมพันธ์ ของคุณกับพวกหัวรุนแรงพวกนั้น The Bank Job (2008)
We are God-fearing patriots, and in a time when black radicals are in power in this country, we are desperately trying to remind our citizens of their founding beliefs.พวกเราคือผู้รักชาติกลัวบาป และในเวลาที่สิ้นหวัง กลุ่มลัทธิหัวรุนแรง Albification (2009)
Cham Syndulla was a radical before the war.ชาม ซินดูล่า เป็นพวกหัวรุนแรง ก่อนสงครามจะเกิด Liberty on Ryloth (2009)
I have kind of a radical idea he.ผมพอดี ผมมีความคิดที่สุดโต่ง อยู่อย่าง Pilot (2009)
Local cops think a radical environmental group did it.ตำรวจท้องถิ่นคิดว่าสภาพแวดล้อม แบบสุดขั้วทำให้เป็นแบบนั้น A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radicalA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
radicalFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
radicalHe is radical in thoughts.
radicalHe is very progressive, not to say radical.
radicalHis argument is more radical as against yours.
radicalHis ideas are too radical to be acceptable to most people.
radicalShe has a very radical opinion about the problem.
radicalSome are moderate; some are radical.
radicalSome blacks seek more radical solutions.
radicalThe government watched the activities of radical groups carefully.
radicalThere is a rumor that the radicals are plotting against the government.
radicalThey were labeled radicals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวรุนแรง[ADJ] radical, See also: aggressive, extreme, Example: นักศึกษารุ่นนี้เป็นคนหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมั่นสูง, Thai definition: ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจังและรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวรุนแรง [adj.] (hūarunraēng) EN: radical ; aggressive ; extreme   FR: radical ; extrême
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement
ยับเยิน[adv.] (yapyoēn) EN: utterly ; completely ; totally ; radically   

CMU English Pronouncing Dictionary
RADICAL R AE1 D IH0 K AH0 L
RADICALS R AE1 D IH0 K AH0 L Z
RADICALLY R AE1 D IH0 K L IY0
RADICALISM R AE1 D IH0 K AH0 L IH2 Z AH0 M
RADICALIZE R AE1 D IH0 K AH0 L AY2 Z
RADICALIZED R AE1 D IH0 K AH0 L AY2 Z D
RADICALIZATION R AE2 D IH0 K AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radical (n) rˈædɪkl (r a1 d i k l)
radicals (n) rˈædɪklz (r a1 d i k l z)
radically (a) rˈædɪkliː (r a1 d i k l ii)
radicalism (n) rˈædɪkəlɪzəm (r a1 d i k @ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēn, ㄍㄣ, ] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings, #1,455 [Add to Longdo]
激进[jī jìn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ, / ] radical; extreme; extremist, #16,198 [Add to Longdo]
基团[jī tuán, ㄐㄧ ㄊㄨㄢˊ, / ] radical (chem.), #43,173 [Add to Longdo]
词根[cí gēn, ㄘˊ ㄍㄣ, / ] radical of a compound word (in European language), #72,851 [Add to Longdo]
形声字[xíng shēng zì, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄗˋ, / ] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character, #73,199 [Add to Longdo]
形声[xíng shēng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ, ] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character, #108,972 [Add to Longdo]
激进分子[jī jìn fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] radicals; extremists [Add to Longdo]
自由基清除剂[zì yóu jī qīng chú jì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] radical scavenger [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurzelgröße {f} | Wurzelgrößen {pl}radical quantity | radical quantities [Add to Longdo]
Wurzelwort {n}radical word [Add to Longdo]
radikal; fundamental; rigoros; grundlegend; gründlich {adj} | radikaler | am radikalstenradical | more radical | most radical [Add to Longdo]
Radikalchirurgie {f} [med.]radical surgery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
すんづくり[, sundukuri] (n) kanji sun ("inch") radical at right (radical 41) [Add to Longdo]
なつあし[, natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer) [Add to Longdo]
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178) [Add to Longdo]
まがりかわ[, magarikawa] (n) kanji "curving river" radical (variant of radical 47) [Add to Longdo]
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
ウ冠[ウかんむり, u kanmuri] (n) (宀) (See 字・じ・1) "roof" kanji radical at top (radical 40) [Add to Longdo]
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
ノ米偏;釆偏[のごめへん(釆偏);ノごめへん(ノ米偏), nogomehen ( han hen ); no gomehen ( no kome hen )] (n) kanji "topped rice" radical (radical 165) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radical \Rad"i*cal\ (r[a^]d"[i^]*kal), a. [F., fr. L. radicalis
   having roots, fr. radix, -icis, a root. See {Radix}.]
   1. Of or pertaining to the root; proceeding directly from the
    root.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Of or pertaining to the root or origin; reaching to
    the center, to the foundation, to the ultimate sources, to
    the principles, or the like; original; fundamental;
    thorough-going; unsparing; extreme; as, radical evils;
    radical reform; a radical party.
    [1913 Webster]
 
       The most determined exertions of that authority,
       against them, only showed their radical
       independence.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.)
    (a) Belonging to, or proceeding from, the root of a plant;
      as, radical tubers or hairs.
    (b) Proceeding from a rootlike stem, or one which does not
      rise above the ground; as, the radical leaves of the
      dandelion and the sidesaddle flower.
      [1913 Webster]
 
   4. (Philol.) Relating, or belonging, to the root, or ultimate
    source of derivation; as, a radical verbal form.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) Of or pertaining to a radix or root; as, a radical
    quantity; a radical sign. See below.
    [1913 Webster]
 
   {Radical axis of two circles}. (Geom.) See under {Axis}.
 
   {Radical pitch}, the pitch or tone with which the utterance
    of a syllable begins. --Rush.
 
   {Radical quantity} (Alg.), a quantity to which the radical
    sign is prefixed; specifically, a quantity which is not a
    perfect power of the degree indicated by the radical sign;
    a surd.
 
   {Radical sign} (Math.), the sign [root] (originally the
    letter r, the initial of radix, root), placed before any
    quantity, denoting that its root is to be extracted; thus,
    [root]a, or [root](a + b). To indicate any other than the
    square root, a corresponding figure is placed over the
    sign; thus, [cuberoot]a, indicates the third or cube root
    of a.
 
   {Radical stress} (Elocution), force of utterance falling on
    the initial part of a syllable or sound.
 
   {Radical vessels} (Anat.), minute vessels which originate in
    the substance of the tissues.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Primitive; original; natural; underived; fundamental;
     entire.
 
   Usage: {Radical}, {Entire}. These words are frequently
      employed as interchangeable in describing some marked
      alteration in the condition of things. There is,
      however, an obvious difference between them. A radical
      cure, reform, etc., is one which goes to the root of
      the thing in question; and it is entire, in the sense
      that, by affecting the root, it affects in an
      appropriate degree the entire body nourished by the
      root; but it may not be entire in the sense of making
      a change complete in its nature, as well as in its
      extent. Hence, we speak of a radical change; a radical
      improvement; radical differences of opinion; while an
      entire change, an entire improvement, an entire
      difference of opinion, might indicate more than was
      actually intended. A certain change may be both
      radical and entire, in every sense.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radical \Rad"i*cal\ (r[a^]d"[i^]*kal), n.
   1. (Philol.)
    (a) A primitive word; a radix, root, or simple, underived,
      uncompounded word; an etymon.
    (b) A primitive letter; a letter that belongs to the
      radix.
      [1913 Webster]
 
         The words we at present make use of, and
         understand only by common agreement, assume a
         new air and life in the understanding, when you
         trace them to their radicals, where you find
         every word strongly stamped with nature; full of
         energy, meaning, character, painting, and
         poetry.              --Cleland.
      [1913 Webster]
 
   2. (Politics) One who advocates radical changes in government
    or social institutions, especially such changes as are
    intended to level class inequalities; -- opposed to
    conservative.
    [1913 Webster]
 
       In politics they [the Independents] were, to use the
       phrase of their own time, "Root-and-Branch men," or,
       to use the kindred phrase of our own, Radicals.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.)
    (a) A characteristic, essential, and fundamental
      constituent of any compound; hence, sometimes, an
      atom.
      [1913 Webster]
 
         As a general rule, the metallic atoms are basic
         radicals, while the nonmetallic atoms are acid
         radicals.             --J. P. Cooke.
      [1913 Webster]
    (b) Specifically, a group of two or more atoms, not
      completely saturated, which are so linked that their
      union implies certain properties, and are conveniently
      regarded as playing the part of a single atom; a
      residue; -- called also a {compound radical}. Cf.
      {Residue}.
      [1913 Webster]
 
   4. (Alg.) A radical quantity. See under {Radical}, a.
    [1913 Webster]
 
       An indicated root of a perfect power of the degree
       indicated is not a radical but a rational quantity
       under a radical form.         --Davies &
                          Peck (Math.
                          Dict.)
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) A radical vessel. See under {Radical}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Residue \Res"i*due\ (r?z"?-d?), n. [F. r['e]sidu, L. residuum,
   fr. residuus that is left behind, remaining, fr. residere to
   remain behind. See {Reside}, and cf. {Residuum}.]
   1. That which remains after a part is taken, separated,
    removed, or designated; remnant; remainder.
    [1913 Webster]
 
       The residue of them will I deliver to the sword.
                          --Jer. xv. 9.
    [1913 Webster]
 
       If church power had then prevailed over its victims,
       not a residue of English liberty would have been
       saved.                --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) That part of a testeator's estate wwhich is not
    disposed of in his will by particular and special legacies
    and devises, and which remains after payment of debts and
    legacies.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) That which remains of a molecule after the removal
    of a portion of its constituents; hence, an atom or group
    regarded as a portion of a molecule; a {moiety} or
    {group}; -- used as nearly equivalent to {radical}, but in
    a more general sense.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The term radical is sometimes restricted to groups
      containing carbon, the term residue and {moiety} being
      applied to the others.
      [1913 Webster]
 
   4. (Theory of Numbers) Any positive or negative number that
    differs from a given number by a multiple of a given
    modulus; thus, if 7 is the modulus, and 9 the given
    number, the numbers -5, 2, 16, 23, etc., are residues.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Rest; remainder; remnant; balance; residuum; remains;
     leavings; relics.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 radical
   adj 1: (used of opinions and actions) far beyond the norm;
       "extremist political views"; "radical opinions on
       education"; "an ultra conservative" [syn: {extremist},
       {radical}, {ultra}]
   2: markedly new or introducing radical change; "a revolutionary
     discovery"; "radical political views" [syn: {revolutionary},
     {radical}]
   3: arising from or going to the root or source; "a radical flaw
     in the plan"
   4: of or relating to or constituting a linguistic root; "a
     radical verb form"
   5: especially of leaves; located at the base of a plant or stem;
     especially arising directly from the root or rootstock or a
     root-like stem; "basal placentation"; "radical leaves" [syn:
     {radical}, {basal}] [ant: {cauline}]
   n 1: (chemistry) two or more atoms bound together as a single
      unit and forming part of a molecule [syn: {group},
      {radical}, {chemical group}]
   2: an atom or group of atoms with at least one unpaired
     electron; in the body it is usually an oxygen molecule that
     has lost an electron and will stabilize itself by stealing an
     electron from a nearby molecule; "in the body free radicals
     are high-energy particles that ricochet wildly and damage
     cells" [syn: {free radical}, {radical}]
   3: a person who has radical ideas or opinions
   4: (mathematics) a quantity expressed as the root of another
     quantity
   5: a character conveying the lexical meaning of a logogram
   6: (linguistics) the form of a word after all affixes are
     removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn: {root},
     {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 radical /ʀadikal/ 
  drastic; fundamental; radical; thoroughgoing

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 radical
  radical

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top