ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revealing

R IH0 V IY1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revealing-, *revealing*, reveal
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revealing(adj) ซึ่งเผยให้รู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As everyone here is in the same boat, there's no harm in my revealing some details.ในเมื่อทุกคนที่นี่ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว คงจะไม่มีอันตรายถ้าจะเปิดเผย รายละเอียดบางอย่าง Clue (1985)
Kelly found herself opening up, trusting the older woman revealing things about herself....เคลลี่พบว่าตัวเองเปิดใจ ไว้ใจหญิงแก่... ...เผยทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเธอ... Basic Instinct (1992)
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Our minds are in revealing And every time you bring us back it gets worstความทรงจำของเรากำลังเผยให้รู้ และทุกครั้งที่คุณนำเรากลับมามันทำให้เลวร้ายลงที่สุด Æon Flux (2005)
I looked for a long time, and I finally bought the most revealing one.เลือกตั้งนานแน่ะ / ในที่สุดก็ได้มา Initial D (2005)
Go is considered to be a particularly psychologically revealing game.โกะ เป็นเกมส์ที่สามารถ แสดงผลทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ Extreme Aggressor (2005)
To be revealing your breasts so much.รู้สึกมันจะโชว์ตรงหน้าอกมากไปหน่อยนะ Episode #1.1 (2006)
I'm going to become an adult woman, wear a REALLY revealing dress, and get into a sexy pose right in front of you!ฉันจะกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัว และสวมชุดเดรสสวยๆ และก็จะทำท่าเซ็กซี่ต่อหน้าเธอ Heavenly Forest (2006)
Wear a really revealing dress, right?สวยชุดเดรสสวยๆ ใช่รึเปล่าหล่ะ? Heavenly Forest (2006)
Why do they hide it then? They hate revealing it.ถ้างั้นแล้วจะทำทำไม เขาไม่อยากเปิดเผยตัวจริงมากกว่า 200 Pounds Beauty (2006)
He's revealing the ugly truth behind them.เขาเผยความจริงที่น่าเกลียดข้างหลังภาพนั้นต่างหาก It's Alive! (2007)
One who delights in cursing men with their wildest dreams, and then revealing them to be hollow and naught but ash.และเพียงให้เค้าได้รู้ว่า เค้ามันโง่เง่าเบาปัญญา Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเฉลยปัญหา(n) giving the answer to, See also: revealing, answering the problem, Example: การเฉลยปัญหาของอาจารย์ยังไม่กระจ่าง, Thai Definition: การอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวอ[wø] (adj) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVEALING R IH0 V IY1 L IH0 NG
REVEALING R IY0 V IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revealing (v) rˈɪvˈiːlɪŋ (r i1 v ii1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp, v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
顕正[けんしょう;けんせい, kenshou ; kensei] (n) { Buddh } revealing or demonstrating the truth [Add to Longdo]
人物像[じんぶつぞう, jinbutsuzou] (n) statue; picture; picture revealing character [Add to Longdo]
他言[たげん;たごん, tagen ; tagon] (n, vs) telling others; revealing to others; letting out a secret [Add to Longdo]
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g, vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1, 一肌脱ぐ) to work with great effort [Add to Longdo]
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n, vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P) [Add to Longdo]
秘密を侵す罪[ひみつをおかすつみ, himitsuwookasutsumi] (exp) the crime of revealing a secret; breach of confidence [Add to Longdo]
秘密漏洩罪[ひみつろうせつざい, himitsurousetsuzai] (n) (the crime of) revealing state secrets [Add to Longdo]
秘密漏示罪[ひみつろうじざい, himitsuroujizai] (n) the crime of revealing a secret; breach of confidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reveal \Re*veal"\, v. t. [imp. & p. p. {Revealed}; p. pr. & vb.
   n. {Revealing}.] [F. r['e]v['e]ler, L. revelare, revelatum,
   to unveil, reveal; pref. re- re- + velare to veil; fr. velum
   a veil. See {Veil}.]
   1. To make known (that which has been concealed or kept
    secret); to unveil; to disclose; to show.
    [1913 Webster]
 
       Light was the wound, the prince's care unknown,
       She might not, would not, yet reveal her own.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to communicate (that which could not be
    known or discovered without divine or supernatural
    instruction or agency).
    [1913 Webster]
 
   Syn: To communicate; disclose; divulge; unveil; uncover;
     open; discover; impart; show.
 
   Usage: See {Communicate}. -- {Reveal}, {Divulge}. To reveal
      is literally to lift the veil, and thus make known
      what was previously concealed; to divulge is to
      scatter abroad among the people, or make publicly
      known. A mystery or hidden doctrine may be revealed;
      something long confined to the knowledge of a few is
      at length divulged. "Time, which reveals all things,
      is itself not to be discovered." --Locke. "A tragic
      history of facts divulged." --Wordsworth.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revealing
   adj 1: disclosing unintentionally; "a telling smile"; "a
       telltale panel of lights"; "a telltale patch of oil on
       the water marked where the boat went down" [syn:
       {revealing}, {telling}, {telltale(a)}]
   2: showing or making known; "her dress was scanty and revealing"
     [ant: {concealing}]
   n 1: the speech act of making something evident [syn:
      {disclosure}, {revelation}, {revealing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top