ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poverty

P AA1 V ER0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poverty-, *poverty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poverty(n) ความจน, See also: ความอัตคัด, ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง, Syn. beggary, deprivation, need, indigence
poverty(n) การขาดสารอาหาร (ดิน), Syn. absence, defect, lack, paucity, Ant. abundance
poverty-stricken(adj) ยากจน, See also: ขัดสนมาก, Syn. insolvent, indigent, broke, Ant. solvent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence, lack
poverty-strickenadj. ยากจน,ขัดสนมาก, Syn. extremely poor
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)

English-Thai: Nontri Dictionary
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poverty affidavitคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poverty, war againstการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Povertyความยากจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where we came from if one did not want to die of poverty one became a priest or a bandit!ที่ที่พวกเรามาน่ะนะ ถ้าใครไม่อยากอดตาย... ...ก็ต้องเป็นพระหรือเป็นโจร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา Gandhi (1982)
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด Gandhi (1982)
There are 3 things a person can't hide coughing, poverty and love.มีอยู่ 3 อย่าง ที่คนเราซ่อนเร้นเอาไว้ไม่ได้ คือ.. การไอ.. Il Mare (2000)
Thanks. He's grown up in poverty and hardship and his only way out is his skill with the ball.เขาโตมาอย่างแร้นแค้น Goal! The Dream Begins (2005)
I grew up in poverty as a child...ข้าเติบโตมาอย่างเด็กยากไร้ The King and the Clown (2005)
The world of poverty defies the imagination.โลกของความยากจน ท้าจินตนาการจริงๆ Dasepo Naughty Girls (2006)
Poverty Forced Her to Prostitute*ความยากจนที่บังคับให้เธอ เป็นโสเภณี* Dasepo Naughty Girls (2006)
Why is Poverty on your back?ทำใม ความยากจน ถึงได้เกาะที่หลังของเธอล่ะ? Dasepo Naughty Girls (2006)
Girl who used to have Poverty on her back gets to handle money everyday at the bank.*สาวน้อยผู้ที่เคย แบก ความยากจน เอาไว้ที่หลัง* *กลับมีเงินทองให้ใช้ อย่างไม่ขาดสายจากธุรกิจส่วนตัว* Dasepo Naughty Girls (2006)
Vivaldi died in a poverty village.วิวาลดี* เองยังต้องตายในหมู่บ้านที่ไร้ญาติขาดมิตร *นักประพันธ์คนตรีชาวอิตาลี Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
povertyBut the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.
povertyCrime has often been related to poverty.
povertyEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
povertyEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
povertyEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
povertyFor all his poverty, he was happy.
povertyHe ascribes his poverty to bad luck.
povertyHe concealed his poverty from my eyes.
povertyHe could not send his son to college because of poverty.
povertyHe had no choice but to give up school because of poverty.
povertyHe is man who I think has never known poverty.
povertyHe passed the test in the face of poverty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยากแค้น(n) impoverishment, See also: poverty, Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ในปัจจุบันคนยากจนมีปัญหาโรคจิตโรคประสาทมากขึ้นสาเหตุเพราะความยากแค้นบีบบังคับ
ความยากจน(n) poverty, See also: beggary, impoverishment, Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน
ความยากจนข้นแค้น(n) poverty, See also: destitution, penury, indigence, Syn. ความยากจน, ความยากแค้น, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: เขาได้พบความยากจนข้นแค้นมามาก สมควรแล้วที่จะได้รับความสบายเสียที
ความจน(n) poverty, See also: indigence, Syn. ความอัตคัด, ความขาดแคลน, Ant. ความร่ำรวย, Example: ความจนทำให้ความรักของชานนท์มีอุปสรรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[apjon] (v) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[jon krøp] (adj) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken
ขจัดความยากจน[khajat khwām yākjon] (v, exp) EN: eradicate poverty
เข็ญใจ[khenjai] (adj) EN: poverty-stricken  FR: dans le dénuement
ข้นแค้น[khonkhaēn] (adj) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken
ความจน[khwām jon] (n) EN: poverty ; indigence  FR: pauvreté [f] ; indigence [f]
ความยากจน[khwām yākjon] (n) EN: poverty ; beggary ; impoverishment  FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากจนข้นแค้น[khwām yākjon khonkhaēn] (n) EN: poverty ; destitution ; penury ; indigence

CMU English Pronouncing Dictionary
POVERTY P AA1 V ER0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poverty (n) pˈɒvətiː (p o1 v @ t ii)
poverty-stricken (j) pˈɒvətɪ-strɪkən (p o1 v @ t i - s t r i k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, ] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed, #21,046 [Add to Longdo]
贫苦[pín kǔ, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨˇ, / ] poverty-stricken; poor, #27,525 [Add to Longdo]
贫穷潦倒[pín qióng liáo dǎo, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, / ] poverty stricken [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wortarmut {f}poverty of words [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビンバー[binba-] (n) (1) (See ビンベスト,貧乏) someone whose state is slightly poorer than regular poverty; (2) 2nd degree poverty [Add to Longdo]
ビンベスト[binbesuto] (n) (1) (See ビンバー,貧乏) extremely poor person; (2) 3rd degree poverty [Add to Longdo]
稼ぐに追いつく貧乏無し[かせぐにおいつくびんぼうなし, kasegunioitsukubinbounashi] (exp) (id) Poverty is a stranger to industry [Add to Longdo]
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household [Add to Longdo]
窮す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 窮する) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty [Add to Longdo]
窮する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty [Add to Longdo]
窮乏[きゅうぼう, kyuubou] (n,vs) poverty; destitution; privation; indigence; penury; (P) [Add to Longdo]
金欠病[きんけつびょう, kinketsubyou] (n) poverty [Add to Longdo]
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P) [Add to Longdo]
困窮[こんきゅう, konkyuu] (n,vs) poverty; distress; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poverty \Pov"er*ty\ (p[o^]v"[~e]r*t[y^]), n. [OE. poverte, OF.
   povert['e], F. pauvret['e], fr. L. paupertas, fr. pauper
   poor. See {Poor}.]
   1. The quality or state of being poor or indigent; want or
    scarcity of means of subsistence; indigence; need.
    "Swathed in numblest poverty." --Keble.
    [1913 Webster]
 
       The drunkard and the glutton shall come to poverty.
                          --Prov. xxiii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. Any deficiency of elements or resources that are needed or
    desired, or that constitute richness; as, poverty of soil;
    poverty of the blood; poverty of ideas.
    [1913 Webster]
 
   {Poverty grass} (Bot.), a name given to several slender
    grasses (as {Aristida dichotoma}, and {Danthonia spicata})
    which often spring up on old and worn-out fields.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Indigence; penury; beggary; need; lack; want;
     scantiness; sparingness; meagerness; jejuneness.
 
   Usage: {Poverty}, {Indigence}, {Pauperism}. Poverty is a
      relative term; what is poverty to a monarch, would be
      competence for a day laborer. Indigence implies
      extreme distress, and almost absolute destitution.
      Pauperism denotes entire dependence upon public
      charity, and, therefore, often a hopeless and degraded
      state.
      [1913 Webster] Powan

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poverty
   n 1: the state of having little or no money and few or no
      material possessions [syn: {poverty}, {poorness},
      {impoverishment}] [ant: {wealth}, {wealthiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top