ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destitution

D EH1 S T AH0 T UW2 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destitution-, *destitution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destitution(n) ความแร้นแค้น, See also: ความยากจน, ความอดอยาก, Syn. pennilessness, pauperism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน, ความอดอยาก, ความยากจน., See also: destitute adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
destitution(n) ความอัตคัด, ความขาดแคลน, ความยากจน, ความอดอยาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยากจนข้นแค้น(n) poverty, See also: destitution, penury, indigence, Syn. ความยากจน, ความยากแค้น, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: เขาได้พบความยากจนข้นแค้นมามาก สมควรแล้วที่จะได้รับความสบายเสียที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยากจนข้นแค้น[khwām yākjon khonkhaēn] (n) EN: poverty ; destitution ; penury ; indigence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESTITUTION D EH1 S T AH0 T UW2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destitution (n) dˌɛstɪtjˈuːʃən (d e2 s t i t y uu1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na, n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) #16,863 [Add to Longdo]
窮乏[きゅうぼう, kyuubou] (n, vs) poverty; destitution; privation; indigence; penury; (P) [Add to Longdo]
極貧[ごくひん, gokuhin] (n, adj-no) destitution [Add to Longdo]
貧寒[ひんかん, hinkan] (adj-na, n) destitution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destitution \Des`ti*tu"tion\, n. [L. destitutio a forsaking.]
   The state of being deprived of anything; the state or
   condition of being destitute, needy, or without resources;
   deficiency; lack; extreme poverty; utter want; as, the
   inundation caused general destitution. Destrer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destitution
   n 1: a state without friends or money or prospects

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top