ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indigent

IH1 N D IH0 JH AH0 N T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indigent-, *indigent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indigent[ADJ] ยากจน, See also: แร้นแค้น, ยากแค้น, Syn. destitude, needy, poor, Ant. rich, wealthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigent(อิน' ดิเจินทฺ) adj. ยากจน, ขัดสน,, See also: indigently adv., Syn. poor, needy

English-Thai: Nontri Dictionary
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน ในเรื่องนี้ มีหลายประเทศได้อนุญาตให้ผู้แทนทางการทูตและทางกงสุลของตนอำนวยความช่วย เหลือเท่าที่จำเป็นแก่คนชาติของตนที่ประสบความยากจนข้นแค้นในต่างประเทศรวม ทั้งค่าส่งตัวกลับประเทศด้วย มีหลายรายที่กำหนดให้คนชาติที่ต้องทุกข์นั้น แจ้งถึงสาเหตุที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้น และสัญญาว่าเงินที่ได้รับนี้จะต้องชดใช้คืนภายหลัง ตามปกติ ผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลจะต้องปรึกษากับกระทรวงการต่างประเทศของตน ก่อนที่จะนำเงินให้คนชาติของตนกู้ยืมหรือไปรับรองบุคคลเหล่านั้น หรือไปรับผิดชอบทางการเงินใดๆ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน Hero (1992)
We're looking for a male, indigent transient between the ages of 25 and 45.ผู้ต้องสงสัยเป็นชาย ยากจน อายุระหว่าง 25 ถึง 45 ปี Catching Out (2008)
I've been informed he's going indigent.ผมได้รับแจ้งว่าเขาเป็นผู้ยากไร้ Blow Out (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเนื้อประดาตัว[ADJ] indigent, See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute, Ant. รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Example: ขณะนี้พวกเขาทั้งหลายไม่มีที่พึ่งกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะตกงาน, Thai definition: ที่ไม่มีสมบัติหลงเหลือติดตัวอยู่เลย
สิ้นไร้ไม้ตอก[ADJ] indigent, See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute, Syn. ยากไร้, อับจน, ลำบากยากแค้น, Example: ทุกวันนี้ผมกลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไปเสียแล้ว ได้โปรดสงสารผมเถิด, Thai definition: ที่ขัดสนหรือลำบากถึงที่สุด, ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up   FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy   FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
ยาจก[n.] (yājok) EN: beggar ; pauper ; por man   FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m]
ยากจน[v.] (yākjon) EN: be poor ; be impoverished ; be needy ; be poverty-stricken ; be destitute ; be indigent   FR: être pauvre ; être indigent
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent   FR: pauvre ; misérable

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGENT    IH1 N D IH0 JH AH0 N T
INDIGENTS    IH1 N D IH0 JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indigent    (j) ˈɪndɪʤənt (i1 n d i jh @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧乏人[びんぼうにん, binbounin] (n) poor man; pauper; the poor; the indigent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indigent \In"di*gent\, a. [L. indigent, L. indigens, p. p. of
   indigere to stand in need of, fr. OL. indu (fr. in- in) + L.
   egere to be needy, to need.]
   [1913 Webster]
   1. Wanting; void; free; destitute; -- used with of. [Obs.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of property or means of comfortable subsistence;
    needy; poor; in want; necessitous.
    [1913 Webster]
 
       Indigent faint souls past corporal toil. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Charity consists in relieving the indigent.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indigent
   adj 1: poor enough to need help from others [syn: {destitute},
       {impoverished}, {indigent}, {necessitous}, {needy},
       {poverty-stricken}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top