ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deprivation

D EH2 P R AH0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deprivation-, *deprivation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deprivation(n) การปลดจากตำแหน่ง, See also: ภาวะที่ถูกถอดถอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน, การสูญเสีย, การไล่ออก, การทำให้ไม่ได้รับ

English-Thai: Nontri Dictionary
deprivation(n) การไล่ออก, การถอดยศ, การถอนสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deprivationการขาด, ภาวะขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deprivationการเพิกถอนสิทธิ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deprivation of propertyการบังคับเอาทรัพย์ของเอกชนโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deprivation, emotionalภาวะไม่ยินดียินร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deprivation, maternalภาวะขาดแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deprivationsปัญหาและความเดือดเนื้อร้อนใจวิธีงดการให้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
deprivation(n) การถูกทอดทิ้ง
deprivationอด เช่น Sleep Deprivation การอดนอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last time you were in the sensory deprivation tank, คราวก่อนคุณอยู่ในแท็งค์ถอดความรู้สึก The Dreamscape (2008)
Through sleep deprivation or-- sleep deprivation would take too long.โดยการนอนหลับ ไม่เพียงพอ หรือ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นมานาน The Itch (2008)
- You know I think sleep deprivation is like the number one health problem in America.- คุณรู้ไหม ผมว่าภาวะง่วงง่ายกว่าปกติเป็นปัญหาสุขภาพอันดับ1ในอเมริกา Zombieland (2009)
For her, it caused severe sleep deprivation and led to a breakdown.สำหรับเธอมีสาเหตุเกิดจากการนอนน้อยเป็นเวลานาน แล้วก่อให้เกิดการล้มป่วย With You I'm Born Again (2010)
Sleep deprivation is an "enhanced interrogation technique"?ผลเสียของการอดนอน คือ เทคนิคในการสอบสวนเพิ่มมากขึ้นเหรอ Out with the Old (2012)
Sleep deprivation is part of your training. A battle with the Formics could last for days!อาไล แยกไปขวา Ender's Game (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deprivationSleep deprivation increases risk of heart attacks.
deprivationThe war ushered in a period of shortages and deprivation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลิดรอน(n) deprivation, Syn. การตัดทอน, Example: ในบางประเทศมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสตรี คือการไม่ให้สตรีแสดงความคิดเห็นใดๆ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPRIVATION D EH2 P R AH0 V EY1 SH AH0 N
DEPRIVATIONS D EH2 P R AH0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deprivation (n) dˌɛprɪvˈɛɪʃən (d e2 p r i v ei1 sh @ n)
deprivations (n) dˌɛprɪvˈɛɪʃənz (d e2 p r i v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, ] deprivation; distressed; miserable #30,982 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entbehrung { f }; Mangel { m } | Entbehrungen { pl } | Entbehrungen des Kriegesdeprivation | deprivations | deprivations of the war [Add to Longdo]
Entmachtung { f }deprivation of power [Add to Longdo]
Freiheitsberaubung { f }deprivation of liberty [Add to Longdo]
Deprivation { f } [ med. ]deprivation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n, vs) deprivation; divestiture; revocation #11,530 [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] (n, vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) #12,371 [Add to Longdo]
感覚遮断[かんかくしゃだん, kankakushadan] (n) sensory deprivation [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
酸欠[さんけつ, sanketsu] (n, adj-no) lack of oxygen; oxygen deprivation; suffocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deprivation \Dep`ri*va"tion\, n. [LL. deprivatio.]
   1. The act of depriving, dispossessing, or bereaving; the act
    of deposing or divesting of some dignity.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being deprived; privation; loss; want;
    bereavement.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl. Law) the taking away from a clergyman his benefice,
    or other spiritual promotion or dignity.
    [1913 Webster]
 
   Note: Deprivation may be a beneficio or ab officio; the first
      takes away the living, the last degrades and deposes
      from the order.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deprivation
   n 1: a state of extreme poverty [syn: {privation}, {want},
      {deprivation}, {neediness}]
   2: the disadvantage that results from losing something; "his
     loss of credibility led to his resignation"; "losing him is
     no great deprivation" [syn: {loss}, {deprivation}]
   3: act of depriving someone of food or money or rights;
     "nutritional privation"; "deprivation of civil rights" [syn:
     {privation}, {deprivation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top