Search result for

ช่องว่าง

(73 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่องว่าง-, *ช่องว่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องว่าง[N] gap, Example: ความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกอาจสืบเนื่องมาจากปัญหาช่องว่างระหว่างวัยก็เป็นได้
ช่องว่าง[N] blank, Example: จงเติมคำลงในช่องว่าง, Count unit: ช่อง, Thai definition: บริเวณที่เว้นไว้สำหรับให้เติมข้อความที่จำเป็น เช่น ช่องว่างในใบสมัคร
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่องว่างน. พื้นที่ว่างในระหว่างที่กั้น เช่น ช่องว่างระหว่างตึก ๒ หลัง
ช่องว่างความไม่เข้าใจกันของคนที่มีความคิด ฐานะ หรืออื่น ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจน ช่องว่างระหว่างวัย.
ช่องไฟช่องว่างระหว่างตัวหนังสือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gapช่องว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whitespaceช่องว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vacuoleช่องว่าง (ในเซลล์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intersticeช่องว่าง, ซอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gapช่องว่าง, ระยะห่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interrecord gapช่องว่างระหว่างระเบียน [มีความหมายเหมือนกับ interblock gap ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generation gapช่องว่างระหว่างวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throat gapช่องว่างระหว่างแขน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annulusช่องว่างระหว่างก้านเจาะและผนังหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Free space optical interconnectsช่องว่างในการเชื่อมต่อเชิงแสง [TU Subject Heading]
Knowledge Gapช่องว่างทางความรู้ [การจัดการความรู้]
Adamson's Fringeช่องว่างที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]
Antrumช่องว่าง, แอนทรัม, โพรง [การแพทย์]
Body Cavitiesช่องว่างในลำตัว,ช่องต่างๆของร่างกาย [การแพทย์]
Capsular Spaceช่องว่าง [การแพทย์]
Cleftsช่องว่าง,ร่อง [การแพทย์]
Coelomช่องว่างภายในลำตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moving makes space, space will make you sink.การขยับ สร้างช่องว่าง ช่องว่างทำให้คุณจม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Davis, they got space. Bring him out.เดวิส พวกเขามีช่องว่าง พาเขาออกมา The Dark Knight (2008)
Since you've trusted him with the task, give him some leeway.ในเมื่อ พ่อไว้ใจให้เขาในภารกิจนี้, ก็ให้ช่องว่างเขาหน่อย Episode #1.5 (2008)
The boy in that room has no such gap;เด็กที่อยู่ีในห้องนั้น ไม่มีช่องว่างที่ผมพูดถงึ Changeling (2008)
The enemy has encircled us and we can only escape westwardเราตกอยู่ในวงล้อม มีเพียงช่องว่างทางตะวันตก Three Kingdoms (2008)
So if I get a scratch on it, they take it out of my salary. So two parking spaces provides me with what I callการจอดคร่อมสองเลนจะให้สิ่งที่ผมเรียกว่า ช่องว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ Bedtime Stories (2008)
Your whole aura reads Prius. Anyways, you're in my cushion of protection right now.ตอนนี้คุณอยู่ในช่องว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผม ผมจะถอยรถแล้ว Bedtime Stories (2008)
- Watch the run in. - Watch the back door!เจาะเข้าไป หาช่องว่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
In 50 years, the gap between rich and poor has grown wider than ever.เพียง 50 ปี, ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ได้กว้างขึ้นอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน Home (2009)
That wall Summer so often hid behind- the wall of distance, of space, of casual-กำแพงกั้นที่ซัมเมอร์ ใช้หลบซ่อนตัวเองไว้ กำแพงของความห่างเหิน ของช่องว่าง ของทุกสิ่ง- 500 Days of Summer (2009)
Good for the people who were successful with them.ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนกว้างขึ้นอีกแล้ว Goemon (2009)
You know,I thought if I... kept my distance... when the time was right,we would... catch up.รู้มั้ย เพียงแค่ฉัน... รักษา ช่องว่างระหว่างเราไว้ เมื่อเวลามาถึง เราจะสามารถ... Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap   FR: espace [m] ; blanc [m] ; case [f]
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng rawāng wai) EN: generation gap   
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[n. exp.] (chǿngwāng haeng kotmāi) EN: legal loophole   
ช่องว่างในตลาด[n. exp.] (chǿngwāng nai talāt) EN: gap in the market   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blank[N] ช่องว่าง, See also: ที่ว่าง, Syn. space, gap
chasm[N] ช่องว่าง, See also: ช่วงที่ขาดตอน, ความแตกต่างทางความคิดหรือความรู้สึก, Syn. gap
gap[N] ช่องว่าง, See also: รอยแตก, รอยแยก, รอยห่าง, ช่องโหว่, Syn. break, aperture, cleft
gender gap[N] ช่องว่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย (ทางด้านสังคม), See also: ความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในด้านความคิดเห็น วัฒนธรรม ค่านิยม คุณค่าสังคมและอุปนิสัย, Syn. gender-gap
lacuna[N] ช่องว่าง, See also: ส่วนที่ขาดไป, หลุมเล็ก, โพรง, แอ่ง
room[N] ที่ว่าง, See also: ช่องว่าง, เนื้อที่, Syn. area, space
synapse[N] ช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท
void[N] ช่องว่าง, Syn. blank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
anastomosis(อะแสทะโม' ซิส) n., (pl. -ses) การสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะหรือช่องว่าง -anastomotic adj. (connection between parts)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
contline(คอน'ไลน์) n. ช่องว่าง, Syn. space
crenel(เครน'เนิล) n. ช่องว่างเป็นปีกกาบบนกำแพง,ส่วนยื่นกลม,บาก.
dead airn. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
dead spacen. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา

English-Thai: Nontri Dictionary
blank(n) ช่องว่าง,ที่ว่าง
chasm(n) เหว,ช่องว่าง,ช่องกว้าง
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
gap(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,ความแตกต่าง
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
margin(n) ริมกระดาษ,จำนวนที่เกิน,ช่องว่าง,ขอบ,เงินทดรอง
open(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ギャップ[ぎゃっぷ] (n ) ช่องว่าง, すきま、Gap

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top