ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宇宙

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宇宙-, *宇宙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宇宙[yǔ zhòu, ㄩˇ ㄓㄡˋ, ] universe; cosmos, #5,342 [Add to Longdo]
宇宙飞船[yǔ zhòu fēi chuán, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, / ] spacecraft, #35,951 [Add to Longdo]
宇宙[yǔ zhòu guān, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄍㄨㄢ, / ] world view, #68,277 [Add to Longdo]
宇宙线[yǔ zhòu xiàn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cosmic ray, #123,273 [Add to Longdo]
多元宇宙[duō yuán yǔ zhòu, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄓㄡˋ, ] multi-verse (many parallel universes, in science fiction) [Add to Longdo]
宇宙射线[yǔ zhòu shè xiàn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cosmic ray [Add to Longdo]
宇宙生成论[yǔ zhòu shēng chéng lùn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄕㄥ ㄔㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] cosmology [Add to Longdo]
宇宙[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, / ] Cosmos, Russian spacecraft series [Add to Longdo]
宇宙速度[yǔ zhòu sù dù, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] escape velocity [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宇宙[[うちゅう, [ uchuu] (n) อวกาศ, จักรวาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) จักรวาล, อวกาศ
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute^shon] (n) สถานีอวกาศ
宇宙[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) สถานีอวกาศ
宇宙工学[うちゅうこうがく, uchuukougaku] (n ) วิศวกรรมอวกาศ
宇宙警察 [うちゅうけいさつ, uchuukeisatsu] (n ) ตำรวจอวกาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) universe; cosmos; space; (P) [Add to Longdo]
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute-shon] (n) space station [Add to Longdo]
宇宙ロケット[うちゅうロケット, uchuu roketto] (n) space rocket [Add to Longdo]
宇宙医学[うちゅういがく, uchuuigaku] (n) space medicine [Add to Longdo]
宇宙化学;宇宙科学[うちゅうかがく, uchuukagaku] (n,adj-no) cosmo-chemistry; space science [Add to Longdo]
宇宙科学研究所[うちゅうかがくけんきゅうしょ, uchuukagakukenkyuusho] (n) Institute of Space and Astronautical Science; ISAS [Add to Longdo]
宇宙開発[うちゅうかいはつ, uchuukaihatsu] (n) space development; (P) [Add to Longdo]
宇宙開発計画[うちゅうかいはつけいかく, uchuukaihatsukeikaku] (n) space development project (program, programme) [Add to Longdo]
宇宙開発事業団[うちゅうかいはつじぎょうだん, uchuukaihatsujigyoudan] (n) National Space Development Agency; NASDA; (P) [Add to Longdo]
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Infinity space.果てしない宇宙
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、科学者は宇宙に際限がないものと思っていた。
The Apollo program greatly advanced our knowledge of the space.アポロ計画は宇宙に関する我々の知識を大いに増した。
America is ahead in space technology.アメリカは宇宙技術において進んでいる。
He is always writing about journey to other planets.いつもほかの惑星への宇宙旅行について書いている。
It was once believed that the earth was the center of the universe.かつては、地球が宇宙の中心であると思われていた。
The best efforts of the human race, in addition, were necessary to assist the gods in their cosmic task.さらに、人類の最善の努力が神々の宇宙的御業を補助するのに必要であった。
The space shuttles were designed to go to a space station.そのスペースシャトルは、宇宙ステーションに行くために設計された。
The spaceship was never to return to the earth.その宇宙船は2度と地球に戻れない運命になった。
The astronaut had to conduct many experiments in the space shuttle.その宇宙飛行士は、スペースシャトルの中でたくさんの実験をしなければならなかった。
The astronaut was seen to land on the moon.その宇宙飛行士は月に降り立つのを見られた。
The astronaut was slow to get used to the condition of weightlessness.その宇宙飛行士は無重力の状態になかなか慣れなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Firewall Three is the station.[JA] そして第3は 宇宙ステーション Life (2017)
A day will come when men will have absolute faith... ..in an uninterrupted progress, that might make them... ..masters of the laws of the universe, masters of life...[CN] 人们绝对相信没有阻断的持续性 进步终会到来 这种进步让人们成为宇宙的主人 人生的主人 Europe '51 (1952)
The creature killed four of the six ISS astronauts, with a fifth, Dr. David Jordan, presumed dead, carrying it out into deep space.[JA] あの生物はステーションの 6人の乗組員のうち4人を殺した そして5人目は ディビッド・ジョーダン博士 彼は生物を宇宙の遠くへと 運ぶために死亡したと推定される Life (2017)
Calvin just came out. It grabbed my suit.[JA] カルヴィンが出てきた 宇宙服にしがみついてる Life (2017)
Um... There's coolant for the spacesuits.[JA] あとは宇宙服用の 冷却水もある Life (2017)
From Phra Mana Mongut, by the blessing of the highest super agency in the world of the whole universe, the king of Siam.[CN] 来自法拉·马纳·蒙卡特... 全宇宙最强大的超级国家... 及其四面八方各邻国... The King and I (1956)
You don't see NASA running off to a filing cabinet every time one of their astronauts says, "Houston, we have a problem."[JA] 宇宙で問題が発生しても NASAでは 書類棚へ走らない Sexy Rollercoasters (2017)
...individuals, yes. As atoms in the cosmos of Soviet Russia.[CN] 每一个人是的 作为苏联这个 宇宙的一分子 Ninotchka (1939)
How is it?[CN] 也是我的宇宙 Episode #1.4 (2004)
Calvin cracked the coolant system in her suit.[JA] カルヴィンが彼女の宇宙服の 冷却装置を壊した Life (2017)
I blasted him into dust.[CN] 我要把他轰成宇宙垃圾 The Seven Year Itch (1955)
Trust your suit.[JA] 宇宙服を信じて Life (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
宇宙[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宇宙[うちゅう, uchuu] Universum, Weltall, Weltraum [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうぼう, uchuubou] Astronautenhelm [Add to Longdo]
宇宙旅行[うちゅうりょこう, uchuuryokou] Weltraumflug [Add to Longdo]
宇宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top