Search result for

orb

(128 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orb-, *orb*
English-Thai: Longdo Dictionary
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orb[N] วัตถุทรงกลม
orbit[N] วิถีโคจร, See also: วงโคจร, Syn. rotation, circle, path
orbit[N] ขอบเขต, See also: วง, Syn. domain, compass
orbit[VI] โคจร, See also: เดินทางรอบ, Syn. revolve, circle
orbit[VT] โคจร, See also: เดินทางรอบ, Syn. revolve, circle
orbital[ADJ] เกี่ยวกับการโคจร, See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
orbicular(ออร์บิค'คิวละ) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก,เป็นรูปวงกลม., See also: orbicularity n.
orbiculate(ออร์บิค'คิวลิท,-เลท) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path,circuit
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj.,n. -adsorption n.
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
ascorbic acid(แอสคอร์'บิค) วิตามิน-ซี

English-Thai: Nontri Dictionary
orb(n) วงโคจร,วงกลม,วงล้อ,ลูกโลก,ลูกตา
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
forbade(vt) pt ของ forbid

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orbationการพราก (ผู้เยาว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbicular-เป็นวงกลม, -เป็นวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbicular-peltate-รูปโล่กลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbicular; orbiculate-รูปวงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbicularis oculi muscle; sphincter oculiกล้ามเนื้อหลับตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbicularis oris muscle; sphincter oris(กล้ามเนื้อ)หูรูดปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbiculate; orbicular-รูปวงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbit๑. เบ้าตา๒. ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbitเบ้าตา [TU Subject Heading]
orbitวงโคจร, แนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคเป็นวงรอบ  เช่น แนวทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก แนวทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Orbitsวงโคจร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orbitsวงโคจร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
orb spider (n name uniq ) แมงมุมใยกลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
I am entering your orbit now, General.ตอนนี้ ข้ากำลังเข้าสู่วงโคจรของท่านแล้ว ท่านนายพล Duel of the Droids (2008)
Holding at mid-altitude orbit, 12,500...รักษาวงโคจรไว้ที่ 12500 Body of Lies (2008)
Do you have any idea what it costs just to change the angle... of the lens on a satellite orbiting 200 miles above the Earth?นายรู้บ้างไหมว่ามันจะประมาณราคาเท่าหร แค่เปลี่ยนมุม... ของเลนส์ดาวเทียม หรือบิท200ไมล์จากพึ้นโลก Taken (2008)
Object 07/493 was first spotted just beyond Jupiter's orbit by the Spaceguard program.วัตถุ 07/493 ได้ถูกค้นพบครั้งแรก นอกวงโคจรดาวพฤหัส โดยโครงการของสเปคการ์ด The Day the Earth Stood Still (2008)
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า The Day the Earth Stood Still (2008)
At first, it was projected to pass millions of miles outside of Earth's orbit.ต่อวินาที ขั้นต้นประมาณการว่ามันเดินทางเป็นระยะทาง หลายล้านไมล์ นอกวงโคจรของโลกมาแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
Madam Secretary, we lost contact with one of our DSCS-3 listening satellites orbiting Earth.ท่านรัฐมนตรี เราขาดการติดต่อ กับดาวเทียม DSCS3 ซึ่งโคจรอยู่รอบโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
Striker 28 headed for orb perimeter!สไตรค์เกอร์ 28 มุ่งหน้าไปหามัน! The Day the Earth Stood Still (2008)
Did she finally led you to orbits?เพื่อน, เมื่อกี้ยัยนั่นเอางวงล้วงเข้าไปในปากนาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Anyone my 'promethium Orb' stolen... and I back.ป่านนี้ฉันยิงหัวนายทะลุไปแล้ว มีคนขโมยลูกแก้วโพรมีเธียมของฉันมา Dragonball: Evolution (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orbHow many satellites have been put into orbit round the earth?
orbThe orbit around Sirius is elliptical.
orbThe rocket is in orbit around the moon.
orbHe put his finger on the cause of the rocket's failure to orbit.
orbThe earth travels in an orbit around the sun.
orbThe satellite is now in orbit.
orbThe satellite is in orbit around the moon.
orbThey succeeded in putting an artificial satellite in orbit.
orbA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
orbThe satellite made 10 orbits of the earth.
orbThe spaceship is out of orbit around the moon.
orbFor the first time a satellite was launched into orbit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคจร[V] orbit, See also: move around, travel around, circle, circulate, Syn. หมุนรอบ, Example: การเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาคือ การกำหนดเวลาตามการโคจรของดวงอาทิตย์, Thai definition: เดินไปตามวิถี
หมุนรอบ[V] orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
นาควิถี[N] orbit of the moon, See also: moon's path through certain asterisms, serpent's path, Syn. ทางพญานาค, Thai definition: ทางที่พระจันทร์เดินไปในระหว่างดาวสวาดิ ภรณี และ กฤติกา
วงโคจร[N] orbit, See also: revolution, Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร, Example: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก, Thai definition: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี
วงโคจร[N] orbit, See also: revolution, Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร, Example: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก, Thai definition: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ดูด [v.] (dūt) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in   FR: sucer ; absorber ; aspirer
ดูดกลืน[v.] (dūtkleūn) EN: absorb   FR: absorber
ดูดซับ[v.] (dūtsap) EN: adsorp   FR: adsorber
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up   FR: absorber ; assimiler
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation
หวงห้าม[v.] (hūanghām) EN: forbid   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORB    AO1 R B
ORBIT    AO1 R B AH0 T
ORBIS    AO1 R B IH2 S
ORBIN    AO1 R B IH2 N
ORBEN    AO1 R B AH0 N
ORBAN    AO1 R B AH0 N
ORBITS    AO1 R B AH0 T S
ORBACH    AO1 R B AA0 K
ORBITAL    AO1 R B AH0 T AH0 L
ORBITED    AO1 R B AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orb    (n) (oo1 b)
orbs    (n) (oo1 b z)
orbit    (v) (oo1 b i t)
orbits    (v) (oo1 b i t s)
orbital    (j) (oo1 b i t l)
orbited    (v) (oo1 b i t i d)
orbiting    (v) (oo1 b i t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
vorbeiผ่านไป
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ
Vorbehandlung(n ) |die, pl. Vorbehandlungen| ขั้นตอนก่อนการทดลอง, ขั้นตอนก่อนการรักษา เช่น Transplantation von Tumoren nach Vorbehandlung der Wirtstiere mit radio-aktiven Isotopen.
vorbeischauen(vi slang) |schaute vorbei, hat vorbeigeschaut| แวะมาดู, ผ่านมาดู, แวะ เช่น Wer mal in Heidelberg ist, sollte im Zuckerladen vorbeischauen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmelskörper {m} | Himmelskörper {pl}orb | orbs [Add to Longdo]
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something) [Add to Longdo]
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
アスコルビン酸[アスコルビンさん, asukorubin san] (n) ascorbic acid [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アブソーバー[, abuso-ba-] (n) absorber [Add to Longdo]
アブソルバン;アプソルバン[, abusoruban ; apusoruban] (adj-no) absorbant (fre [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
オーアールビー[, o-a-rubi-] (n) {comp} ORB [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] orbital revolution [Add to Longdo]
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, / ] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking [Add to Longdo]
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, / ] orbital module; orbital cabin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]
コルバ[こるば, koruba] CORBA [Add to Longdo]
オーアールビー[おーあーるびー, o-a-rubi-] ORB [Add to Longdo]
ホーブ[ほーぶ, ho-bu] HORB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orb \Orb\ ([^o]rb), n. [OF. orb blind, fr. L. orbus destitute.]
   (Arch.)
   A blank window or panel. [Obs.] --Oxf. Gloss.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orb \Orb\, n. [F. orbe, fr. L. orbis circle, orb. Cf. {Orbit}.]
   [1913 Webster]
   1. A spherical body; a globe; especially, one of the
    celestial spheres; a sun, planet, or star.
    [1913 Webster]
 
       In the small orb of one particular tear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whether the prime orb,
       Incredible how swift, had thither rolled. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the azure transparent spheres conceived by the
    ancients to be inclosed one within another, and to carry
    the heavenly bodies in their revolutions.
    [1913 Webster]
 
   3. A circle; esp., a circle, or nearly circular orbit,
    described by the revolution of a heavenly body; an orbit.
    [1913 Webster]
 
       The schoolmen were like astronomers, which did feign
       eccentrics, and epicycles, and such engines of orbs.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       You seem to me as Dian in her orb.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In orbs
       Of circuit inexpressible they stood,
       Orb within orb.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A period of time marked off by the revolution of a
    heavenly body. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The eye, as luminous and spherical. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       A drop serene hath quenched their orbs. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. A revolving circular body; a wheel. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       The orbs
       Of his fierce chariot rolled.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. A sphere of action or influence. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       But in our orbs we'll live so round and safe. --Shak
    [1913 Webster]
 
   8. Same as {Mound}, a ball or globe. See 1st {Mound}.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mil.) A body of soldiers drawn up in a circle, as for
    defense, esp. infantry to repel cavalry.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Globe; ball; sphere. See {Globe}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orb \Orb\ ([^o]rb), v. t. [imp. & p. p. {Orbed} ([^o]rbd); p.
   pr. & vb. n. {Orbing}.]
   1. To form into an orb or circle. [Poetic] --Milton.
    --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. To encircle; to surround; to inclose. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       The wheels were orbed with gold.   --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orb \Orb\, v. i.
   To become round like an orb. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      And orb into the perfect star.      --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orb
   n 1: the ball-shaped capsule containing the vertebrate eye [syn:
      {eyeball}, {orb}]
   2: an object with a spherical shape; "a ball of fire" [syn:
     {ball}, {globe}, {orb}]
   v 1: move in an orbit; "The moon orbits around the Earth"; "The
      planets are orbiting the sun"; "electrons orbit the
      nucleus" [syn: {orb}, {orbit}, {revolve}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ORB
     Object Request Broker (OMA, OMG, CORBA, ORB)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top