ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orb

AO1 R B   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orb-, *orb*
English-Thai: Longdo Dictionary
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orb[N] วัตถุทรงกลม
orbit[N] วิถีโคจร, See also: วงโคจร, Syn. rotation, circle, path
orbit[N] ขอบเขต, See also: วง, Syn. domain, compass
orbit[VI] โคจร, See also: เดินทางรอบ, Syn. revolve, circle
orbit[VT] โคจร, See also: เดินทางรอบ, Syn. revolve, circle
orbital[ADJ] เกี่ยวกับการโคจร, See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
orbicular(ออร์บิค'คิวละ) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก,เป็นรูปวงกลม., See also: orbicularity n.
orbiculate(ออร์บิค'คิวลิท,-เลท) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path,circuit
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj.,n. -adsorption n.
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
ascorbic acid(แอสคอร์'บิค) วิตามิน-ซี

English-Thai: Nontri Dictionary
orb(n) วงโคจร,วงกลม,วงล้อ,ลูกโลก,ลูกตา
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
forbade(vt) pt ของ forbid

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orbationการพราก (ผู้เยาว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbicular-เป็นวงกลม, -เป็นวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbicular-peltate-รูปโล่กลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbicular; orbiculate-รูปวงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbicularis oculi muscle; sphincter oculiกล้ามเนื้อหลับตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbicularis oris muscle; sphincter oris(กล้ามเนื้อ)หูรูดปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbiculate; orbicular-รูปวงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbit๑. เบ้าตา๒. ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbitเบ้าตา [TU Subject Heading]
orbitวงโคจร, แนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคเป็นวงรอบ  เช่น แนวทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก แนวทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Orbitsวงโคจร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orbitsวงโคจร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
orb spider (n name uniq ) แมงมุมใยกลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, this is the orb of horus.Oh, this is the Orb of Horus. Haunted (2015)
He is gonna be so pissed when he realizes I switched out the Orb on him.เขาปรี๊ดแตกแน่ ตอนรู้ว่าผมแอบสลับออร์บ Guardians of the Galaxy (2014)
But first, you gonna tell me what this Orb is, and why everybody cares so damn much about it.ก่อนอื่น บอกทีออร์บคืออะไร ทำไมใครต่อใครอยากได้กันนัก Guardians of the Galaxy (2014)
That Orb is my opportunity to get away from Thanos and Ronan.ออร์บจะปลดแอกข้าจากธานอสกับโรแนน Guardians of the Galaxy (2014)
The Orb is in my possession, as I promised.ออร์บอยู่กับข้าแล้ว ตามที่สัญญา Guardians of the Galaxy (2014)
I wasn't retrieving the Orb for Ronan.ไม่ได้จะเอาออร์บให้โรแนน Guardians of the Galaxy (2014)
I promised Thanos I would retrieve the Orb for him.ข้ารับปากธานอสจะนำออร์บไปให้ Guardians of the Galaxy (2014)
But we have discovered he has an agreement to retrieve the Orb for an intermediary known as The Broker.สืบทราบว่ามันได้รับการว่าจ้าง ให้เสาะหาออร์บ ให้พ่อค้าคนกลาง นาม 'เดอะ โบร้คเกอร์' Guardians of the Galaxy (2014)
So, this Orb has a real shiny blue suitcase,ว่าแต่ออร์บ Guardians of the Galaxy (2014)
This after her eyes somehow transmogrified into sand-filled orbs of the purest white.เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดวงตาของเธอ ได้เกิดเปลี่ยนสภาพ กลายเป็นทรายลูกกลมๆสีขาวบริสุทธิ์ For the Triumph of Evil (2013)
All right. Next question. What's an Orb of Thessaly?เอาล่ะ คำถามต่อไป ผลึกแห่งทัสซัลลี่มันคืออะไร The Mentalists (2011)
Now, you do know that this is the Orb of Thessaly.ทีนี้คุณรู้ว่านี่คือผลึกแห่งเทสซัลลี่ The Mentalists (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orbA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
orbFor the first time a satellite was launched into orbit.
orbHe put his finger on the cause of the rocket's failure to orbit.
orbHow many satellites have been put into orbit round the earth?
orbPut a satellite into orbit.
orbThe artificial satellite was launched into the orbit.
orbThe earth travels in an orbit around the sun.
orbThe orbit around Sirius is elliptical.
orbThe rocket is in orbit around the moon.
orbThe rocket put a communications satellite into orbit.
orbThe satellite is in orbit around the moon.
orbThe satellite is now in orbit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคจร[V] orbit, See also: move around, travel around, circle, circulate, Syn. หมุนรอบ, Example: การเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาคือ การกำหนดเวลาตามการโคจรของดวงอาทิตย์, Thai definition: เดินไปตามวิถี
หมุนรอบ[V] orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
นาควิถี[N] orbit of the moon, See also: moon's path through certain asterisms, serpent's path, Syn. ทางพญานาค, Thai definition: ทางที่พระจันทร์เดินไปในระหว่างดาวสวาดิ ภรณี และ กฤติกา
วงโคจร[N] orbit, See also: revolution, Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร, Example: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก, Thai definition: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี
วงโคจร[N] orbit, See also: revolution, Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร, Example: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก, Thai definition: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ดูด [v.] (dūt) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in   FR: sucer ; absorber ; aspirer
ดูดกลืน[v.] (dūtkleūn) EN: absorb   FR: absorber
ดูดซับ[v.] (dūtsap) EN: adsorp   FR: adsorber
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up   FR: absorber ; assimiler
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation
หวงห้าม[v.] (hūanghām) EN: forbid   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORB    AO1 R B
ORBIT    AO1 R B AH0 T
ORBIS    AO1 R B IH0 S
ORBIN    AO1 R B IH0 N
ORBEN    AO1 R B AH0 N
ORBAN    AO1 R B AH0 N
ORBITS    AO1 R B AH0 T S
ORBACH    AO1 R B AA0 K
ORBITAL    AO1 R B AH0 T AH0 L
ORBITED    AO1 R B AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orb    (n) ˈɔːb (oo1 b)
orbs    (n) ˈɔːbz (oo1 b z)
orbit    (v) ˈɔːbɪt (oo1 b i t)
orbits    (v) ˈɔːbɪts (oo1 b i t s)
orbital    (j) ˈɔːbɪtl (oo1 b i t l)
orbited    (v) ˈɔːbɪtɪd (oo1 b i t i d)
orbiting    (v) ˈɔːbɪtɪŋ (oo1 b i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, / ] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking, #4,170 [Add to Longdo]
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] orbital revolution, #49,763 [Add to Longdo]
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, / ] orbital module; orbital cabin [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
vorbeiผ่านไป
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ
Vorbehandlung(n ) |die, pl. Vorbehandlungen| ขั้นตอนก่อนการทดลอง, ขั้นตอนก่อนการรักษา เช่น Transplantation von Tumoren nach Vorbehandlung der Wirtstiere mit radio-aktiven Isotopen.
vorbeischauen(vi slang) |schaute vorbei, hat vorbeigeschaut| แวะมาดู, ผ่านมาดู, แวะ เช่น Wer mal in Heidelberg ist, sollte im Zuckerladen vorbeischauen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmelskörper {m} | Himmelskörper {pl}orb | orbs [Add to Longdo]
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something) [Add to Longdo]
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
アスコルビン酸[アスコルビンさん, asukorubin san] (n) ascorbic acid [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アブソーバー[, abuso-ba-] (n) absorber [Add to Longdo]
アブソルバン;アプソルバン[, abusoruban ; apusoruban] (adj-no) absorbant (fre [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
オーアールビー[, o-a-rubi-] (n) {comp} ORB [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]
コルバ[こるば, koruba] CORBA [Add to Longdo]
オーアールビー[おーあーるびー, o-a-rubi-] ORB [Add to Longdo]
ホーブ[ほーぶ, ho-bu] HORB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orb \Orb\ ([^o]rb), n. [OF. orb blind, fr. L. orbus destitute.]
   (Arch.)
   A blank window or panel. [Obs.] --Oxf. Gloss.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orb \Orb\, n. [F. orbe, fr. L. orbis circle, orb. Cf. {Orbit}.]
   [1913 Webster]
   1. A spherical body; a globe; especially, one of the
    celestial spheres; a sun, planet, or star.
    [1913 Webster]
 
       In the small orb of one particular tear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whether the prime orb,
       Incredible how swift, had thither rolled. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the azure transparent spheres conceived by the
    ancients to be inclosed one within another, and to carry
    the heavenly bodies in their revolutions.
    [1913 Webster]
 
   3. A circle; esp., a circle, or nearly circular orbit,
    described by the revolution of a heavenly body; an orbit.
    [1913 Webster]
 
       The schoolmen were like astronomers, which did feign
       eccentrics, and epicycles, and such engines of orbs.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       You seem to me as Dian in her orb.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In orbs
       Of circuit inexpressible they stood,
       Orb within orb.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A period of time marked off by the revolution of a
    heavenly body. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The eye, as luminous and spherical. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       A drop serene hath quenched their orbs. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. A revolving circular body; a wheel. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       The orbs
       Of his fierce chariot rolled.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. A sphere of action or influence. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       But in our orbs we'll live so round and safe. --Shak
    [1913 Webster]
 
   8. Same as {Mound}, a ball or globe. See 1st {Mound}.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mil.) A body of soldiers drawn up in a circle, as for
    defense, esp. infantry to repel cavalry.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Globe; ball; sphere. See {Globe}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orb \Orb\ ([^o]rb), v. t. [imp. & p. p. {Orbed} ([^o]rbd); p.
   pr. & vb. n. {Orbing}.]
   1. To form into an orb or circle. [Poetic] --Milton.
    --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. To encircle; to surround; to inclose. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       The wheels were orbed with gold.   --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orb \Orb\, v. i.
   To become round like an orb. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      And orb into the perfect star.      --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orb
   n 1: the ball-shaped capsule containing the vertebrate eye [syn:
      {eyeball}, {orb}]
   2: an object with a spherical shape; "a ball of fire" [syn:
     {ball}, {globe}, {orb}]
   v 1: move in an orbit; "The moon orbits around the Earth"; "The
      planets are orbiting the sun"; "electrons orbit the
      nucleus" [syn: {orb}, {orbit}, {revolve}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ORB
     Object Request Broker (OMA, OMG, CORBA, ORB)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top