ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absorbed

AH0 B Z AO1 R B D   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absorbed-, *absorbed*, absorb, absorbe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorbed[ADJ] ที่หมกมุ่นกับ, Syn. engrossed, immersed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
Absorbed costต้นทุนคิดเข้างาน [การบัญชี]
Absorbed doseปริมาณ (รังสี) ดูดกลืน, Absorbed dose, DT,R ปริมาณพลังงานที่วัตถุดูดกลืนไว้เมื่อได้รับรังสี มีหน่วยเป็น เกรย์ ปกติจะระบุชนิดของวัตถุและชนิดของรังสี โดยเขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ Dmaterial, radiation เช่น Dlung, alpha ยกเว้นรังสีแกมมาอาจไม่ต้องระบุชนิดของรังสี เช่น Dwater (ดู gray, Gy ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Absorbed overheadค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He absorbed Latin yesterday in less than two hours.เมื่อวานเขารับภาษาละตินเข้าไป ใช้เวลาน้อยกว่าสองชั่วโมงซะอีก The Lawnmower Man (1992)
They're all absorbed in their tabletsพวกเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับแท็บเล็ตของพวกเขา GTO (1999)
it could be absorbed by the body and therefore did have implications for human health.และก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนต่อสุขภาพมนุษย์ The Corporation (2003)
Chosen siblings... who inherited Mother's cells that were absorbed in the Lifestream.เชื้อสายที่ถูกเลือก เป็นผู้สืบทอดของท่านแม่ ที่ตอนนี้ถูกกลืนกินไปโดยไลฟ์สตรีม Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
And then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is reradiated back into space in the form of infrared radiation.การแผ่รังสีบางส่วนที่โลกดูดซับไว้และสร้างความอบอุ่นให้กับโลก ก็มีการแผ่กลับออกไปสู่อวกาศ ในรูปของการแผ่รังสีอินฟราเรด An Inconvenient Truth (2006)
When you came into contact with Ted, you absorbed his power. That's right.ผมคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถหยุดเขา Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
Well, now that Sylar's absorbed it too,ตอนนี้ทั้งหมดที่เราต้องทำคือตามหาเขา มีความคิดอะไรไหมว่าจะเริ่มที่ไหน? Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
Yeah, well, whatever it is, something Liza handled or touched was absorbed into her skin.ใช่ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม บางอย่างที่ลิซ่าจับหรือแตะต้อง มันซึมเข้าสู่ผิวหนังของเธอ Page Turner (2008)
Ideas can be absorbed through osmosis.ความคิดสามารถซึมซับกันได้ผ่านการออสโมซิส The Arrival (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
- It has been absorbed by the human child.- ภูมิปัญญามันแทรกซึม เข้าไปยังร่างของเด็กมนุษย์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We found a hive of them at the Ship-lt office, and they've infected the clerk.. absorbed him.แต่เราเจอมันเป็นรังเลย ที่ศูนย์ชิป-อิท มันสิงร่างพนักงาน แล้วควบคุมจิตใจ Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absorbedA man who is absorbed in his work looks animated.
absorbedHe absorbed new ideas.
absorbedHe has been absorbed in the novel all day without eating.
absorbedHe is absorbed in comic magazine.
absorbedHe is absorbed in his work.
absorbedHe is absorbed in music.
absorbedHe is absorbed in playing tennis, but his brother goes in more for football and baseball.
absorbedHe is absorbed in reading a detective story.
absorbedHe is absorbed in reading detective novels.
absorbedHe is absorbed in scientific work.
absorbedHe is absorbed in study.
absorbedHe is absorbed in the study of Latin.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in   
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in   
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard   FR: s'entêter ; s'obstiner
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed ; immezrse oneself in ; engage   FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
ง่วนอยู่กับ[v. exp.] (ngūan yū kap) EN: be absorbed in ; be busy with   FR: être absorbé par ; être occupé à/par
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy   FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSORBED AH0 B Z AO1 R B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absorbed (v) ˈəbsˈɔːbd (@1 b s oo1 b d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] absorbed dose [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollkostenbasis {f}absorbed cost basis [Add to Longdo]
verrechnete Gemeinkostenabsorbed overhead [Add to Longdo]
vertieft inabsorbed in [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something) [Add to Longdo]
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P) [Add to Longdo]
演劇付く;演劇づく[えんげきづく, engekiduku] (v5k) to be absorbed in a play [Add to Longdo]
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself [Add to Longdo]
吸収線量[きゅうしゅうせんりょう, kyuushuusenryou] (n) absorbed dose (radiation) [Add to Longdo]
汲々;汲汲[きゅうきゅう, kyuukyuu] (adj-t,adv-to) diligent; absorbed (in something) [Add to Longdo]
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P) [Add to Longdo]
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something [Add to Longdo]
考えにふける;考えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See 考え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absorb \Ab*sorb"\, v. t. [imp. & p. p. {Absorbed}; p. pr. & vb.
   n. {Absorbing}.] [L. absorbere; ab + sorbere to suck in, akin
   to Gr. ?: cf. F. absorber.]
   1. To swallow up; to engulf; to overwhelm; to cause to
    disappear as if by swallowing up; to use up; to include.
    "Dark oblivion soon absorbs them all." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The large cities absorb the wealth and fashion. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To suck up; to drink in; to imbibe; as a sponge or as the
    lacteals of the body. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To engross or engage wholly; to occupy fully; as, absorbed
    in study or the pursuit of wealth.
    [1913 Webster]
 
   4. To take up by cohesive, chemical, or any molecular action,
    as when charcoal absorbs gases. So heat, light, and
    electricity are absorbed or taken up in the substances
    into which they pass. --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Absorb}, {Engross}, {Swallow up}, {Engulf}.
 
   Usage: These words agree in one general idea, that of
      completely taking up. They are chiefly used in a
      figurative sense and may be distinguished by a
      reference to their etymology. We speak of a person as
      absorbed (lit., drawn in, swallowed up) in study or
      some other employment of the highest interest. We
      speak of a person as ebgrossed (lit., seized upon in
      the gross, or wholly) by something which occupies his
      whole time and thoughts, as the acquisition of wealth,
      or the attainment of honor. We speak of a person
      (under a stronger image) as swallowed up and lost in
      that which completely occupies his thoughts and
      feelings, as in grief at the death of a friend, or in
      the multiplied cares of life. We speak of a person as
      engulfed in that which (like a gulf) takes in all his
      hopes and interests; as, engulfed in misery, ruin,
      etc.
      [1913 Webster]
 
         That grave question which had begun to absorb
         the Christian mind -- the marriage of the
         clergy.              --Milman.
      [1913 Webster]
 
         Too long hath love engrossed Britannia's stage,
         And sunk to softness all our tragic rage.
                          --Tickell.
      [1913 Webster]
 
         Should not the sad occasion swallow up
         My other cares?          --Addison.
      [1913 Webster]
 
         And in destruction's river
         Engulf and swallow those.     --Sir P.
                          Sidney.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 absorbed \absorbed\ adj.
   1. 1 wholly absorbed as in thought that engrossed look --
    that absorbed and rapt delight
 
   Syn: engrossed, intent, rapt, wrapped
     [WordNet 1.5]
 
   2. not allowed to pass through; -- said of radiant waves such
    as light the absorbed light intensity
    [WordNet 1.5]
 
   3. taken in through the pores of a surface the absorbed water
    expanded the sponge
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absorbed
   adj 1: giving or marked by complete attention to; "that
       engrossed look or rapt delight"; "then wrapped in
       dreams"; "so intent on this fantastic...narrative that
       she hardly stirred"- Walter de la Mare; "rapt with
       wonder"; "wrapped in thought" [syn: {captive},
       {absorbed}, {engrossed}, {enwrapped}, {intent},
       {wrapped}]
   2: retained without reflection; "the absorbed light intensity"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top