ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orbicular

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orbicular-, *orbicular*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orbicular(ออร์บิค'คิวละ) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก,เป็นรูปวงกลม., See also: orbicularity n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orbicular-เป็นวงกลม, -เป็นวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbicular-peltate-รูปโล่กลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbicular; orbiculate-รูปวงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbicularis oculi muscle; sphincter oculiกล้ามเนื้อหลับตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbicularis oris muscle; sphincter oris(กล้ามเนื้อ)หูรูดปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナンヨウツバメウオ[, nanyoutsubameuo] (n) orbicular batfish (Platax orbicularis, species of Indo-Pacific spadefish) [Add to Longdo]
眼輪筋[がんりんきん, ganrinkin] (n) orbicularis oculi muscle [Add to Longdo]
口輪筋[こうりんきん, kourinkin] (n) orbicularis oris muscle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orbicular \Or*bic"u*lar\, a. [L. orbicularis, fr. orbiculus,
   dim. of orbis orb: cf. F. orbiculaire.]
   Resembling or having the form of an orb; spherical; circular;
   orbiculate. -- {Or*bic"u*lar*ly}, adv. --
   {Or*bic"u*lar*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Orbicular as the disk of a planet.    --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orbicular
   adj 1: circular or nearly circular [syn: {orbiculate},
       {orbicular}]
   2: having the shape of a sphere or ball; "a spherical object";
     "nearly orbicular in shape"; "little globular houses like
     mud-wasp nests"- Zane Grey [syn: {ball-shaped}, {global},
     {globose}, {globular}, {orbicular}, {spheric}, {spherical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top