Search result for

medic

(140 entries)
(0.0529 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medic-, *medic*
English-Thai: Longdo Dictionary
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
medical expertise(n phrase ) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
internal medicine(n) อายุรกรรม
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medic[N] แพทย์, See also: หมอ, Syn. physician, practioner, doctor
medico[N] แพทย์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หมอ, Syn. doctor
medical[ADJ] ทางการแพทย์, See also: ด้านการแพทย์, เกี่ยวกับการแพทย์, เกี่ยวกับการรักษา, Syn. healing, curative
medical[N] การตรวจร่างกาย, See also: การเช็คสุขภาพ, Syn. checkup
Medicaid[N] โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล, Syn. Medicare
Medicare[N] โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล, Syn. Medicaid
medicate[VT] รักษาด้วยยา, See also: ให้ยารักษา, Syn. heal
medicine[N] ยารักษาโรค, See also: ยา, สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค, Syn. antidote, drug, medication, pill
medicine[N] การบำบัดโรคด้วยยา, See also: การรักษาโรคทางยา, อายุรกรรม, เวชศาสตร์, Syn. remedy
medicine[N] แพทยศาสตร์, See also: การแพทย์, วิทยาศาสตร์แพทย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medic(เมด'ดิค) n. แพทย์,นักศึกษาแพทย์,เจ้าหน้าที่แพทย์
medical(เมด'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการแพทย์,เกี่ยวกับการรักษา.
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
medicament(มะคิด'คะเมินทฺ) n. ยา,สิ่งหรือสารที่ใช้ในการบำบัดโรค.
medicare(เมด'ดะแคร์) n. โครงการสวัสดิการสังคม
medicate(เมด'คะเคท) vt. รักษาด้วยยา,ให้ยา
medication(เมดดะเค'เชิน) n. การใช้ยา,การใช้ยาให้เป็นประโยชน์,ยา,สารหรือสิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. medicine,therapeutic
medicinal(มะดิส'ซิเนิล) adj. เกี่ยวกับยา,ซึ่งมีคุณสมบัติของยา,ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค., Syn. curative
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
medicine mann. หมอผี,คนขายยา

English-Thai: Nontri Dictionary
medical(adj) ทางอายุรศาสตร์,ทางการแพทย์,ทางเวชกรรม
medicament(n) เครื่องยา
medicate(vt) รักษา,วางยา,ให้ยา,บำบัดโรค
medicinal(adj) เป็นยา,เกี่ยวกับยา,ซึ่งใช้บำบัดโรค
medicine(n) ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์,อายุรกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medicable-รักษาได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical๑. -แพทย์๒. -การแพทย์๓. ทางยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical careเวชบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical certificate of deathหนังสือรับรองการตายจากแพทย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
medical entomologyเวชกีฏวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical ethicsจริยธรรมแพทย์ [ดู medical etiquette ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical etiquetteจรรยาแพทย์ [ดู medical ethics ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical examinationการตรวจสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
medical examinationการตรวจร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medical illustrationเวชนิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medical anthropologyมานุษยวิทยาการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical assistanceความช่วยเหลือทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical assistance, Thaiความช่วยเหลือทางการแพทย์ของไทย [TU Subject Heading]
Medical Assistantsผู้ช่วยแพทย์ [การแพทย์]
Medical biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical Careการรักษาพยาบาล, การให้บริการทางการแพทย์, รักษาพยาบาล, บริการด้านการรักษา [การแพทย์]
Medical Care Servicesบริการสุขภาพส่วนบุคคล [การแพทย์]
Medical care surveys ; Health care surveysการสำรวจบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical Care, Continuing ofการให้บริการทางการแพทย์แบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Medical care, Cost of ; Health care costsค่ารักษาพยาบาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
medical staff (n phrase ) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Medicine cabinet, bedside table, underwear drawer?ตู้เก็บยา โต๊ะข้างเตียง หรือลิ้นชักกางเกงใน? Chuck in Real Life (2008)
You find out anything medical? The kid has a tummy ache.คุณหาอะไรเจอที่เป็นทางการแพทย์บ้างไหม เด็กมีอาการปวดท้อง Not Cancer (2008)
It's the whole reason you went to medical school. I'm not gonna take that away from you.มันเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเรียนโรงเรียนแพทย์ ผมไม่อยากจะพรากมันไปจากคุณ Not Cancer (2008)
They have confidence in diagnoses, Confidence in medicine.พวกเขามั่นใจในการวินิจฉัย มั่นใจในยา Not Cancer (2008)
The way i react to the medicine?โดยการเกิดการแพ้ยา Not Cancer (2008)
Tibalt wasn't receiving cancer medication.TiBalt ไม่รับกับยามะเร็ง Not Cancer (2008)
As medical expenses? Oh.ไง... Adverse Events (2008)
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
Which means you're not here to talk about the medicine.ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่\ แล้วคุยเกี่ยวกับการรักษา Adverse Events (2008)
Can you let them know that we, we went by her apartment and collected all her medication.เออ คุณช่วยบอกกับเขาได้ไหม ว่าพวกเรา เอ่อ... พวกเราไปที่ห้องของเธอ และเก็บยาทุกอย่างในห้องมาด้วย Birthmarks (2008)
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
There was a medical convention in New Orleans...มีการสัมมนาทางการแพทย์ในนิวส์ออลีน Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medicA good medicine tastes bitter.
medicA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
medicAre you allergic to any medicine?
medicAre you taking any medicine regularly?
medicAt present it is medically impossible to cure this disease.
medicAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
medicBe sure to take medicine three times a day.
medicBe sure to take this medicine before going to bed.
medicBitter medicine will not necessarily do you good.
medicCan I use my medical insurance?
medicCome back again when you finish your medicine.
medicCould you fill out the medical certificate for my son's school?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการแพทย์[N] medical profession, Syn. แวดวงแพทย์, Example: ในวงการแพทย์รู้ดีว่าสิทธิของผู้ป่วยนั้นสำคัญมาก, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
เครื่องมือแพทย์[N] medical device, See also: medical instruments, Syn. เครื่องมือทางการแพทย์
อุปกรณ์การแพทย์[N] medical appliance, Syn. เครื่องมือการแพทย์
ตู้ยา[N] medicine cupboard
จรรยาแพทย์[N] medical ethics, See also: medical etiquette, Syn. จรรยาบรรณแพทย์, Example: แพทย์ส่วนใหญ่ต้องยึดถือจรรยาแพทย์เป็นหลักในการดำเนินงาน, Thai definition: ความประพฤติของวิชาชีพทางการแพทย์ที่แพทย์ควรปฏิบัติ
เภสัช[N] medicine, See also: pharmacy, drug, remedy, Syn. ยาแก้โรค, โอสถ, ยารักษาโรค, ยา, Example: ผลผลิตทางการเกษตรของเราเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางเภสัชยิ่งกว่าเกษตรทั่วไป, Count unit: ชนิด
เวชภัณฑ์[N] medical supplies, Example: ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการมีเวชภัณฑ์สมัยใหม่ ทำให้อัตราการตายลดลงอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์
อายุรเวท[N] medical science, See also: science of healing/medicine, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษา, Notes: (สันสกฤต)
แพทยศาสตร์[N] medicine, See also: medical science, Example: เขาเลือกเรียนแพทยศาสตร์ตามที่พ่อเขาต้องการ, Thai definition: วิชาการป้องกันและบำบัดโรค
เกลือสินเธาว์[N] rock salt, See also: medicinal salt, salt found in salt-licks, Syn. เกลือบก, Ant. เกลือสมุทร, เกลือทะเล, Example: ชาวอีสานรังเกียจเกลือทะเลและชอบเกลือสินเธาว์อย่างหลงใหล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุรกรรม[n.] (āyurakam) EN: medicine   
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng (sāmsip bāt)) EN: medical golden card   FR: carte de soins médicaux [f]
ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์[n. exp.] (chīwawitthayā khøng sel thāng kān phaēt) EN: medical cell biology   
ด้านการแพทย์[adj.] (dān kān phaēt) EN: medical   FR: médical

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIC    M EH1 D IH0 K
MEDICI    M EH0 D IY1 S IY0
MEDICS    M EH1 D IH0 K S
MEDICO    M EH1 D IH0 K OW2
MEDICAL    M EH1 D AH0 K AH0 L
MEDICUS    M EH1 D IH0 K AH0 S
MEDIC'S    M EH1 D IH0 K S
MEDICINE    M EH1 D AH0 S AH0 N
MEDICAID    M EH1 D AH0 K EY2 D
MEDICARE    M EH1 D AH0 K EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medic    (n) (m e1 d i k)
medico    (n) (m e1 d i k ou)
medics    (n) (m e1 d i k s)
medical    (n) (m e1 d i k l)
medicos    (n) (m e1 d i k ou z)
Medicare    (n) (m e1 d i k e@ r)
medicals    (n) (m e1 d i k l z)
medicate    (v) (m e1 d i k ei t)
medicine    (n) (m e1 d s n)
medically    (a) (m e1 d i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
アラビア医学[アラビアいがく, arabia igaku] (n) Arabian medicine [Add to Longdo]
インド医学[インドいがく, indo igaku] (n) Indian medicine [Add to Longdo]
インポ薬[インポやく, inpo yaku] (n) (abbr) anti-impotence medication [Add to Longdo]
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
オペ[, ope] (n) (abbr) (See オペレーション) medical operation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内科[nèi kē, ㄋㄟˋ ㄎㄜ, / ] medical department [Add to Longdo]
感冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]
敷布[fū bù, ㄈㄨ ㄅㄨˋ, ] medical dressing; bandage [Add to Longdo]
敷料[fū liào, ㄈㄨ ㄌㄧㄠˋ, ] medical dressing [Add to Longdo]
敷裹[fū guǒ, ㄈㄨ ㄍㄨㄛˇ, ] medical dressing [Add to Longdo]
木香[mù xiāng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] medicinal herb; costus root, aucklandia [Add to Longdo]
棉药签[mián yào qiān, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄢ, / ] medical swab [Add to Longdo]
病历[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] medical record; case history [Add to Longdo]
祛痰药[qū tán yào, ㄑㄩ ㄊㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] medicine to dispel phlegm (in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
脉案[mài àn, ㄇㄞˋ ㄢˋ, / ] medical record [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔医療[えんかくいりょう, enkakuiryou] remote medicine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medic \Med"ic\, n. [L. medica, Gr. ? (sc. ?) a kind of clover
   introduced from Media, from ? Median.] (Bot.)
   A leguminous plant of the genus {Medicago}. The black medic
   is the {Medicago lupulina}; the purple medic, or lucern, is
   {Medicago sativa}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medic \Med"ic\, n.
   A person who serves to provide medical care.
   [PJC]
 
   2. Specifically: (Mil.) A member of the medical corps in the
    military.
    [PJC]
 
   3. A medical doctor.
    [PJC]
 
   4. A medical student.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medic \Med"ic\, a. [L. medicus.]
   Medical. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 medick \medick\ n.
   Any of several Old World herbs of the genus {Medicago} having
   small flowers and trifoliate compound leaves. [Also spelled
   {medic}.]
 
   Syn: trefoil.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medic
   n 1: any of several Old World herbs of the genus Medicago having
      small flowers and trifoliate compound leaves [syn: {medic},
      {medick}, {trefoil}]
   2: a medical practitioner in the armed forces [syn: {medical
     officer}, {medic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top