Search result for

drug

(142 entries)
(0.0461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drug-, *drug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drug[N] ยา, See also: โอสถ, ผลิตภัณฑ์, สารเสพติด, Syn. medicine, antidote, elixir
drug[VT] ให้ยา, See also: วางยา, ผสมยาในอาหาร / เครื่องดื่ม, Syn. medicate, narcotize, treat
druggy[SL] คนติดยาเสพย์ติด, See also: คนเสพย์ยา, คนติดยา
druggie[SL] คนติดยาเสพย์ติด, See also: คนเสพย์ยา, คนติดยา
druggist[N] เภสัชกร, See also: เจ้าของร้านขายยา, คนขายยา, Syn. licensed pharmacist, pharmacologist
drugstore[N] ร้านขายยา, See also: สถานที่จำหน่ายยา, Syn. medical distributor
drug addict[N] ผู้ติดยาเสพย์ติด, See also: ผู้เสพยา, คนติดยา, Syn. drug abuser, addict
drug dealer[N] คนขายยา
drug on the market[IDM] มีเกลื่อนกลาด, See also: มีมากมายในท้องตลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drug(ดรัก) {drugged,drugging,drugs} n. ยา,ผลิตภัณฑ์ยา,เครื่องยา,ยาเสพติด vt. ผสมกับยา,ทำให้ติดยา
drug storen. ร้านขายยา, Syn. dispensary
druggist(ดรัก'กิสทฺ) n. เภสัชกร,ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์,เจ้าของร้านขายยา
drugstoren. ร้านขายยา, Syn. dispensary
hard drugยาเสพติดให้โทษ
miracle drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
wonder drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา

English-Thai: Nontri Dictionary
drug(n) ยา,ยาเสพติด,เครื่องยา
drug(vt) ให้ยา,ทำให้ติดยา,ผสมยา
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drug addiction; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug dependence; addiction, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug dependency; addiction, drug; dependence, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug eruption; rash, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug prophylaxisการป้องกันโรคด้วยยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug rash; eruption, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug residueกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug toleranceความชินยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug treatmentการรักษาด้วยยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug, antagonisticยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drug abuseพฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Drug Abuseการใช้ยาในทางที่ผิด [การแพทย์]
Drug abuse and crimeยาเสพติดกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Drug abuse and crimeพฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิดกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Drug abuse counselingการให้คำปรึกษาด้านการติดยา [TU Subject Heading]
Drug abuse counselorsผู้ให้คำปรึกษาด้านการติดยา [TU Subject Heading]
Drug Abuse, Chronicใช้ยาเป็นระยะนาน [การแพทย์]
Drug Accumulationการสะสมของยา [การแพทย์]
Drug Actionฤทธิ์ของยา,การออกฤทธิ์ของยา [การแพทย์]
Drug Action, Prolongยาฉีดออกฤทธิ์แบบต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a cancer drug That's used off-Label for arthritis.ยามะเร็งนั่นไม่ใช้ในโรคข้ออักเสบ Not Cancer (2008)
He's also into drugs.เขาน่าจะใช้ยา Adverse Events (2008)
One--E.R. Routinely tests for drugs.1.แผนกฉุกเฉินตรวจ\ การใช้ยาเสพติดตามระเบียบแล้ว Adverse Events (2008)
Just leaves toxins or drugs.เหลือไว้แต่สารพิษกับยาเสพติด Adverse Events (2008)
You called thirteen a moron for thinking it was drugs.คุณเตือน 13 ให้นึกถึงศีลธรรมที่\ จะว่าเขาเสพยา ช่ายยย... Adverse Events (2008)
It's drugs.มันเป็นยาเสพติด Adverse Events (2008)
What drugs are you on?คุณใช้ยาอะไรอยู่ Adverse Events (2008)
His drug tests were clean.แต่ผลการตรวจเค้าไม่พบการใช้ยา Adverse Events (2008)
Drug tests only test for drugs they've made tests for.ผลการตรวจตรวจเฉพาะยาเสพติด Adverse Events (2008)
Companies pay him to test their untested drugs.เค้ารับจ้างบริษัทยา\ ทดลองยาที่ยังไม่ผ่านการทดลอง Adverse Events (2008)
The drugs are about to be approved by the fda.ยาต้องได้รับการตรวจสอบจากFDA Adverse Events (2008)
Drugs? How many trials are you on?คุณทดสอบยามากี่ครั้ง Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drugWe must eradicate the drug traffic, root and branch.
drugThe police seized a large quantity of drugs at the school.
drugYour daughter's on drugs.
drugHe yielded to temptation and took a drug.
drugThe warehouse was a front for drug traffickers.
drugWhen John's neighbor saw John selling drugs, she blew the whistle on him.
drugDon't do that!!! There's a computer at the drug store.
drugThere used to be a drugstore on that corner.
drugThis dog is trained to smell out drugs.
drugA drugstore's sign.
drugMany criminals in America are addicted to drugs.
drugThat politician has been trafficking in drugs for years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, Syn. สารเสพติด
ยาใช้ภายนอก[N] drug for external use, Syn. ยาทาภายนอก, Ant. ยาใช้ภายใน, Example: ยาทาป้องกันพวกโลชั่นต่างๆ ถือเป็นยาใช้ภายนอกที่ห้ามรับประทาน, Thai definition: ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายสำหรับใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, dope, opiate, stimulant, Syn. สารเสพติด, ยาเสพย์ติด, Example: วัยรุ่นตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดในรูปต่างๆ นับแต่กัญชาจนกระทั่งเฮโรอีน, Count unit: ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
ยาเสพติด[N] drug, See also: narcotic, dope, opiate, Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด, Example: วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุและเหตุผลแตกต่างกันไป, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
ผู้ติดยา[N] drug addict, Syn. คนติดยา, Example: พระผู้รักษาจะให้ผู้ติดยาสูบยาเสพย์ติดแล้วให้กินยาอาเจียนควบคู่ไปด้วย ในไม่ช้าก็จะอดได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เสพยาเสพย์ติดอย่างขาดไม่ได้ ถ้าขาดจะเกิดอาการทุรนทุราย เป็นต้น
ขี้ฝิ่น[N] drug addict, See also: dope addict, Syn. ขี้ยา, คนติดฝิ่น, ผู้ติดฝิ่น, Example: พอได้เงิน พวกขี้ฝิ่นจะปรี่ไปบ้านคนขายฝิ่นทันที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ติดฝิ่นจนไม่สามารถละเลิกได้
ขี้ยา[N] drug addict, Syn. คนติดยา, ผู้ติดยา, Example: ไล่ขี้ยาคนนั้นออกไปให้พ้นๆ หน้าฉันที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ติดยาเสพติดอย่างเลิกไม่ได้
โอสถ[N] medicine, See also: drug, medication, Syn. ยา, ยารักษาโรค, Example: การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ นิวัติพระนครมาเป็นขวัญเมืองนั้น เหมือนกับโอสถที่ทำให้หัวใจมีพลังอันอบอุ่น, Thai definition: ยาแก้โรค
หยูกยา[N] medicine, See also: drug, Syn. ยา, Example: ชาวชนบทที่ป่วยไข้ไม่มีแพทย์ที่จะรักษา ไม่มีหยูกยาที่จะกินหรือทา
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kānkhā yāsēptit) EN: drug trade   FR: commerce de la drogue [f]
ขนาน[X] (khanān) EN: [classifier : medicines, drugs]   FR: [classificateur : sortes de médicaments]
เคาน์เตอร์ยา[n. exp.] (khaotoē yā) EN: drug counter   
เคมีภัณฑ์[n.] (khēmīphan) EN: chemicals ; drugs   
ขี้ฝิ่น[n.] (khīfin) EN: drug addict ; dope addict   FR: drogué [m]
ขี้ยา[n.] (khīyā) EN: drug addict   FR: drogué [m]
ขี้ยา[adj.] (khīyā) EN: addicted to drugs   
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fin) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยา [n. exp.] (khon tit yā ) EN: drug addict   
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yāsēptit) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUG    D R AH1 G
DRUGS    D R AH1 G Z
DRUG'S    D R AH1 G Z
DRUGAN    D R UW1 G AH0 N
DRUGS'    D R AH1 G Z
DRUGGED    D R AH1 G D
DRUGGIST    D R AH1 G AH0 S T
DRUGGING    D R AH1 G IH0 NG
DRUGGISTS    D R AH1 G AH0 S
DRUGMAKER    D R AH1 G M EY2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drug    (v) (d r uh1 g)
drugs    (v) (d r uh1 g z)
drugged    (v) (d r uh1 g d)
drugget    (n) (d r uh1 g i t)
druggets    (n) (d r uh1 g i t s)
drugging    (v) (d r uh1 g i ng)
druggist    (n) (d r uh1 g i s t)
druggists    (n) (d r uh1 g i s t s)
drugstore    (n) (d r uh1 g s t oo r)
drugstores    (n) (d r uh1 g s t oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE) [Add to Longdo]
Arzneimittelsicherheit {f}drug safety [Add to Longdo]
Droge {f} | Drogen {pl} | bewusstseinsverändernde Drogedrug | drugs | smart drug [Add to Longdo]
Drogenabhängigkeit {f}drug addiction [Add to Longdo]
Drogenkonsum {m}drug consumption [Add to Longdo]
Drogenmissbrauch {m}drug abuse [Add to Longdo]
Drogenopfer {n}drug victim [Add to Longdo]
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdrug addict [Add to Longdo]
Drogenszene {f}drug scene [Add to Longdo]
Rauschgifthandel {m}drug traffic [Add to Longdo]
Rauschgifthändler {m}drug trafficker; dealer; pusher [Add to Longdo]
Rauschgiftsucht {f}drug addiction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
OTC[オーティーシー, o-tei-shi-] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
らりる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
アンテドラッグ[, antedoraggu] (n) antedrug [Add to Longdo]
オーファンドラッグ[, o-fandoraggu] (n) orphan drug [Add to Longdo]
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery [Add to Longdo]
サルファ剤[サルファざい, sarufa zai] (n) sulfa drug [Add to Longdo]
ジェネリック医薬品[ジェネリックいやくひん, jienerikku iyakuhin] (n) generic drug [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗药[kàng yào, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ, / ] drug-resistance (of a pathogen) [Add to Longdo]
抗药能力[kàng yào néng lì, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] drug-resistance (of a pathogen) [Add to Longdo]
毒品[dú pǐn, ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ, ] drugs; narcotics; poison [Add to Longdo]
毒瘾[dú yǐn, ㄉㄨˊ ˇ, / ] drug addiction [Add to Longdo]
毒贩[dú fàn, ㄉㄨˊ ㄈㄢˋ, / ] drugs trade [Add to Longdo]
禁毒[jìn dú, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˊ, ] drug prohibition [Add to Longdo]
禁药[jìn yào, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄠˋ, / ] drugs ban (e.g. for athletes) [Add to Longdo]
药剂士[yào jì shì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, / ] druggist; pharmacist [Add to Longdo]
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] drugstore chemist; druggist; pharmacist [Add to Longdo]
药商[yào shāng, ㄧㄠˋ ㄕㄤ, / ] druggist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drug \Drug\ (dr[u^]g), v. i. [See 1st {Drudge}.]
   To drudge; to toil laboriously. [Obs.] "To drugge and draw."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drug \Drug\, n.
   A drudge (?). --Shak. (Timon iv. 3, 253).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drug \Drug\, n. [F. drogue, prob. fr. D. droog; akin to E. dry;
   thus orig., dry substance, hers, plants, or wares. See
   {Dry}.]
   1. Any animal, vegetable, or mineral substance used in the
    composition of medicines.
    [1913 Webster]
 
       Whence merchants bring
       Their spicy drugs. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Any commodity that lies on hand, or is not salable; an
    article of slow sale, or in no demand; -- used often in
    the phrase "a drug on the market". "But sermons are mere
    drugs." --Fielding.
    [1913 Webster]
 
       And virtue shall a drug become.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. any stuff used in dyeing or in chemical operations.
    [1913 Webster]
 
   4. any substance intended for use in the treatment,
    prevention, diagnosis, or cure of disease, especially one
    listed in the official pharmacopoeia published by a
    national authority.
    [PJC]
 
   5. any substance having psychological effects, such as a
    narcotic, stimulant, or hallucinogenic agent, especially
    habit-forming and addictive substances, sold or used
    illegally; as, a drug habit; a drug treatment program; a
    teenager into drugs; a drug bust; addicted to drugs; high
    on drugs.
 
   Syn: illegal drug. [PJC]
 
        They [smaller and poorer nations] have lined up to
        recount how drug trafficking and consumption have
        corrupted their struggling economies and societies
        and why they are hard pressed to stop it. --
                          Christopher S.
                          Wren (N Y.
                          Times, June
                          10, 1998, p.
                          A5)
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drug \Drug\, v. i. [imp. & p. p. {Drugged}; p. pr. & vb. n.
   {Drugging}.] [Cf. F. droguer.]
   To prescribe or administer drugs or medicines. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drug \Drug\, v. t.
   1. To affect or season with drugs or ingredients; esp., to
    stupefy by a narcotic drug. Also Fig.
    [1913 Webster]
 
       The laboring masses . . . [were] drugged into
       brutish good humor by a vast system of public
       spectacles.              --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
       Drug thy memories, lest thou learn it. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To tincture with something offensive or injurious.
    [1913 Webster]
 
       Drugged as oft,
       With hatefullest disrelish writhed their jaws.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To dose to excess with, or as with, drugs.
    [1913 Webster]
 
       With pleasure drugged, he almost longed for woe.
                          --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drug
   n 1: a substance that is used as a medicine or narcotic
   v 1: administer a drug to; "They drugged the kidnapped tourist"
      [syn: {drug}, {dose}]
   2: use recreational drugs [syn: {drug}, {do drugs}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 drug [drɵk]
   drug
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top