Search result for

medical

(117 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medical-, *medical*
English-Thai: Longdo Dictionary
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
medical expertise(n phrase ) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medical[ADJ] ทางการแพทย์, See also: ด้านการแพทย์, เกี่ยวกับการแพทย์, เกี่ยวกับการรักษา, Syn. healing, curative
medical[N] การตรวจร่างกาย, See also: การเช็คสุขภาพ, Syn. checkup
medically[ADV] ทางการแพทย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medical(เมด'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการแพทย์,เกี่ยวกับการรักษา.
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
premedical(พรีเมด'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการศึกษาเตรียมแพทย์,เตรียมแพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
medical(adj) ทางอายุรศาสตร์,ทางการแพทย์,ทางเวชกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medical๑. -แพทย์๒. -การแพทย์๓. ทางยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical careเวชบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical certificate of deathหนังสือรับรองการตายจากแพทย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
medical entomologyเวชกีฏวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical ethicsจริยธรรมแพทย์ [ดู medical etiquette ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical etiquetteจรรยาแพทย์ [ดู medical ethics ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical examinationการตรวจสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
medical examinationการตรวจร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medical illustrationเวชนิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical jurisprudenceนิติเวชศาสตร์ [ดู forensic medicine และ legal medicine] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medical anthropologyมานุษยวิทยาการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical assistanceความช่วยเหลือทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical assistance, Thaiความช่วยเหลือทางการแพทย์ของไทย [TU Subject Heading]
Medical Assistantsผู้ช่วยแพทย์ [การแพทย์]
Medical biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical Careการรักษาพยาบาล, การให้บริการทางการแพทย์, รักษาพยาบาล, บริการด้านการรักษา [การแพทย์]
Medical Care Servicesบริการสุขภาพส่วนบุคคล [การแพทย์]
Medical care surveys ; Health care surveysการสำรวจบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical Care, Continuing ofการให้บริการทางการแพทย์แบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Medical care, Cost of ; Health care costsค่ารักษาพยาบาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
medical staff (n phrase ) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You find out anything medical? The kid has a tummy ache.คุณหาอะไรเจอที่เป็นทางการแพทย์บ้างไหม เด็กมีอาการปวดท้อง Not Cancer (2008)
It's the whole reason you went to medical school. I'm not gonna take that away from you.มันเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเรียนโรงเรียนแพทย์ ผมไม่อยากจะพรากมันไปจากคุณ Not Cancer (2008)
As medical expenses? Oh.ไง... Adverse Events (2008)
There was a medical convention in New Orleans...มีการสัมมนาทางการแพทย์ในนิวส์ออลีน Birthmarks (2008)
Penthouse Forum meets medical mystery.แม็กซิมฟอรั่มผสมกับ ความลึกลับทางการแพทย์ Lucky Thirteen (2008)
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
You got a medical rationalization for that one?คุณมีการวินิจฉัยทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
Now, I'd be happy to do that myself, but unfortunately, that would be far less titillating for House, so he's about to come up with some convoluted medical reason why I have to stay here while he goes through my stuff.ทีนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำมันเอง แต่โชคไม่ดีที่มันไกลจาการจักจี้ สำหรับเฮาส์ เขาอาจจะไปเอง Lucky Thirteen (2008)
It's the right decision medically.มันเป็นตัดสินใจทางการแพทย์ที่ถูกต้อง Joy (2008)
And that scares you because your motives aren't medical.และนั่นทำให้คุณกลัว เพราะอารมณ์คุณ ไม่ใช่ทางการแพทย์ Joy (2008)
It's my medical opinion.เป็นการตัดสินใจทางการแพทย์ Joy (2008)
It is possible the sleep issues aren't medically related.เป็นไปได้ว่าเรื่องการนอนหลับ ไม่มีความสัมพันธุ์กับการรักษา Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medicalA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
medicalAt present it is medically impossible to cure this disease.
medicalCan I use my medical insurance?
medicalCould you fill out the medical certificate for my son's school?
medicalDo you have medical insurance?
medicalEven worms are bought for medical research.
medicalHave you had a thorough medical checkup within the last year?
medicalHe dedicated his life to medical work.
medicalHe has great influence over the medical world.
medicalHe is a medical student.
medicalHe is a professor of the medical department.
medicalHe is engaged in medical research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการแพทย์[N] medical profession, Syn. แวดวงแพทย์, Example: ในวงการแพทย์รู้ดีว่าสิทธิของผู้ป่วยนั้นสำคัญมาก, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
เครื่องมือแพทย์[N] medical device, See also: medical instruments, Syn. เครื่องมือทางการแพทย์
อุปกรณ์การแพทย์[N] medical appliance, Syn. เครื่องมือการแพทย์
จรรยาแพทย์[N] medical ethics, See also: medical etiquette, Syn. จรรยาบรรณแพทย์, Example: แพทย์ส่วนใหญ่ต้องยึดถือจรรยาแพทย์เป็นหลักในการดำเนินงาน, Thai definition: ความประพฤติของวิชาชีพทางการแพทย์ที่แพทย์ควรปฏิบัติ
เวชภัณฑ์[N] medical supplies, Example: ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการมีเวชภัณฑ์สมัยใหม่ ทำให้อัตราการตายลดลงอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์
อายุรเวท[N] medical science, See also: science of healing/medicine, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษา, Notes: (สันสกฤต)
แพทยศาสตร์[N] medicine, See also: medical science, Example: เขาเลือกเรียนแพทยศาสตร์ตามที่พ่อเขาต้องการ, Thai definition: วิชาการป้องกันและบำบัดโรค
ค่ารักษาพยาบาล[N] medical fee, See also: medical treatment fee, medical treatment expense, Example: ทางราชการจะสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย, Count unit: บาท
แพทย์ศาสตร์[N] medicine, See also: medical science, Example: เขาสนใจศึกษาทางแพทย์ศาสตร์มาตั้งแต่หนุ่มๆ แล้ว, Thai definition: วิชาว่าด้วยการป้องกัน และการรักษาโรค
เวชกรรม[N] medicine, See also: medical treatment, Syn. เวชศาสตร์, Example: เธอย้ายมาอยู่โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นหัวหน้าฝ่ายเวชกรรม, Thai definition: การรักษาโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng (sāmsip bāt)) EN: medical golden card   FR: carte de soins médicaux [f]
ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์[n. exp.] (chīwawitthayā khøng sel thāng kān phaēt) EN: medical cell biology   
ด้านการแพทย์[adj.] (dān kān phaēt) EN: medical   FR: médical
ฟิสิกส์ทางการแพทย์[n. exp.] (fisik thāng kān phaēt) EN: medical physics   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICAL    M EH1 D AH0 K AH0 L
MEDICAL'S    M EH1 D AH0 K AH0 L Z
MEDICALLY    M EH1 D AH0 K L IY0
MEDICALLY    M EH1 D IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medical    (n) (m e1 d i k l)
medicals    (n) (m e1 d i k l z)
medically    (a) (m e1 d i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arztpraxis {f}medical practice; doctor's surgery [Br.] [Add to Longdo]
Ärzteschaft {f}medical profession [Add to Longdo]
Heilkunde {f}medical science [Add to Longdo]
Krankenpflegehelfer {m}medical orderly [Add to Longdo]
Medizinalrat {m}; Medizinalrätin {f}medical officer of health [Add to Longdo]
Medizinstudent {m}; Medizinstudentin {f}medical student [Add to Longdo]
Medizintechnik {f}medical technology [Add to Longdo]
Medizintechnik {f}; medizinische Gerätemedical devices [Add to Longdo]
Musterung {f} [mil.]medical examination; physical [Add to Longdo]
Sanitätsartikel {m}medical supplies [Add to Longdo]
Sanitätsdienst {m}medical service [Add to Longdo]
medizinische Einrichtungenmedical facilities [Add to Longdo]
Anamnese {f} [med.]medical history [Add to Longdo]
Vorsorgeuntersuchung {f} [med.] | arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungmedical check-up; health examination | occupational-medical health examinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
オペ[, ope] (n) (abbr) (See オペレーション) medical operation; (P) [Add to Longdo]
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger [Add to Longdo]
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]
コメディカル[, komedeikaru] (n) co-medical [Add to Longdo]
パラメディカル[, paramedeikaru] (n) paramedical [Add to Longdo]
パラメディカルスタッフ[, paramedeikarusutaffu] (n) paramedical staff [Add to Longdo]
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing [Add to Longdo]
ポリープ(P);ポリプ[, pori-pu (P); poripu] (n) (1) (usu. ポリープ) (medical) polyp; (2) (usu. ポリプ) (zoological) polyp; (P) [Add to Longdo]
メディカル[, medeikaru] (n) medical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内科[nèi kē, ㄋㄟˋ ㄎㄜ, / ] medical department [Add to Longdo]
敷布[fū bù, ㄈㄨ ㄅㄨˋ, ] medical dressing; bandage [Add to Longdo]
敷料[fū liào, ㄈㄨ ㄌㄧㄠˋ, ] medical dressing [Add to Longdo]
敷裹[fū guǒ, ㄈㄨ ㄍㄨㄛˇ, ] medical dressing [Add to Longdo]
棉药签[mián yào qiān, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄢ, / ] medical swab [Add to Longdo]
病历[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] medical record; case history [Add to Longdo]
脉案[mài àn, ㄇㄞˋ ㄢˋ, / ] medical record [Add to Longdo]
药棉[yào qiān, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄢ, / ] medical swab [Add to Longdo]
处方[chǔ fāng, ㄔㄨˇ ㄈㄤ, / ] medical prescription [Add to Longdo]
诊费[zhěn fèi, ㄓㄣˇ ㄈㄟˋ, / ] medical fees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medical \Med"ic*al\, a. [LL. medicalis, L. medicus belonging to
   healing, fr. mederi to heal; cf. Zend madha medical science,
   wisdom, Gr. ? to learn, E. mind: cf. F. m['e]dical.]
   [1913 Webster]
   1. Of, pertaining to, or having to do with, the art of
    healing disease, or the science of medicine; as, the
    medical profession; medical services; a medical
    dictionary; medical jurisprudence.
    [1913 Webster]
 
   2. Containing medicine; used in medicine; medicinal; as, the
    medical properties of a plant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medical
   adj 1: relating to the study or practice of medicine; "the
       medical profession"; "a medical student"; "medical
       school"
   2: requiring or amenable to treatment by medicine especially as
     opposed to surgery; "medical treatment"; "pneumonia is a
     medical disease" [ant: {operative}, {surgical}]
   3: of or belonging to Aesculapius or the healing art [syn:
     {aesculapian}, {medical}]
   n 1: a thorough physical examination; includes a variety of
      tests depending on the age and sex and health of the person
      [syn: {checkup}, {medical checkup}, {medical examination},
      {medical exam}, {medical}, {health check}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top