Search result for

pill

(135 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pill-, *pill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pill[N] ยาเม็ด, See also: เม็ดยา, Syn. capsule, pellet
pill[VI] ปอกเปลือก, See also: ทำให้หัวล้าน
pill[VT] ปอกเปลือก, See also: ทำให้หัวล้าน
pillar[N] แกนนำสำคัญ
pillar[N] โครงสร้างธรรมชาติที่คล้ายสิ่งปลูกสร้าง
pillar[N] เสาหลัก, See also: เสาหิน, เสารองรับโครงสร้าง, เสาค้ำ, Syn. column, support
pillow[N] หมอน, Syn. cushion
pillow[VT] หนุนหมอน
pillow[VT] ทำเป็นหมอนรอง
pillage[N] การปล้นสะดม, See also: การปล้น, การโจรกรรม, Syn. depredation, spoliation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pill(พิล) n. เม็ด,เม็ดยา,ยาเม็ด,ยาเม็ดคุมกำเนิด,สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
pillar(พิล'ลา) n. เสา,เสาหิน,เสาหลัก,เสาค้ำหลัก,ฐาน,หลักมั่น,ตอม่อ.
pillion(พีล'เยิน) n. ที่นั่งเสริม,อานเสริม,อานหลัง. adj. นั่งบนอานหลังหรือที่นั่งเสริม
pillory(พิล'ละรี) n. ขื่อคอและมือ,ขื่อคอ vt. ใส่ขื่อคอและมือ,ใส่ขื่อคอ,ประจาน
pillow(พิล'โล) n. หมอน,หมอนเพลา,หมอนแกน,หมอนหนุน.
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
pillowslip(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด
capillaceous(แคพพะเล'เซียส) adj เป็นเส้นฝอย

English-Thai: Nontri Dictionary
pill(n) ยาเม็ดเล็กๆ,ยาเม็ดคุมกำเนิด
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
pillage(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์,ช่วงชิง
pillar(n) เสา,เสาหิน,ตอม่อ,หลัก,ฐาน
pillory(n) ขื่อ,เครื่องจองจำ
pillory(vt) ใส่ขื่อประจาน
pillow(n) หมอน
pillowcase(n) ปลอกหมอน
pillowslip(n) ปลอกหมอน
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pill๑. ยาเม็ดกลม๒. เม็ดกลม๓. ยาเม็ดคุมกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pillยาเม็ด (คุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pillageการปล้นทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pillet; piluleยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pellet ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pilloryขื่อคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pillow lavaลาวารูปหมอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pillow testการทดสอบรูปหมอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้
K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]
Pillowsหมอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"miss van der woodsen, your pillows are being fluffedคุณ แวน เดอร์ วู๊ดเซน หมอนของคุณกำลังฟูแล้วคะ ในห้อง วีไอพี There Might be Blood (2008)
How many pills did you just take? Vicodin, opioids, some b12.คุณกินยาไปกี่ตัวแล้ว Vicodin, opioids Not Cancer (2008)
It starts sucking up some of the pills he'd taken.แล้วมันก็เริ่มดูดเม็ดยาที่เค้ากินเข้าไปข้างใน Adverse Events (2008)
Not in the middle of the day before they've even put their head on a pillow.ก่อนที่พวกเค้าจะวางหัวลงบนหมอน Joy (2008)
I need you to swallow this pill.หมอจำเป็นต้องให้เธอกลืนไอ้นี่ Emancipation (2008)
(Evan) It's a power pill.มันเป็นยาพลัง Emancipation (2008)
Does the pill tickle, sweetie?ยาทำให้จักกะจี้หรือที่รัก? Emancipation (2008)
- All right! testees s01e01 "Gas Pills"- ทั้งหมดสิทธินี้เป็นครั้งล่าสุด. Gas Pills (2008)
- No. No i would not - Could be the pill.- ไม่มีเลขที่ฉันจะไม่ \ n การ-สามารถเป็นยา. Gas Pills (2008)
You know, the mention I'll feel little blooded enough clearly, you got the placebo and i've got whatever crazy pill they gave me and now look at me!คุณทราบที่กล่าวถึงฉันจะรู้สึกน้อยเลือดอุ่น เพียงพอ ชัดเจนคุณได้ที่ placebo Gas Pills (2008)
Because that's where they put the pill in it coming out at the same hole that the sperm pill went inเนื่องจากที่ที่พวกเขาวางเม็ดใน \ Ncoming ออกที่เดียวกันหลุมที่อสุจิเม็ดไปใน Gas Pills (2008)
they wanted to know if we can coming to test a new pill that's a thousand times more powerful than LSDพวกเขาต้องการทราบว่าเราสามารถมา เพื่อทดสอบใหม่ยาที่หนึ่งพัน \ Ntimes มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า LSD Gas Pills (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pillUsing a doubled-up cushion in place of a pillow I lie down on the hard wooden floor with nothing but a carpet spread over it.
pillStarch pillowcases.
pillKeiko buried her head in the pillow and cried.
pillThese pills will cure you of your stomach-ache.
pillCould I have a pillow and blanket?
pillI said, "Five months worth of the Pill, please," and was told "Certainly."
pillThese pills act on the heart.
pillThe patient felt none the better for having taken the new pills.
pillI need an extra pillow.
pillShe sleeps with two pillows.
pillShe laid her head down on the pillow.
pillThere pillars hold the stage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาเม็ด[N] pill, See also: tablet, Ant. เม็ด, Example: เด็กๆ ชอบกินยาน้ำมากกว่ายาเม็ด
หลักยึด[N] pillar (of a nation), See also: basic principle, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว, Example: สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงที่สุด และเป็นหลักยึดไม่ให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาพอนาธิปไตย ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง
แขนนาง[N] pillar, See also: mainstay, prop of a roof, Example: ภายนอกอุโบสถหัวเสามีแขนนางแกะสลักต่อรับชายคา, Thai definition: ไม้ยันชายคา
เขนย[N] pillow, See also: cushion, Syn. พระเขนย, Example: พระนอนองค์ใหญ่เกศเกยเขนยทองงามผุดผ่อง, Count unit: ใบ, Thai definition: หมอนหรือหมอนหนุน, Notes: (ราชาศัพท์)
หนุน[V] pillow, See also: rest, Syn. เสริม, รอง, Example: ในกรณีที่ผู้ป่วยหน้าแดงหรือแสดงอาการหายใจลำบากควรหนุนศีรษะของผู้ป่วยให้สูงกว่าลำตัวเล็กน้อย, Thai definition: รองให้สูงขึ้น, ดันให้สูงขึ้น
ปลอกหมอน[N] pillow case, See also: pillow cover, pillow slip, Example: ชุดผ้าปูที่นอนประกอบด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนอย่างละ 1 ผืน, Count unit: ปลอก, Thai definition: ผ้าเย็บรูปถุงหรือปลอกสำหรับสวมหมอน
สดมภ์[N] post, See also: pillar, Syn. เสา, หลัก, Count unit: ต้น, เสา
หมอน[N] pillow, Example: หมอนทำหน้าที่รองรับศีรษะเช่นเดียวกับที่นอนทำหน้าที่รองรับร่างกายขณะหลับ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสำหรับหนุนศีรษะ หรือหนุนสิ่งของต่างๆ ให้สูงขึ้น
ชนิดเม็ด[N] tablet, See also: pill type, Example: วิตามินรวมทั้งชนิดเม็ด และน้ำ มีวิตามินเออยู่ 2,000-6,000 ยูนิต
เสา[N] pillar, See also: post, pole, column, shaft, Example: บ้านของเขาแทรกอยู่ในแมกไม้สีเขียว เป็นบ้านใต้ถุนสูง มีเสาไม้แดงท่อนกลมเรียงราย, Count unit: ต้น, เสา, Thai definition: ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักหรือ หรือเป็นเครื่องรับรองสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ชนิดเม็ด[n. exp.] (chanit met) EN: tablet ; pill type   
ชีปะขาว[X] (chīpakhāo) EN: moth ; nunmoth   FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
หก[v.] (hok) EN: spill ; fall ; splatter   FR: se renverser ; se répandre
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government   
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
การจับผีเสื้อ[n. exp.] (kān jap phīseūa) FR: chasse aux papillons [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PILL    P IH1 L
PILLE    P IH1 L
PILLA    P IH1 L AH0
PILLS    P IH1 L Z
PILLER    P IH1 L ER0
PILLOW    P IH1 L OW0
PILLEY    P IH1 L IY0
PILL'S    P IH1 L Z
PILLAR    P IH1 L ER0
PILLARD    P IH1 L ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pill    (n) (p i1 l)
pill    (n) (p i1 l)
pills    (n) (p i1 l z)
pillar    (n) (p i1 l @ r)
pillow    (v) (p i1 l ou)
pillage    (v) (p i1 l i jh)
pillars    (n) (p i1 l @ z)
pillbox    (n) (p i1 l b o k s)
pillion    (n) (p i1 l i@ n)
pillory    (n) (p i1 l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pille {f}; Medikament {n} | Pillen {pl} | die Pille nehmen | die bittere Pille schlucken [ugs.] | Pille danachpill; tablet | pills; tablets | to take (be on; go on) the pill | to bite the bullet [fig.] | morning-after pill [Add to Longdo]
Pillenknick {m}sudden drop in birthrates [Add to Longdo]
Pillingfestigkeit {f} [textil.]pilling resistance [Add to Longdo]
Tablettenmissbrauch {m}; Tablettenmißbrauch {m} [alt]pill abuse; pharmacophilia [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
papillon(n) |m| ผีเสื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
アメリカ小雀[アメリカこがら;アメリカコガラ, amerika kogara ; amerikakogara] (n) (uk) black-capped chickadee (Parus atricapillus) [Add to Longdo]
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill) [Add to Longdo]
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
シャブ[, shabu] (n) stimulant; pep-pill; upper; speed [Add to Longdo]
スピルオーバー[, supiruo-ba-] (n) spillover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, ] pill [Add to Longdo]
丸子[wán zi, ㄨㄢˊ ㄗ˙, ] pills; balls; meatballs [Add to Longdo]
拱墩[gǒng dūn, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ, ] pillar of a vault [Add to Longdo]
拱柱[gǒng zhù, ㄍㄨㄥˇ ㄓㄨˋ, ] pillar of a vault [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] pillow [Add to Longdo]
枕套[zhěn tào, ㄓㄣˇ ㄊㄠˋ, ] pillow case [Add to Longdo]
枕状玄武岩[zhěn zhuàng xuán wǔ yán, ㄓㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ˇ ㄧㄢˊ, / ] pillow lava (geol.); pillow basalt [Add to Longdo]
枕头[zhěn tou, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙, / ] pillow [Add to Longdo]
枕头套[zhěn tou tào, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙ ㄊㄠˋ, / ] pillow case [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] pillar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸薬[がにゃく, ganyaku] Pille [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pill \Pill\, n. [F. pilute, L. pilula a pill, little ball, dim.
   of L. pila a ball. Cf. {Piles}.]
   1. A medicine in the form of a little ball, or small round
    mass, to be swallowed whole.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively, something offensive or nauseous which must
    be accepted or endured. --Udall.
    [1913 Webster]
 
   {Pill beetle} (Zool.), any small beetle of the genus
    {Byrrhus}, having a rounded body, with the head concealed
    beneath the thorax.
 
   {Pill bug} (Zool.), any terrestrial isopod of the genus
    {Armadillo}, having the habit of rolling itself into a
    ball when disturbed. Called also {pill wood louse}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pill \Pill\, n. [Cf. {Peel} skin, or {Pillion}.]
   The peel or skin. [Obs.] "Some be covered over with crusts,
   or hard pills, as the locusts." --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pill \Pill\, v. i.
   To be peeled; to peel off in flakes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pill \Pill\, v. t. [Cf. L. pilare to deprive of hair, and E.
   pill, n. (above).]
   1. To deprive of hair; to make bald. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To peel; to make by removing the skin.
    [1913 Webster]
 
       [Jacob] pilled white streaks . . . in the rods.
                          --Gen. xxx.
                          37.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pill \Pill\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Pilled}; p. pr. & vb. n.
   {Pilling}.] [F. piller, L. pilare; cf. It. pigliare to take.
   Cf. {Peel} to plunder.]
   To rob; to plunder; to pillage; to peel. See {Peel}, to
   plunder. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Pillers and robbers were come in to the field to pill
      and to rob.               --Sir T.
                          Malroy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pill
   n 1: something that resembles a tablet of medicine in shape or
      size
   2: a dose of medicine in the form of a small pellet [syn:
     {pill}, {lozenge}, {tablet}, {tab}]
   3: a unpleasant or tiresome person
   4: something unpleasant or offensive that must be tolerated or
     endured; "his competitor's success was a bitter pill to take"
   5: a contraceptive in the form of a pill containing estrogen and
     progestin to inhibit ovulation and so prevent conception
     [syn: {pill}, {birth control pill}, {contraceptive pill},
     {oral contraceptive pill}, {oral contraceptive}, {anovulatory
     drug}, {anovulant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top