ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medicinal

M AH0 D IH1 S AH0 N AH0 L   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medicinal-, *medicinal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medicinal[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยา, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านการแพทย์, ซึ่งมีคุณสมบัติในทางรักษา, ซึ่งใช้ในการรักษาโรค, Syn. curative, therapeutical, sanative
medicinally[ADV] อย่างมีคุณสมบัติเป็นยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicinal(มะดิส'ซิเนิล) adj. เกี่ยวกับยา,ซึ่งมีคุณสมบัติของยา,ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค., Syn. curative

English-Thai: Nontri Dictionary
medicinal(adj) เป็นยา,เกี่ยวกับยา,ซึ่งใช้บำบัดโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medicinal-ยารักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicinal rash; eruption, drug; rash, drugผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicinal Agents, Solidตัวยาเป็นของแข็ง [การแพทย์]
Medicinal plantพืชเป็นยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantพืชสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantsสมุนไพร [TU Subject Heading]
Medicinal Poisonsสารพิษที่ใช้ทางการแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll eat medicinal roots and I'll eat wild berriesNo! I'll eat medicinal roots and I'll eat wild berries The Great Jang-Geum (2003)
Well, from what he says, they insert a medicinal powder directly into his spleen.แต่จากสิ่งที่เขาพูด พวกเขาใส่ผงแป้งยาเข้าไป ในม้ามของเขาโดยตรง Snakehead (2009)
Yeah, I just wanted to check on some of the medicinals here.ใช่ ฉันแค่อยากตรวจสอบสมุนไพรน่ะ Divided (2010)
TJ thinks there's all sorts of medicinal possibilities.ทีเจ คิดว่า มีหลายชนิด ที่เหมาะสำหรับเอามาทำยา Faith (2010)
Actually, it has a number of medicinal purposes, as you well know.ความจริงแล้ว มันถูกใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่าง อย่างที่เธอก้อรู้จักดีนิ่ Dog Eat Dog (2010)
Apparently, it complements the medicinal properties of, uh... blueberry bliss.มันจะช่วยให้คุณสมบัติในตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้น เอ่อ บลูเบอรี่ บลิสน่ะ Truly Content (2010)
Are those also medicinal liquors that are good for you?พวกนั้นเป็นเหล้ายาหมดเลยเหรอคะ Episode #1.5 (2010)
It is medicinal liquor.ใช่ มันเป็นเหล้ายา Episode #1.5 (2010)
Medicinal liquor that will save my daughter.เพื่อช่วยชีวิตลูกของฉัน Episode #1.5 (2010)
She said it's medicinal liquor that's good for you.มันเป็นเหล้ายา มันดีต่อสุขภาพ Episode #1.5 (2010)
No, it's medicinal marijuana. I have a prescription and everything.กัญชาแพทย์สั่ง ฉันมีใบรับรองแพทย์นะ Bad Teacher (2011)
You got a prescription for medicinal marijuana?เธอมีใบสั่งแพทย์เรื่องกัญชาด้วยเหรอ? 50/50 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือสินเธาว์[N] rock salt, See also: medicinal salt, salt found in salt-licks, Syn. เกลือบก, Ant. เกลือสมุทร, เกลือทะเล, Example: ชาวอีสานรังเกียจเกลือทะเลและชอบเกลือสินเธาว์อย่างหลงใหล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็ม
น้ำยา[N] medicinal liquid, See also: liquid medicine, Syn. น้ำยาเคมี, Example: หมอต้องเอาเครื่องมือแช่น้ำยาไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: ของเหลวซึ่งมีสารเคมีละลายอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าดองยา[n. exp.] (lao døngyā ) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
เหล้ายาดอง[n. exp.] (lao yā døng) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
หม้อยา[n. exp.] (mø yā) EN: pot for boiling medicinal concoctions   
สมุนไพร[n.] (samunphrai) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb   FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]
สมุนไพรไทย[n. exp.] (samunphrai Thai ) EN: Thai medicinal herbs   FR: plante médicinale de Thaïlande [f]
ตะกรุม[n. exp.] (takrum) EN: Thai medicinal plant   
ยาดอง[n.] (yā døng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication   FR: infusion

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICINAL M AH0 D IH1 S AH0 N AH0 L
MEDICINALLY M AH0 D IH1 S AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medicinal (j) mˈɪdˈɪsnəl (m i1 d i1 s n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木香[mù xiāng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] medicinal herb; costus root, aucklandia, #46,003 [Add to Longdo]
药用[yào yòng, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, / ] medicinal use; pharmaceutical [Add to Longdo]
药用价值[yào yòng jià zhí, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] medicinal value [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzneitee {m}medicinal tea [Add to Longdo]
Medikament {n} | Medikamente {pl} | ohne Medikamentemedicinal drug; medicament | drugs; medication | unmedicated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
医薬部外品[いやくぶがいひん, iyakubugaihin] (n) nonmedicinal product [Add to Longdo]
牽牛子[けんごし, kengoshi] (n) (See あさがお) morning glory seeds (medicinal use) [Add to Longdo]
浸剤[しんざい, shinzai] (n) infusion (medicinal) [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
鉄剤[てつざい, tetsuzai] (n) (medicinal) iron preparations [Add to Longdo]
本草[ほんぞう, honzou] (n) plants; medicinal herbs [Add to Longdo]
本草学[ほんぞうがく, honzougaku] (n) study of medicinal herbs; pharmacognosy [Add to Longdo]
薬園[やくえん, yakuen] (n) medicinal-herb garden [Add to Longdo]
薬酒[やくしゅ, yakushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medicinal \Me*dic"i*nal\, a. [L. medicinalis: cf. F.
   m['e]dicinal. See {Medicine}.]
   1. Having curative or palliative properties; used for the
    cure or alleviation of bodily disorders; as, medicinal
    tinctures, plants, or springs.
    [1913 Webster]
 
       Drop tears as fast as the Arabian trees
       Their medicinal gum.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to medicine; medical.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medicinal
   adj 1: having the properties of medicine; "medicative drugs";
       "medicinal herbs"; "medicinal properties" [syn:
       {medicative}, {medicinal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top