ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curative

K Y UH1 R AH0 T IH0 V   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curative-, *curative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curative[ADJ] ที่สามารถเยียวยารักษาได้, Syn. healing, remedial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curative(คิว'ระทิฟว) adj. ซึ่งบำบัด,ซึ่งมีผลในการรักษาโรค n. ยา,สิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. remedlial g

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curative inoculationการปลูกเชื้อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curative statuteบทกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง, บทกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม [ดู validating act ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
curative treatmentการรักษาขจัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curativeการรักษาพยาบาล,ด้านการรักษาพยาบาล,การรักษาโรค [การแพทย์]
Curative Careการรักษาโรค [การแพทย์]
Curative Effectหายขาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has incredible curative powers.มันมีพลังการรักษาที่สูงส่ง Flesh and Blood (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CURATIVE K Y UH1 R AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curative (j) kjˈuəʳrətɪv (k y u@1 r @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heilend; heilkräftig {adj} | heilkräftiger | am heilkräftigstencurative | more curative | most curative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent [Add to Longdo]
治療効果[ちりょうこうか, chiryoukouka] (n) (medicine with) a curative effect; (having) therapeutic value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curative \Cur"a*tive\ (k?r"?-t?v), a. [Cf. F.curatif. See
   {Cure}, v. t.]
   Relating to, or employed in, the cure of diseases; tending to
   cure. --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curative
   adj 1: tending to cure or restore to health; "curative powers of
       herbal remedies"; "her gentle healing hand"; "remedial
       surgery"; "a sanative environment of mountains and fresh
       air"; "a therapeutic agent"; "therapeutic diets" [syn:
       {curative}, {healing(p)}, {alterative}, {remedial},
       {sanative}, {therapeutic}]
   n 1: a medicine or therapy that cures disease or relieve pain
      [syn: {remedy}, {curative}, {cure}, {therapeutic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top