Search result for

เวชศาสตร์

(46 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวชศาสตร์-, *เวชศาสตร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวชศาสตร์[N] medical sciences, See also: medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคโดยการใช้ยา, ตำราของหมอ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู[N] rehabilitation medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคและการบำบัดโรค
เวชศาสตร์ช่องปาก[N] oral medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคในช่องปาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวชศาสตร์(เวดชะสาด) น. ชื่อตำรารักษาโรคแผนโบราณ, วิชาว่าด้วยการรักษาโรคโดยการใช้ยา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychosomatic medicineเวชศาสตร์กายจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, psychosomaticเวชศาสตร์กายจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, transfusionเวชศาสตร์การบริการโลหิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transfusion medicineเวชศาสตร์การบริการโลหิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, aviationเวชศาสตร์การบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, clinicalเวชศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical medicineเวชศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, emergencyเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency medicineเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regenerative medicineเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Community medicineเวชศาสตร์ชุมชน [TU Subject Heading]
Emergency medicineเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Geriatricsเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Psychosomatic medicineเวชศาสตร์กายและจิต [TU Subject Heading]
Reproductive medicine เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Social medicineเวชศาสตร์สังคม [TU Subject Heading]
Tropical medicineเวชศาสตร์เขตร้อน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I realized is that peds is the only specialty where I could do it all...สิ่งที่ฉันรู้ก็คือว่า กุมารเวชศาสตร์ คือเรื่องพิเศษอย่างเดียว ที่ฉันสามารถทำได้หมด... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
You know, I'm working with Cristina. She's interested in peds.เธอรู้ไหม ฉันทำงานกับคริสติน่า เขาสนใจกุมารเวชศาสตร์ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Tell dr. Robbins you don't think peds is your thing. What's the big deal?ไปบอก ดร.ร็อบบินส์ ว่าคุณไม่คิดว่า กุมารเวชศาสตร์ เป็นเรื่องที่คุณถนัด มันจะเรื่องใหญ่อะไรนักหนา? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I'm studying forensics online.ฉันกำลังเรียนนิติเวชศาสตร์ออนไลน์ Dude, Where's My Groom? (2009)
Pediatrics.กุมารเวชศาสตร์ 25 to Life (2010)
[Forensic Pathology Department Yoon Sung Ho Professor][แผนกนิติเวชศาสตร์ ศาสตราจารย์ยุนซุงโฮ] Episode #1.11 (2010)
Rich is also board-certified in pediatrics, and, once a month, he flies down to volunteer in the rain forest, fixing children's cleft palates and teaching them acoustic guitar.ริชยังมีวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ในเดือนละครั้ง เขาจะบินลงไปยังเขตป่าฝน เพื่อช่วยเหลือเด็ก ที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ Asian Population Studies (2011)
Lucy Fields, Harvard M.D., Duke ob-gyn resident, and now maternal-fetal medicine fellow at Seattle Grace Mercy West.ลูซี่ ฟีลด์ จบแพทย์ฮาเวิร์ด\ เรสสิเด้นท์ สูติฯ ที่ ดุ๊ก และตอนนี้เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ที่ซีแอตเติ้ล เกรซ เมอซี่ เวสต์ แล้วก็ทำงานเก่งมากด้วย Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I'm not even sure how we lost each other, but one minute I'm at this massive feast, the next, I'm in this freaky psych ward.แต่นาทีนี้ฉันอยู่ที่งานฉลองงใหญ่ แล้วฉันก็อยู่ในแนกจิตเวชศาสตร์เพี้ยนๆ The Big Sleep No More (2011)
In fact, I just finished a medical internship, so I was kind of looking for something new.จริงๆแล้ว ฉันก็เพิ่ง ผ่านการลองงานด้านเวชศาสตร์มาค่ะ ฉันก็เลย อยากจะหาอะไรใหม่ๆทำดูค่ะ Proof (2011)
It's what led me to study psychiatry... to better understand my disorder.ซึ่งทำให้ผมเรียนด้านจิตเวชศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจความผิดปกติ\ทางจิตใจของตัวเอง The Origins of Monstrosity (2012)
Lee Seon Ho=-นายแพทย์ลีซอนโฮ เวชศาสตร์ครอบครัว Episode #1.7 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวชศาสตร์[n.] (wētchasāt) EN: medical sciences ; medicine   FR: médecine [f] ; sciences médicales [fpl]
เวชศาสตร์ช่องปาก[n. exp.] (wētchasāt chǿng pāk) EN: oral medicine   
เวชศาสตร์ฟื้นฟู[n. exp.] (wētchasāt feūnfū) EN: rehabilitation medicine   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน
psychiatry(ไซไค'อะทรี) n. จิตเวชศาสตร์., See also: psychiatric adj. psychiatrical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pathology(n) พยาธิวิทยา,อายุรเวช,เวชศาสตร์
psychiatry(n) วิชาโรคจิต,จิตเวชศาสตร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sports medicine (n ) เวชศาสตร์การกีฬา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top