Search result for

medication

(57 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medication-, *medication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medication[N] การรักษาด้วยยา, Syn. remedy, vaccination, medicine, treatment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medication(เมดดะเค'เชิน) n. การใช้ยา,การใช้ยาให้เป็นประโยชน์,ยา,สารหรือสิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. medicine,therapeutic
premedicationการให้ยาก่อนให้ยาสลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medication๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medicine ๑ และ remedy ๑]๒. โอสถบำบัด๓. การเยียวยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, aggressiveโอสถบำบัดแบบโหม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, conservativeโอสถบำบัดแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, conventional; medication, standardโอสถบำบัดแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, palliativeโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, radicalโอสถบำบัดถอนรากถอนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, standard; medication, conventionalโอสถบำบัดแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, supportiveโอสถบำบัดประคับประคอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicationยา, การให้ยา [การแพทย์]
Medication errorsความคลาดเคลื่อนทางยา [TU Subject Heading]
Medication Systemsการใช้ยา, ระบบ [การแพทย์]
Medication Systems, Hospitalการใช้ยาของโรงพยาบาล, ระบบ; โรงพยาบาล, ระบบจ่ายยา [การแพทย์]
Medication, Once-a-Dayการให้ยาเพียงวันละครั้ง [การแพทย์]
Medication, Three-Times-a-Dayการให้ยาวันละ 3 ครั้ง [การแพทย์]
Medication-Free Trialระยะทดลองการหยุดยา [การแพทย์]
Medications, Oralยาทางปาก [การแพทย์]
Medications, Oral and Throatยาเตรียมที่ใช้สำหรับบริเวณตั้งแต่ลำคอมาจนถึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tibalt wasn't receiving cancer medication.TiBalt ไม่รับกับยามะเร็ง Not Cancer (2008)
Can you let them know that we, we went by her apartment and collected all her medication.เออ คุณช่วยบอกกับเขาได้ไหม ว่าพวกเรา เอ่อ... พวกเราไปที่ห้องของเธอ และเก็บยาทุกอย่างในห้องมาด้วย Birthmarks (2008)
All I need is a refill on my migraine medication.ผมจำเป็นต้องมา รับยารักษาโรคไมเกรนเพิ่ม Last Resort (2008)
See if any of his past 900 medicationsดูว่ามีการใช้ยาอะไรในอดีต Last Resort (2008)
The one person he trusts to bring in his medication.คนที่เขาเชื่อถือ\ ที่จะเอายามาให้เขา Last Resort (2008)
This guy's been on 50 different medications.ชายคนนี้กินยากว่า 50 ชนิด Last Resort (2008)
I've been taking your medication for days.ฉันได้รับผลการตรวจสุขภาพของคุณมาหลายวันแล้ว Heartbreak Library (2008)
Nevertheless, continue your medication for a while.ยังไงก็ตาม ทายยานี้ต่อสักพัก Heartbreak Library (2008)
Do you want any more medication, mother?เอายาอะไรเพิ่มอีกไหมคะ แม่? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I found medication under your pillow.ฉันเจอยาอยู่ใต้หมอนของคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Do you always offer medication in front of other patients?คุณมักจะเสนอให้ใช้ยา ต่อหน้าคนไข้อื่นๆเหรอ? Passengers (2008)
The doctor says you're in agonizing pain, but that you won't accept medication.หมอบอกว่าคุณจะเจ็บปวดมากๆ แต่คุณไม่ยอมรับการรักษา The Dark Knight (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยา[N] medicine, See also: medication, drug, dose, pill, tablet, Example: โรคนี้คนไข้ต้องกินยาหลายขนาน, Thai definition: สิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันโรค หรือบำรุงร่างกาย
ยา[N] medicine, See also: medication, drug, dose, pill, tablet, Example: โรคนี้คนไข้ต้องกินยาหลายขนาน, Thai definition: สิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันโรค หรือบำรุงร่างกาย
การแพทย์[N] medical profession, See also: medication, general practice, family practice, Example: ปัจจุบันการแพทย์ของไทยเจริญก้าวหน้ามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medication ; general practice ; family practice   FR: médecine générale [f]
โอสถ[n.] (ōsot) EN: medicine ; drug ; medication   FR: médicament [m] ; remède [m]
วิธีรักษา[n. exp.] (withī raksā) FR: thérapeutique [f] ; traitement [m] ; médication [f]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical   FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาดอง[n.] (yā døng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication   FR: infusion

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICATION    M EH2 D AH0 K EY1 SH AH0 N
MEDICATIONS    M EH2 D AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medication    (n) (m e2 d i k ei1 sh @ n)
medications    (n) (m e2 d i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behandlungsbecken {n}medication tank [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
インポ薬[インポやく, inpo yaku] (n) (abbr) anti-impotence medication [Add to Longdo]
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger [Add to Longdo]
セルフメディケーション[, serufumedeike-shon] (n) self-medication [Add to Longdo]
タミフル[, tamifuru] (n) Tamiflu (brand-name flu medication) [Add to Longdo]
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire [Add to Longdo]
岩茸[いわたけ, iwatake] (n) (uk) rock tripe (edible lichen used as medication in Korea, China and Japan) [Add to Longdo]
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication [Add to Longdo]
治療薬[ちりょうやく, chiryouyaku] (n) remedy; cure; therapeutic medication [Add to Longdo]
睡眠薬[すいみんやく, suiminyaku] (n) sleeping pill; sleep medication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medication \Med`i*ca"tion\, [L. medicatio: cf. F.
   m['e]dication.]
   The act or process of medicating.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medication
   n 1: (medicine) something that treats or prevents or alleviates
      the symptoms of disease [syn: {medicine}, {medication},
      {medicament}, {medicinal drug}]
   2: the act of treating with medicines or remedies

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top