Search result for

lia

(141 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lia-, *lia*
English-Thai: Longdo Dictionary
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liar[N] ผู้โกหก, See also: คนที่พูดปด, Syn. deceiver
liable[ADJ] ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อ
liable[ADJ] ซึ่งรับผิดชอบตามกฎหมาย, See also: เป็นความรับผิดชอบ
liable[ADJ] ที่มีแนวโน้ม, See also: ที่โน้มเอียง, Syn. apt, likely
liaison[N] การติดต่อประสานงาน, Syn. link, contact, inter-group communication
liaison[N] ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว, Syn. love affair
liaison[N] ผู้ประสานงาน, Syn. coordinator
liability[N] หนี้สิน, See also: หนี้, Syn. debt
liaise with[PHRV] ประสานงานระหว่าง, See also: ติดต่อระหว่าง, Syn. liaise between
liaise between[PHRV] ประสานงานระหว่าง, See also: ติดต่อระหว่าง, Syn. mediate between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
liable(ไล'อะเบิล) adj. โน้มเอียง,โน้มน้าว,อาจจะ,ง่ายต่อ,รับผิดชอบ (ตามกฎหมาย)
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
liar(ไล'อาร์) n. ผู้โกหก,ผู้มุสา
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
aboulia(อะบู' เลีย) n. abulia
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
aeolia(อีโอ' ลิอะ) n. Aeolis
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
liable(adj) อาจเป็นไปได้,รับผิดชอบ,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง
liaison(n) การติดต่อ,การประสานงาน,การคบกันฉันชู้สาว
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
liar(n) คนพูดปด,คนพูดเท็จ,คนโกหก,คนหลอกลวง
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liability๑. ความรับผิด๒. หนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability for evictionความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability insuranceการประกันภัยความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liable or not liableรับผิดหรือไม่รับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liana; liane; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liane; liana; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liabilities (Accounting)หนี้สิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Liability (Law)ความรับผิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Liability dividendหนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล [การบัญชี]
Liability for aircraft accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Liability for animalsความรับผิดเกิดจากสัตว์ [TU Subject Heading]
Liability for environmental damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Liability for marine accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางทะเล [TU Subject Heading]
Liability for oil pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liasion (n) การติดต่อ
See also: S. intimacy, commerce,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Liar!โกหก Malèna (2000)
Liar.คนโกหก Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Liar.-โกหก Red Sky at Night (2010)
Liar!ยัยโกหก It's Called Improvising, Bitch! (2012)
Liar!โกหก! Codename: Jackal (2012)
Who would have thought you were such a good liar, huh?ใครจะคิดหล่ะว่าเธอจะโกหกได้เก่งขนาดนั้น หืม? Committed (2008)
Smallville, everyone knows you're a terrible liar.สมอลวิลล์, ใครๆก็รู้ว่านายโกหกไม่เนียน Committed (2008)
I'm a better liar than you are.ฉันโกหกได้เก่งกว่าคุณ Not Cancer (2008)
They're liars.พวกเขาโกหก Joy (2008)
Just that liars lie.แค่คนโกหก.. โกหกเท่านั้น Emancipation (2008)
You're a liar.คุณโกหก Episode #1.5 (2008)
Liar!โกหก! Cloak of Darkness (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liaHis plan has both virtues and liabilities.
liaHe's liable to shout when angry.
liaYou may call him a liar, but you cannot call him a bad man.
liaWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.
liaWe are all liable to disease.
liaHe is not a liar at heart.
liaHe is notorious as a liar.
liaWe are liable to judge others by the clothes they wear.
liaI'm sorry that I had been viewing you as a liar until just a few minutes ago.
liaI suspected he was a liar.
liaIf you disagree with him, he is liable to get angry.
liaYou are liable for the debt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้[N] debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
มัคนายก[N] liaison, See also: spiritual guide, Syn. มรรคนายก, Example: คุณตาทองย้อยเป็นมัคนายกประจำวัดนี้, Thai definition: ผู้จัดการทางกุศล, ผู้ชี้แจงทางบุญ, Notes: (บาลี)
สินใช้[N] liability, Thai definition: เงินที่ต้องรับผิดชอบจ่ายตามมูลค่าของหุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
ใบ[n.] (bai) EN: leaf ; foliage   FR: feuille [f] ; feuillage [m]
ใบยอ[n. exp.] (bai yø) EN: Morinda citrifolia   
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
บิลเลียด[n.] (binliēt) EN: billiards (game)   FR: billard (jeu de ~) [m]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
ชายชาวอิตาลี[n. exp.] (chāichāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIA    L IY1 AH0
LIAM    L IY1 AH0 M
LIAO    L IY0 AW1
LIAN    L Y AA1 N
LIAR    L AY1 ER0
LIARS    L AY1 ER0 Z
LIANE    L IY0 AE1 N
LIANG    L Y AE1 NG
LIANA    L IY0 AA1 N AH0
LIANG    L IY0 AE1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liar    (n) (l ai1 @ r)
liana    (n) (l i1 aa1 n @)
liars    (n) (l ai1 @ z)
liable    (j) (l ai1 @ b l)
liaise    (v) (l i1 ei1 z)
lianas    (n) (l i1 aa1 n @ z)
liaised    (v) (l i1 ei1 z d)
liaises    (v) (l i1 ei1 z i z)
liaison    (n) (l i1 ei1 z n)
liaising    (v) (l i1 ei1 z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liaison {f}liaison [Add to Longdo]
Liane {f} [bot.]liana [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, ] Japanese variant of 兩|两 [Add to Longdo]
两全[liǎng quán, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ, ] to satisfy both sides; to accommodate both (demands) [Add to Longdo]
两全其美[liǎng quán qí měi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧˊ ㄇㄟˇ, ] to satisfy rival demands; to have one's cake and eat it [Add to Longdo]
兩湖[Liǎng Hú, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˊ, / ] Hubei 湖北 and Hunan 湖南 provinces [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand [Add to Longdo]
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, ] amazing; terrific; extraordinary [Add to Longdo]
了了[liǎo liǎo, ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ, ] to realize clearly [Add to Longdo]
了事[liǎo shì, ㄌㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to dispose of a matter; to be done with it [Add to Longdo]
了却[liǎo què, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] to resolve; to settle [Add to Longdo]
了却此生[liǎo què cǐ shēng, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ ㄘˇ ㄕㄥ, / ] to die; to be done with this world [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
柔軟[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]
補助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top