หรือคุณหมายถึง indebtedneß?
Search result for

indebtedness

(16 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indebtedness-, *indebtedness*, indebtednes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indebtedness[N] ความเป็นหนี้, See also: ความเป็นหนี้บุญคุณ, Syn. debt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indebtedness(อินเดบ' ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability

English-Thai: Nontri Dictionary
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indebtednessการเป็นหนี้ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So we can look at the community as a single dysfunctional personality, dealing with sexual infidelity, indebtedness, resentment...เอาล่ะเราสามารถมองชุมชน ในฐานะหน่วยหนึ่ง ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ อย่างการเผชิญหน้ากับ การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้บุญคุณ[N] indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรู้การเป็นหนี้[n. exp.] (kān raprū kān pen nī) EN: acknowledgement of indebtedness   
หนี้บุญคุณ[n. exp.] (nī bunkhun) EN: debt of gratitude ; indebtedness   
หนี้สิน[n.] (nīsin) EN: debt ; obligation ; liability ; indebtedness   FR: dette [f] ; passif [m] ; obligation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEBTEDNESS    IH2 N D EH1 T AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indebtedness    (n) (i1 n d e1 t i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P) [Add to Longdo]
負債総額[ふさいそうがく, fusaisougaku] (n) aggregate amount of indebtedness [Add to Longdo]
仏恩[ぶつおん, butsuon] (n) grace of Buddha; indebtedness to Buddha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indebtedness \In*debt"ed*ness\, n.
   1. The state of being indebted.
    [1913 Webster]
 
   2. The sum owed; debts, collectively.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indebtedness
   n 1: an obligation to pay money to another party [syn:
      {indebtedness}, {liability}, {financial obligation}]
   2: a personal relation in which one is indebted for a service or
     favor [syn: {obligation}, {indebtedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top