Search result for

liar

(87 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liar-, *liar*
English-Thai: Longdo Dictionary
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liar[N] ผู้โกหก, See also: คนที่พูดปด, Syn. deceiver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liar(ไล'อาร์) n. ผู้โกหก,ผู้มุสา
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
auxiliary verbกริยานุเคราะห์
biliary(บิล'เลียรี) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ส่งน้ำดี
billiards(บิล'เยิร์ดซ) n. บิลเลียด, See also: billiadist n.
chiliarch(คิล'ลีอาร์ค) n. ผู้บังคับกองพัน
ciliary muscleกล้ามเนื้อปรับเลนส์ตา

English-Thai: Nontri Dictionary
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
liar(n) คนพูดปด,คนพูดเท็จ,คนโกหก,คนหลอกลวง
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
auxiliary(n) ผู้ช่วย,เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ความช่วยเหลือ
billiards(n) การเล่นบิลเลียด
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a terrible liar, Michi.โกหกไม่เก่งเลยนะ มิตจิ Reason (2017)
You liar.โกหก The Mysterious Million Yen Women (2017)
Liar.คนโกหก You Get Me (2017)
Well, it's a catch-22, because if you said it, then it would be spoken... and you would be a liar.มันเหมือนกับดัก ถ้าพูดก็ไม่ใช่ความนัย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I've heard that you're a low-down, Yankee liar.ฉันได้ยินว่านายเป็นคนอเมริกันชั้นต่ำโกหก Logan (2017)
Liar!โกหก Beauty and the Beast (2017)
That's you calling me a liar.แกก็หาว่าฉันโกหกสิ Moonlight (2016)
You saying I'm a liar?แกหาว่าฉันโกหกเหรอ - ก็ได้ Moonlight (2016)
That's not true, Casey. Your daddy's a liar.ไม่จริง เคซีย์ พ่อหนูโกหก Split (2016)
You see? "They're liars, you can't trust anything they say."คุณเห็น? พวกเขากำลังโกหกคุณ ไม่สามารถไว้วางใจอะไรพวกเขากล่าวว่า Denial (2016)
And all the eyewitnesses on whom he relies are therefore exposed as the liars that they are.และพยานทั้งหมดที่เกี่ยวกับคนที่ เขาอาศัยอยู่ มีการสัมผัสจึงเป็นโกหกว่าพวก เขาเป็น Denial (2016)
I saw his face when you called him a liar.ผมเห็นใบหน้าของเขาเมื่อคุณ เรียกเขาว่าคนโกหก Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liarYou may call him a liar, but you cannot call him a bad man.
liarMeros is anything but a liar.
liarThey branded him as a liar.
liarHe is not a liar at heart.
liarWhoever says so is liar.
liarHe is notorious as a liar.
liarI'm sorry that I had been viewing you as a liar until just a few minutes ago.
liarHe accused me of being a liar.
liarI suspected he was a liar.
liarA shameless liar speaks smilingly.
liarHe was looked down on as a liar.
liarHe made me out to be a liar.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
บิลเลียด[n.] (binliēt) EN: billiards (game)   FR: billard (jeu de ~) [m]
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar   FR: spécifique ; particulier ; exclusif
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to   
ชินหูชินตา[v. exp.] (chin hū chin tā) EN: be familiar   
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIAR    L AY1 ER0
LIARS    L AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liar    (n) (l ai1 @ r)
liars    (n) (l ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说谎者[shuō huǎng zhě, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄤˇ ㄓㄜˇ, / ] liar, #96,289 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lügner {m}; Lügnerin {f} | Lügner {pl}liar | liars [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]
補助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
補助記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] auxiliary storage [Add to Longdo]
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment [Add to Longdo]
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] auxiliary input device [Add to Longdo]
補足編[ほそくへん, hosokuhen] auxiliary part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liar \Li"ar\ (l[imac]"[~e]r), n. [OE. liere. See {Lie} to
   falsify.]
   A person who knowingly utters falsehood; one who lies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liar
   n 1: a person who has lied or who lies repeatedly [syn: {liar},
      {prevaricator}] [ant: {square shooter}, {straight arrow},
      {straight shooter}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 liar
  bind; connect; join; tie; tieup(ligi)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top