ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debt

D EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debt-, *debt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
informal debtหนี้นอกระบบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debt(n) ภาวะที่เป็นหนี้, See also: ภาวะลูกหนี้, ความมีหนี้, การเป็นหนี้, Syn. indebtedness
debt(n) หนี้สิน, See also: หนี้, จำนวนหนี้สิน, Syn. arrears, debit, liability, indebtedness
debtor(n) ลูกหนี้, See also: คนที่เป็นหนี้, Ant. creditor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debt(เดบทฺ) n. หนี้, หนี้สิน, ภาวะที่เป็นหนี้
debtor(เดบ'เทอะ) n. ผู้เป็นหนี้คนอื่น, ลูกหนี้, ด้านลูกหนี้
indebted(อินเดบ' ทิด) adj. เป็นหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ, Syn. obliged, in debt
indebtedness(อินเดบ' ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability
public debtn. หนี้สินของรัฐ., Syn. nationaldebt

English-Thai: Nontri Dictionary
debt(n) หนี้สิน, หนี้
debtor(n) ลูกหนี้
indebted(adj) เป็นหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debtหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debt financingการจัดหาเงินทุนโดยก่อหนี้ระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debt limitเพดานหนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debt serviceงบชำระหนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debt, externalหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debt, floating; debt, short-termหนี้ระยะสั้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debt, funded; debt, long-termหนี้ระยะยาว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debt, internalหนี้ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debt, long-term; debt, fundedหนี้ระยะยาว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debt, publicหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debtหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Debtหนี้ [TU Subject Heading]
debt agreementหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน [การทูต]
Debt conversionการแปลงสภาพหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Debt crisisวิกฤติการณ์ทางหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
debt installment agreementหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ [การทูต]
Debt instrumentsตราสารแห่งหนี้, Example: เป็นตราสารที่ออกโดยเจ้าของกิจการ รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล มีการจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ พร้อมกับจ่ายเงินต้นให้แก่เจ้าของเงินเมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้ ซึ่งระยะเวลาครบกำหนดของตราสารหนี้ จะมีทั้งที่เป็นระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) ปานกลาง (1 ถึง 5 ปี) และระยะยาว(5 ปีขึ้นไป) ผู้ถือตราสารหนี้มีฐานะ เป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสาร เนื่องจากเป็นผู้ให้กิจการกู้ยืมไปลงทุน และผู้ลงทุน ที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นั้นจะมีสิทธิเรียกร้องการชำระคืนเงินต้นก่อนผู้เป็นเจ้าของหรือ ผู้ถือหุ้นของกิจการ ในกรณีที่เลิกบริษัทหรือล้มละลาย การลงทุนในตราสารหนี้ก็ยังคงมีความเสี่ยง ถ้าหากว่ากิจการที่ออกตราสารนั้นมีปัญหาทางด้านการเงิน หรือล้มละลาย ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นได้ทั้งหมด หรือหากตราสารหนี้มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงลดลงเนื่องจากภาวะการซื้อขายในตลาดรอง ก็จะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้ ตัวอย่างตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ [ตลาดทุน]
Debt managementการบริหารหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Debt ratioอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ [การบัญชี]
Debt regenerationการแปลงหนี้ใหม่ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
! And forgive us our debts as we forgive our debtors.- Phantasm (1979)
Well, I never knew an honest debt that couldn't wait till Monday.ดีฉันไม่เคยรู้ว่าหนี้ซื่อสัตย์ที่ไม่สามารถรอจนกว่าจันทร์ The Russia House (1990)
All debts must be paid by then.หนี้ทั้งหมดจะต้องถูกสะสาง... The Joy Luck Club (1993)
I have heard he's run up debts with every reputable tradesman in the town.ฉันได้ยินว่า เขาเป็นหนี้พ่อค้าที่มีชื่อเสียงทุกคนในเมือง Episode #1.5 (1995)
"There will be some little money, even when all his debts are discharged, to settle on my niece.""เขายังมีเงินอยู่จำนวนนึงและหนี้ทั้งหมดของเขา ได้รับการชำระแล้วเพื่อตั้งตัวอยู่กับหลานของฉัน" Episode #1.5 (1995)
Your father left us nothing but a legacy of bad debts hidden by a good name.พ่อแกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรา นอกจากหนี้สินที่ปกปิดไว้ด้วยชื่อ Titanic (1997)
I have some personal debts to honor, but everything else will be yours.ผมมีหนี้สินส่วนตัวที่จะต้องชดใช้ แต่ส่วนที่เหลือจะเป็นของคุณทั้งสิ้น The Red Violin (1998)
If you erase the debt record, then we all go back to zero.คุณเดอร์เด้น มันเป็นตัวอย่างที่ยอดมาก นายเข้าใจผิดแล้ว Fight Club (1999)
You got a stack of debts that'd fill every storage bay in the Cotton Exchange--คุณมีหนี้สินท่วมหัวแล้วนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Whom do I get her debt from?แล้วฉันจะเก็บหนี้ที่เหลือจากใครล่ะเนี่ย Failan (2001)
My debt increases day by day.อยู่ไปวันๆน่ะ Platonic Sex (2001)
Always in your debt the maniac in the Porsche.""... คนคลั่งปอเช่" Pilot (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
debtAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
debtAn accident only takes a second, but an accident could get you into debt for life. I think I'll just walk.
debtA promise made is a debt unpaid.
debtBe on your guard against running into debt.
debtBe over ears in debt.
debtDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
debtFortunately he was free of debt.
debtHe applied the money to the payment of debts.
debtHe demanded payment of the debt.
debtHe did not pay the debt and disappeared.
debtHe guarantee my debt.
debtHe has run up large debts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกหนี้(n) debtor, See also: mortgagor, Ant. เจ้าหนี้, Example: หลังสงครามเยอรมนีเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่มีเจ้าหนี้ถึง 11 ราย มีหนี้สินจำนวน 3.3 หมื่นล้านเหรียญ, Count Unit: คน, ราย, Thai Definition: ผู้ที่เป็นหนี้
หนี้(n) debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
หนี้สิน(n) debt, See also: obligation, Syn. หนี้, Example: การจัดตั้งธนาคารข้าวสามารถช่วยให้ชาวบ้านปลดเปลื้องหนี้สินได้เป็นจำนวนมาก, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้คืนให้กับอีกผู้หนึ่ง
บัญชี(n) debt, Syn. หนี้สิน, Example: แต่ละเดือนรายการบัญชีที่เขาต้องเคลียร์มีมากเหลือเกิน, Thai Definition: รายการหนี้สิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีหนี้สูญ[banchī nī sūn] (n, exp) EN: bad debts
ใช้หนี้[chai nī] (v, exp) EN: settle one's debts ; discharge a debt  FR: rembourser sa dette
ใช้หนี้ใช้สิน[chai nī chai sin] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ดอก[døk] (n) EN: debt charges ; interests  FR: charges d'intérêts [ fpl ]
จ่ายหนี้[jāi nī] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay  FR: rembourser ses dettes
จ่ายหนี้บัตรเครดิต[jāi nī bat khrēdit] (xp) EN: pay the credit card's debt
จำหน่ายหนี้สูญ[jamnāi nī sūn] (v, exp) EN: write off a bad debt
การขาดทุนจากหนี้สูญ[kānkhāt thun jāk nī sūn] (n, exp) EN: bad debt losses
การปลดหนี้[kān plot nī] (n, exp) EN: debt relief

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEBT D EH1 T
DEBTS D EH1 T S
DEBT'S D EH1 T S
DEBTOR D EH1 T ER0
DEBTORS D EH1 T ER0 Z
DEBTOR'S D EH1 T ER0 Z
DEBTORS' D EH1 T ER0 Z
DEBTHOLDER D EH1 T HH OW2 L D ER0
DEBTHOLDERS D EH1 T HH OW2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debt (n) dˈɛt (d e1 t)
debts (n) dˈɛts (d e1 t s)
debtor (n) dˈɛtər (d e1 t @ r)
debtors (n) dˈɛtəz (d e1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhài, ㄓㄞˋ, / ] debt, #4,248 [Add to Longdo]
债务[zhài wù, ㄓㄞˋ ㄨˋ, / ] debt, #4,634 [Add to Longdo]
债务人[zhài wù rén, ㄓㄞˋ ㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] debtor, #21,145 [Add to Longdo]
恩仇[ēn chóu, ㄣ ㄔㄡˊ, ] debt of gratitude coupled with duty to avenge, #40,011 [Add to Longdo]
血债[xuè zhài, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄞˋ, / ] debt of blood (after killing sb), #45,361 [Add to Longdo]
债款[zhài kuǎn, ㄓㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] debt, #78,815 [Add to Longdo]
血账[xuè zhàng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] debt of blood (after killing sb), #350,123 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bringschuld { f }debt to be discharged at creditor's domicile [Add to Longdo]
Ehrenschuld { f } | Ehrenschulden { pl }debt of honour | debts of honour [Add to Longdo]
Fremdkapitalquote { f } [ econ. ]debt ratio [Add to Longdo]
Inkassobevollmächtige { m, f }; Schuldeneintreiber { m } [ fin. ]debt collector [Add to Longdo]
Inkassobüro { n }; Inkassofirma { f } [ fin. ]debt collection agency [Add to Longdo]
Schuld { f }; Verpflichtung { f } | Schulden { pl } | uneinbringliche Forderung; uneinbringliche Schuld | Schulden haben; verschuldet sein | in jds. Schuld stehen | in Schulden geraten; sich verschulden | Schulden machen | aus den Schulden herauskommendebt | debts | bad debt | to be in debt | to be in sb.'s debt | to get into debt; to run into debt | to incur debts | to get out of debt [Add to Longdo]
Schuldenkriterium { n }debt criterion [Add to Longdo]
Schuldentilgung { f } [ fin. ]debt repaymen [Add to Longdo]
Schuldverpflichtung { f }; Verpflichtung aus Krediten [ fin. ]debt obligation [Add to Longdo]
Umschuldung { f }debt rescheduling; loan conversion [Add to Longdo]
Verschuldungsgrad { m } [ fin. ]debt equity ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp, v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
サービサー[sa-bisa-] (n) debt collection (company, agency) (wasei [Add to Longdo]
ゼロ国債[ゼロこくさい, zero kokusai] (n) zero national debt [Add to Longdo]
チャラ;ちゃら[chara ; chara] (n) (col) forgiving a debt; getting even [Add to Longdo]
デットサービスレシオ[dettosa-bisureshio] (n) debt service ratio [Add to Longdo]
リストラクチャリング;リストラクチュアリング;リストラチャリング[risutorakucharingu ; risutorakuchuaringu ; risutoracharingu] (n) (1) (financial) restructuring; converting short-term debt into long-term debt; (2) (corporate) restructuring; downsizing [Add to Longdo]
隠れ借金[かくれしゃっきん, kakureshakkin] (n) hidden debts [Add to Longdo]
[おん, on] (n) favour; favor; obligation; debt of gratitude; (P) [Add to Longdo]
恩がある;恩が有る[おんがある, ongaaru] (exp, v5r-i) to be in one's debt [Add to Longdo]
恩に着る[おんにきる, onnikiru] (exp, v1) to feel oneself indebted to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debt \Debt\, n. [OE. dette, F. dette, LL. debita, fr. L. debitus
   owed, p. p. of debere to owe, prop., to have on loan; de- +
   habere to have. See {Habit}, and cf. {Debit}, {Due}.]
   1. That which is due from one person to another, whether
    money, goods, or services; that which one person is bound
    to pay to another, or to perform for his benefit; thing
    owed; obligation; liability.
    [1913 Webster]
 
       Your son, my lord, has paid a soldier's debt.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When you run in debt, you give to another power over
       your liberty.             --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. A duty neglected or violated; a fault; a sin; a trespass.
    "Forgive us our debts." --Matt. vi. 12.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) An action at law to recover a certain specified sum
    of money alleged to be due. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {Bond debt}, {Book debt}, etc. See under {Bond}, {Book}, etc.
    
 
   {Debt of nature}, death.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debt
   n 1: the state of owing something (especially money); "he is
      badly in debt"
   2: money or goods or services owed by one person to another
   3: an obligation to pay or do something

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top