Search result for

โปรดปราน

(33 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โปรดปราน-, *โปรดปราน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรดปราน[V] fond of, See also: show kindness on, like, favour, Syn. โปรด, ชอบ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: การแข่งม้าเป็นกีฬาที่เขาโปรดปรานที่สุด, Thai definition: เอ็นดู รักใคร่ หรือชอบเป็นพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปรดปราน(-ปฺราน) ก. เอ็นดู, รักใคร่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง Portrait of a Beauty (2008)
I get up extra early and make him his favorite kind of dessert.ฉันจะตื่นแต่เช้าแล้วทำ ของหวานที่มันโปรดปราน Pineapple Express (2008)
But I've had two children. Doesn't that count in my favour?แต่ฉันมีลูกสองคน ไม่นับว่าในความโปรดปรานของฉันได้อย่างไร Revolutionary Road (2008)
She had favorites.เธอมีคนโปรดปราน The Reader (2008)
Demon Sunday school story.พระเจ้าทรงโปรดปรานมนุษย์มากกว่าเหล่าทวยเทพ When the Levee Breaks (2009)
Well, she's no fan of the fang.ก้อ เธอไม่ได้โปรดปรานเจ้าเขี้ยวนี่ Scratches (2009)
Let's just say that they have a penchant for playing loose with regulations and rules of command.เอาเป็นว่าพวกเขาโปรดปรานที่จะ ผ่อนปรน กฎข้อบังคับ Weapons Factory (2009)
He also seems to have a penchant for chess. Hmm...เขายังโปรดปรานอย่างมาก ในการเล่นหมากรุก A561984 (2009)
He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree.ที่ที่โปรดปรานของเขาไม่ใช่ในทุ่งหญ้า แ่ต่เป็นใต้ต้นคอร์ก The Blind Side (2009)
It seems your son has a taste for what is in favor.ดูเหมือนว่าลูกของท่านได้ลิ้มรสสิ่งที่โปรดปราน Delicate Things (2010)
They now favor spartacus.พวกเค้าโปรดปรานสปาตาคัสตอนนี้ Mark of the Brotherhood (2010)
To have the favor of such an ally in Rome could pave my way to a seat in the curia...จะเป็นที่โปรดปรานในหมู่พันธมิตรในกรุงโรม สามารถปูทางข้าไปยังเก้าอี้ใน curia Whore (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรดปราน[v.] (prōtprān) EN: fond of ; show kindness on ; like ; have a liking for ; prefer ; favour   FR: préférer
โปรดปราน[adj.] (prōtprān) FR: favori ; préféré

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ingratiate(อินเกร'ชิเอท) vt. ทำให้ (ตัวเอง) เป็นที่โปรดปราน,ทำให้ถูกใจ,เอาใจ,ประจบ., See also: ingratiation n., Syn. captivate
suction(ซัค'เชิน) n. การดูด,การดึงดูด,แรงดูด,แรงดึงดูด,การทำให้เกิดแรงดึงดูด,การดื่มเหล้า,การเป็นที่โปรดปรานจากเบื้องบน
white-headed(ไวทฺ'เฮด'ดิด) adj. มีผมสีขาว,มีผมหงอก,เป็นที่โปรดปราน, Syn. whitehaired

English-Thai: Nontri Dictionary
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(vt) ชอบ,ให้,โปรดปราน,พอใจ,นิยม,เข้าข้าง,สนับสนุน
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz
Käse(n) |der, nur Sg.| เนยแข็ง (ผลิตผลที่เป็นของแข็งจากนม มีหลายรสขึ้นกับสายพันธ์ของแบคทีเรียที่ใส่ลงไปหมัก) เช่น Gauda ist mein Lieblingskäse. เกาด้าเป็นเนยแข็งที่ฉันโปรดปราน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top