ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring in-, *bring in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring in(phrv) เอาเข้าด้านใน, See also: นำเข้าข้างใน, Syn. come in, get in, go in, send in, take in, wheel in
bring in(phrv) เก็บเกี่ยว (พืชผล), Syn. be in, get in
bring in(phrv) ให้รายได้, See also: ให้ผลกำไร, Syn. come in, knock down, pull in, take in
bring in(phrv) แนะนำ, See also: เสนอความคิด, เสนอแนะ
bring in(phrv) เรียกมาช่วย, Syn. call in, come in, get in, have in
bring in(phrv) นำตัวไปสถานีตำรวจ, See also: จับกุม, ควบคุมตัว
bring into(phrv) นำไปยัง (สถานที่), See also: พาไปยัง สถานที่
bring in on(phrv) ร่วมปรึกษาหารือกับ, See also: ประชุมตกลงกับ, Syn. get in on
bring in a verdict(idm) ตัดสิน, See also: พิพากษา
bring in the new year(idm) ฉลองปีใหม่, Syn. ring in

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bring in a Wellการเตรียมหลุมให้พร้อมสำหรับการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring in my Bloobers.นำ บลูเปอส ของฉัน Yellow Submarine (1968)
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย Jaws (1975)
Jump in here, soldier. We gotta bring in two more dumb fucks. Let's go.โดดขึ้นมาเลย ต้องไปจับอีก 2 ตัว เร็วเข้า Day of the Dead (1985)
Bring in your oars over there. Tie these two boats together as well.วางพายไว้แล้วผูก 2 ลำนี้เข้าด้วยกัน Titanic (1997)
That will bring in a little.คงทำให้เรามีเงินใช้บ้าง Pola X (1999)
Yeah, let's bring in the laugh meter and see how loud it gets on that one.คิดดูสิว่าครอบครัวเราเครียดมากแค่ไหนแล้ว American Beauty (1999)
We gotta bring in color, some light. Do you think these windows move?เราต้องนำมาในสีแสงบางส่วน คุณคิดว่าหน้าต่างเหล่านี้ย้าย? Showtime (2002)
It's raining. Go bring in your laundry!ฝนจะตกอยู่แล้ว กลับเข้าไปในร้านของพวกเจ้าซะ Kung Fu Hustle (2004)
Bring in the chocolate.เอาช็อกโกแลตมา Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Yes. Editors bring in options for the shoot, and Miranda chooses.พวก บ.ก.จะเอาตัวเลือก The Devil Wears Prada (2006)
Like them American TV shows, they bring in all sorts of fancy shrinks to put you on the ringer?อย่างในหนังอเมริกัน พวกนั้นพานักจิตวิทยา รีดเราจนตัวเป็นเกรียวเลย The City of Violence (2006)
If you bring in Angel, maybe you can get to Matos.ถ้าจับแองเจลมา อาจสาวถึงมาทอส Rio (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring inBring in lunch for the children.
bring in"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
bring inIf you take your shoes off before coming into the house you won't bring in any dirt on your shoes.
bring inPlease bring in the washing.
bring inThe new plan may bring into being a peace which will be lasting.
bring inThis ought to bring in enough money to put us back in the black.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำมาซึ่ง(v) bring about, See also: bring in, Example: การทำกุญแจบ้านหรือกุญแจอื่นๆ สูญหายนำมาซึ่งการเสียเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นำเข้า[namkhao] (v) EN: import ; introduce ; bring in  FR: importer ; introduire
นำเข้า[namkhao] (v) EN: import ; introduce ; bring in  FR: introduire ; faire entrer ; importer
นำมาซึ่ง[nam mā seung] (v, exp) EN: bring about ; lead to ; bring in
พิพากษา[phiphāksā] (v) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict  FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] bring into accord; sincerity, #345,626 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
運び込む;運びこむ[はこびこむ, hakobikomu] (v5m,vt) to carry in; to bring in [Add to Longdo]
運び入れる[はこびいれる, hakobiireru] (v1) to carry or bring in(to) [Add to Longdo]
呼び入れる;呼入れる[よびいれる, yobiireru] (v1,vt) to call in; to invite; to bring in [Add to Longdo]
在らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be [Add to Longdo]
持ち込む(P);持込む[もちこむ, mochikomu] (v5m,vt) to lodge; to take something into ...; to bring in; (P) [Add to Longdo]
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P) [Add to Longdo]
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P) [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring in
   v 1: bring in a new person or object into a familiar
      environment; "He brought in a new judge"; "The new
      secretary introduced a nasty rumor" [syn: {bring in},
      {introduce}]
   2: earn on some commercial or business transaction; earn as
     salary or wages; "How much do you make a month in your new
     job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought
     in lots of money"; "He clears $5,000 each month" [syn:
     {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize},
     {realise}, {pull in}, {bring in}]
   3: be sold for a certain price; "The painting brought $10,000";
     "The old print fetched a high price at the auction" [syn:
     {fetch}, {bring in}, {bring}]
   4: submit (a verdict) to a court
   5: transmit; "The microphone brought in the sounds from the room
     next to mine"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top