Search result for

เกริ่น

(20 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกริ่น-, *เกริ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกริ่น[V] herald, See also: pre-announce, hint, assume, imply, Example: ราษฎรได้ร่วมใจกันเกริ่นถึงความปรารถนา ที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านขึ้นเป็น มหาราช มานานแล้ว, Thai definition: บอกเป็นนัยให้รู้ล่วงหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกริ่น(เกฺริ่น) ก. บอกข่าวให้รู้ล่วงหน้า เช่น เกริ่นข่าว, อาการที่ฝ่ายชายร้องนำในเพลงพื้นเมือง เช่น เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพื่อเชื้อเชิญฝ่ายหญิงให้ร้องตอบ
เกริ่นร้องหา, เรียกหา, เช่น นกเขาขันเกริ่น ผีกู่เกริ่น.
เกริ่น(เกฺริ่น) น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าเป็นซีก ๆ ผูกด้วยหวายให้ติดกันเป็นแผง, ปัจจุบันเรียกว่า เฝือก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If she is, then find out what she thinks about me.แต่ถ้าไม่ ก็ลองถามว่าเธอสนใจที่จะลองคบใครสักคนไหม ถ้าสนล่ะก็นะ ลองเกริ่นๆชื่อฉันดู Scandal Makers (2008)
It's not unheard of that people turn themselves around, but you haven't broached the possibility of divorce yet.นานๆ เราถึงจะเห็นทีนึง ว่าคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่คุณยังไม่ได้ เกริ่นเรื่องหย่ากับเขาใช่หรือเปล่าครับ Burn After Reading (2008)
I was warming up into original terrain.ผมแค่เกริ่นนำ Chuck Versus the Beefcake (2009)
You wouldn't be starting a conversationคุณยังไม่ได้เกริ่นอะไรเลยนะ Blink (2010)
You're making small talk, why?พูดเกริ่นเนี่ย มีอะไรว่ามา Miss Mystic Falls (2010)
Okay, I think a bit of context here might help.โอเค ผมว่าเกริ่นสักหน่อยก็คงดีนะ The Boyfriend Complexity (2010)
Context.เกริ่นแล้ว The Boyfriend Complexity (2010)
Ok.เอาล่ะ ฉันจะเกริ่นโดยการบอกว่า The Longest Night (2010)
This is not a time to make silly jokes. It's the time for a little bit of talking before we really get to the important part.ไม่ใช่เวลาขำ ผมขอเกริ่นอะไรสักนิด Bad Teacher (2011)
You know, we should soften the ground, put out an anonymous post on "Gossip Girl"เกริ่นเรื่องซักหน่อย โพสต์นิรนามลงใน "สาวช่างเม้าท์" Empire of the Son (2011)
He spoke in terms of a vague investment opportunity, but it was my suspicion, yes, as to why he invited me into his home.เขาพูดเกริ่นออกมาเป็นนัย โอกาสที่ดีในการลงเงินทุน แบบคลุมเครือ แต่เป็นไปตามที่ผมสังสัยตั้งแต่ตอนแรก ใช่ Hermanos (2011)
I'll keep you posted. - Oh, here's a question--เรื่องนี้ มีเกริ่นนำด้วยเหรอ Redemption (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hint[VI] เกริ่น, See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย, แย้ม, เปรย
lead up to[PHRV] แนะนำ, See also: เกริ่นนำ, พูดอ้อมๆ, พูดอ้อมค้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introduce(อินทระดูซ') vt. แนะนำ,นำเข้า,นำสู่,เข้าสู่,เริ่มนำ,อรัมภบท,เกริ่น,เผยแพร่., See also: introducer n. introducible adj., Syn. present

English-Thai: Nontri Dictionary
introduce(vt) นำเข้ามา,แนะนำตัว,เกริ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top