ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

included

IH2 N K L UW1 D AH0 D   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -included-, *included*, includ, include
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
includedไม่โผล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
included angleมุมรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
included angle; angle of preparationมุมร่องเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
included gasแก๊สเจือปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
included phloem; interxylary phloemโฟลเอ็มแทรกไซเล็ม [ทุติยภูมิ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My clients included many celebrities and to them I gave the best of myselfไคลเอ็นท์ของฉันที่รวมถึง many celebrities ... ...และให้พวกเขาฉันให้ตัวเองให้ best of Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Shuang'er and Ying'er are included She won't even let the children go?ลูกซังกับลูกเอ็งก็จะต้องโดนนางฆ่าด้วย นางไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กเชียวรึนี่? Return of the Condor Heroes (1983)
I've included everything in my statement but I doubt very much that Chief Sterns is taking this possible connection seriously.เราได้รวมทุกอย่างในคำสั่งของฉัน ... ... แต่ฉันสงสัยมากว่าหัวหน้าบุกบั่น ... ... คือการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้นี้อย่างจริงจัง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
According to Butler the conspiracy included representatives of some of Americas top corporations including J. P. Morgan Dupont and Goodyear tire.ตามคำให้การของบัทเลอร์ กลุ่มผู้สมคบคิดประกอบด้วย ตัวแทนจากบรรษัทชั้นนำของอเมริกา อาทิ เจ พี มอร์แกน, ดูปองท์ และยางกู๊ดเยียร์ The Corporation (2003)
Don't skip meals. I included a letter that arrived at our house.ไม่กินข้าวเลย ฉันรวมทั้งจดหมายนี้มาถึงที่บ้านของเรา Gangster High (2006)
I included the four percent increase... and the extra 2 million.แก้ค่ะ ฉันเพิ่มข้อความลด 4% ในส่วนที่เพิ่มจาก 10 ล้าน P2 (2007)
Pre-dating Christianity, the Celtic holiday was celebrated on the one night between autumn and winter when the barrier between living and dead was thinnest and often involved rituals that included human sacrifice.วันเฉลิมฉลองชาวเซลติกน่ะ มีในคืนระหว่างฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว เป็นคืนที่เกราะระหว่างโลก กับความตายอ่อนถึงที่สุด Trick 'r Treat (2007)
WITNESSES INCLUDED AN OLD WOMAN...ผู้เห็นเหตุการ์ณรวมถึงหญิงชรา Mother Said (2008)
...WHICH INCLUDED A WORD HE WAS NOT ALLOWED TO USE.ซึ่งรวมไปถึงคำพูดที่เค้าถูกห้ามใช้ Mother Said (2008)
I see your Black Scorpion training also included lessons on how to become an arrogant jerk.ข้าเห็นการฝึกของแมงป่องดำ รวมทั้งวิธี.. ที่กลายเป็นพวกยะโสโอหัง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Yes, he told me not to tell anyone, but I didn't think that included you.ค่ะ เขาไม่ให้ดิฉันบอกใคร แต่ดิฉันไม่คิดว่ารวมถึงคุณด้วย Fireproof (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
includedAm I included in the team?
includedAre any meals included?
includedAre meals included?
includedAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
includedCommodity tax is not included in the price.
includedDelivery is not included in the price.
includedFourth, my homeroom class in Japan included students of a wide range of abilities.
includedHe is included among my friend.
includedHe was included in the deal.
includedI have included the names and prices of a couple of hotels which are reasonably close to where I live.
includedIncluded for the grammar section it includes the passive voice of the present perfect.
includedIncluded in the printed matter category is what is called 'special mailbag printed matter'.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมค่าบริการ[n. exp.] (rūam khā børikān) EN: service charge included   FR: service compris

CMU English Pronouncing Dictionary
INCLUDED IH2 N K L UW1 D AH0 D
INCLUDED IH2 N K L UW1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
included (v) ˈɪnklˈuːdɪd (i1 n k l uu1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] included (on a roster); incorporated (into the agenda), #4,850 [Add to Longdo]
其内[qí nèi, ㄑㄧˊ ㄋㄟˋ, / ] included; within that, #27,574 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運賃込みで[うんちんこみで, unchinkomide] (exp) freight included (prepaid) [Add to Longdo]
外様;外方[とざま, tozama] (n) (1) (abbr) (See 外様大名) outside daimyo; non-Tokugawa daimyo; (2) outsider; one not included in the favored (favoured) group [Add to Longdo]
含まれない[ふくまれない, fukumarenai] (adj-i) not to be included [Add to Longdo]
含まれる[ふくまれる, fukumareru] (v1,vi) to be included; to be comprised of [Add to Longdo]
居抜き[いぬき, inuki] (n) going concern; stocks and all; goods and furniture included [Add to Longdo]
所収[しょしゅう, shoshuu] (n) included or carried (in a publication) [Add to Longdo]
税込み(P);税込[ぜいこみ, zeikomi] (n) (See 税別) tax included (e.g. price); before tax (e.g. salary); (P) [Add to Longdo]
税込価格[ぜいこみかかく, zeikomikakaku] (n) post-tax price; price including tax; tax-included price [Add to Longdo]
税別[ぜいべつ, zeibetsu] (n) (See 税込み・ぜいこみ) tax not included (in price); tax separate [Add to Longdo]
税別価格[ぜいべつかかく, zeibetsukakaku] (n) price without tax included [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
添加部分要素[てんかぶぶんようそ, tenkabubunyouso] included subelement [Add to Longdo]
付属せず[ふぞくせず, fuzokusezu] not included [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Include \In*clude"\, v. t. [imp. & p. p. {Included}; p. pr. &
   vb. n. {Including}.] [L. includere, inclusum; pref. in- in +
   claudere to shut. See {Close}, and cf. {Enclose}.]
   [1913 Webster]
   1. To confine within; to hold; to contain; to shut up; to
    inclose; as, the shell of a nut includes the kernel; a
    pearl is included in a shell.
    [1913 Webster]
 
   2. To comprehend or comprise, as a genus the species, the
    whole a part, an argument or reason the inference; to
    contain; to embrace; as, this volume of Shakespeare
    includes his sonnets; he was included in the invitation to
    the family; to and including page twenty-five.
    [1913 Webster]
 
       The whole included race, his purposed prey.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The loss of such a lord includes all harm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To conclude; to end; to terminate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Come, let us go; we will include all jars
       With triumphs, mirth, and rare solemnity. --Shak.
 
   Syn: To contain; inclose; comprise; comprehend; embrace;
     involve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Included \In*clud"ed\, a.
   Inclosed; confined.
   [1913 Webster]
 
   {Included stamens} (Bot.), such as are shorter than the
    floral envelopes, or are concealed within them.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 included
   adj 1: enclosed in the same envelope or package; "the included
       check"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top