ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

susceptible

S AH0 S EH1 P T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -susceptible-, *susceptible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
susceptible(adj) มีจิตใจที่อ่อนแอ, See also: สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, Syn. vulnerable, inclined, liable
susceptible(adj) มีความรู้สึกไว, See also: อ่อนไหวง่าย, รับความรู้สึกไว, Syn. impressionable, sensitive, receptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive, vulnerable, Ant. resistant
insusceptible(อินซะเซพ'ทิเบิล) adj. ดื้อ,ไม่รับ,ไม่ถูกกระทบกระเทือนได้., See also: insusceptibility n. insusceptibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
insusceptible(adj) ไม่ยอมอยู่ในอำนาจ,ไม่ยอมอ่อนให้,ดื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
susceptibleไวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pods are susceptible to spore infections.พอดอ่อนไหว ต่อการติดเชื้อสปอร์ eXistenZ (1999)
No shooting, I'm susceptible to bullets!- นายปลอดภัยแน่ Chuck Versus the Nemesis (2007)
Well, accomplished enough, perhaps, but a metropolitan mind may be less susceptible to extended, juvenile self-regard.ก็ใช้ได้เลยหละ แต่จิตใจคนเมืองอาจจะกระด้าง เกินกว่าจะฟังเด็กวัยรุ่นพูดก็ได้ Becoming Jane (2007)
All humans are susceptible to it.มนุษย์ทุกคนรับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว The First Taste (2008)
The leaders are charismatic sociopaths who target those most susceptible to their seduction.ผู้นำเป็นพวกโรคจิตที่มีเสน่ห์ คนอ่อนแอจะตกเป็นเป้า การล่อลวงของคนพวกนี้ Minimal Loss (2008)
You're patients are highly susceptible to external influences right now.คนไข้ของคุณตอนนี้ มีการตอบสนองต่อภาวะภายนอกสูงมาก Passengers (2008)
Depending on how long it's been exposed to the elements it's highly susceptible to contamination.ตามระยะเวลาที่พวกเขารับชมรายการพิเศษ มีการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม Saw VI (2009)
No offense, Sookie, but humans are shockingly susceptible to about every form of thought manipulation.อย่าว่ากันนะ ซูกี้ แต่มนุษย์น่ะง่ายต่อการ ล่อลวงทุกรูปแบบเลยล่ะ New World in My View (2009)
* Susceptible to... ** Susceptible to... * The Freshmen (2009)
We're all susceptible to it... the dread and anxiety of not knowing what's coming.พวกเราทั้งหมด หวั่นไหวง่าย... ต่อความน่ากลัว และความกลุ้มใจ ของการ ไม่รู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Because you've got a nice streak that makes you susceptible to meeting a bad woman.เพราะนายใจดีและก็อ่อนไหวง่าย จะทำให้นายเจอผู้หญิงร้ายๆเข้า My Fair Lady (2009)
You're very susceptible to threats.พอโดนขู่ปุ๊บนี่พูดง่ายดีจังนะ Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
susceptibleThey are susceptible to changes in fashion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนไหว(adj) sensible, See also: susceptible, receptive, responsive, changeable, Example: ลายกนกสะบัดปลายบิดไปมาราวกับธรรมชาติของเถาไม้และใบไม้ที่อ่อนไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจน้อย[jainøi] (adj) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish  FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
อ่อนวัย[ønwai] (adj) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable
รู้สึกไว[rūseuk wai] (adj) FR: émotif ; susceptible

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSCEPTIBLE S AH0 S EH1 P T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
susceptible (j) sˈəsˈɛptəbl (s @1 s e1 p t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anfällig; empfänglich {adj} (gegenüber)susceptible (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感じやすい;感じ易い[かんじやすい, kanjiyasui] (adj-i) sensitive; susceptible; impressionable [Add to Longdo]
情にもろい;情に脆い[じょうにもろい, jounimoroi] (exp,adj-i) soft-hearted; susceptible; sentimental; tender-hearted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Susceptible \Sus*cep"ti*ble\, a. [F., from L. suscipere,
   susceptum, to take up, to support, undertake, recognize,
   admit; pref. sus (see {Sub-}) + capere to take. See
   {Capable}.]
   1. Capable of admitting anything additional, or any change,
    affection, or influence; readily acted upon; as, a body
    susceptible of color or of alteration.
    [1913 Webster]
 
       It sheds on souls susceptible of light,
       The glorious dawn of our eternal day. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of impression; having nice sensibility;
    impressible; tender; sensitive; as, children are more
    susceptible than adults; a man of a susceptible heart.
    [1913 Webster]
 
       Candidates are . . . not very susceptible of
       affronts.               --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       I am constitutionally susceptible of noises. --Lamb.
    [1913 Webster] -- {Sus*cep"ti*ble*ness}, n. --
    {Sus*cep"ti*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 susceptible
   adj 1: (often followed by `of' or `to') yielding readily to or
       capable of; "susceptible to colds"; "susceptible of
       proof" [ant: {insusceptible}, {unsusceptible}]
   2: easily impressed emotionally

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top