ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sentimentality

S EH2 N T AH0 M EH0 N T AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sentimentality-, *sentimentality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sentimentality(n) ความมีอารมณ์อ่อนไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง, ความเห็นอกเห็นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sentimentalityการเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry, I had some sentimentality stuck in my throat.โทษที อารมร์ตื้นตัน ติดคอฉันหน่ะ Alvin and the Chipmunks (2007)
The sentimentality ends here.เอาล่ะ เลิกพูดเรื่องนี้แค่นี้ก่อนเถอะ Episode #1.7 (2012)
I wish I had the capacity for sentimentality like you do.ฉันหวังว่าฉันจะมีความรู้สึกอย่างนาย ฉัน? Basic Human Anatomy (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดื่มด่ำ(n) impression, See also: sentimentality, indulgence, Syn. ความซาบซึ้ง, Example: การเน้นการศึกษาตัวบทวรรณคดีก็น่าจะทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเขียนได้ดีกว่าศึกษาทฤษฎีอย่างโดดๆ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SENTIMENTALITY S EH2 N T AH0 M EH0 N T AE1 L IH0 T IY0
SENTIMENTALITY S EH2 N AH0 M EH0 N T AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sentimentality (n) sˌɛntɪmɛntˈælɪtiː (s e2 n t i m e n t a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rührseligkeit { f } | voller Rührseligkeitsentimentality | sloppily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おセンチ;おせんち[o senchi ; osenchi] (n, adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality [Add to Longdo]
感傷[かんしょう, kanshou] (n) sentiment; sentimentality [Add to Longdo]
心情論[しんじょうろん, shinjouron] (n) emotionalism; sentimentality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sentimentality \Sen`ti*men*tal"i*ty\, n. [CF. F.
   sentimentalit['e].]
   The quality or state of being sentimental.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sentimentality
   n 1: falsely emotional in a maudlin way [syn: {mawkishness},
      {sentimentality}, {drippiness}, {mushiness}, {soupiness},
      {sloppiness}]
   2: extravagant or affected feeling or emotion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top