ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impressible

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impressible-, *impressible*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา impressible มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *impressible*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impressible[ADJ] ที่ซาบซึ้งใจ, See also: ที่ประทับใจ, Syn. moved, susceptible, touched

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht zu beeindruckenunimpressible [Add to Longdo]
empfindungsfähigimpressible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressible \Im*press"i*ble\, a. [Cf. F. impressible.]
   Capable of being impressed; susceptible; sensitive. --
   {Im*press"i*ble*ness}, n. -- {Im*press"i*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressible
   adj 1: easily impressed or influenced; "an impressionable
       youngster"; "an impressionable age"; "a waxy mind" [syn:
       {impressionable}, {waxy}, {impressible}] [ant:
       {unimpressionable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top