ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sinfully

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinfully-, *sinfully*, sinful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But her recipes are sinfully delicious."แต่อาหารของเธอเป็นดังบาปรสเลิศ What More Do I Need? (2008)
You know it's sinful.เธอก็รู้ว่ามันผิด A Short Film About Love (1988)
Jamie, your behavior's sinful.เจมี่ลูกทำบาปนะ A Walk to Remember (2002)
Father, please forgive these sinful thoughts.คุณพ่อ, โปรดยกโทษให้ลูกด้วย กับความคิดชั่วร้ายนี้ My Tutor Friend (2003)
What--what's the most sinful place on campus?อะไร--อะไรคือสถานที่/Nที่เต็มไปด้วยบาปมากที่สุดในมหาลัยนี้ Compulsion (2005)
The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and the third day, rise again.บุตรชายของพระเจ้าจะถูกส่งตัว ไปให้สาวกที่บาปหนา และต้องเสียสละชีพบนไม้กางเขน และในวันที่สาม ท่านก็ฟื้นชีพขึ้นมา Pilot (2005)
Before Thee I stand, sinful and sorrowful.ครํ่าครวญเฉพาะพักตร์ของท่าน Loving Annabelle (2006)
It tells you how sinful human beings are...มันบอกได้ว่าคนชั่วเป็นยังไง Death Note: The Last Name (2006)
Punishing the sinful people makes me even more sinful...การลงโทษคนแล้ว ชั้นจะกลายเป็นคนเลวยิ่งกว่า Death Note: The Last Name (2006)
Preacher on radio: reckless sinful way throughout this life.เสียงจากวิทยุ : การทำบาปโดยไม่ไตร่ตรอง เส้นทางสู่วิถีแห่งชีวิต 1408 (2007)
Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it.โดยเชื่อว่าพระองค์ จะทรงทำให้สิ่งทั้งหลายถูกต้อง Mr. Brooks (2007)
Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it.ใช้ชีวิตไปทีละวัน ชื่นชมทีละนาที ยอมรับความทุกข์ยาก เพื่อเป็นหนทางไปสู่ความสงบ Mr. Brooks (2007)
But her recipes are sinfully delicious."แต่อาหารของเธอเป็นดังบาปรสเลิศ What More Do I Need? (2008)
The sinful things people do...บาปที่พวกเขาได้ก่อไว้ Nice Is Different Than Good (2009)
"sinful pleasure would be morally no differentความสุขที่เปื้อนบาปนั้นหาได้ต่างจาก Debate 109 (2009)
Is that sinful?นั่นมันบาปหรือ Dae Mul (2010)
Isn't it enough that you are so sinful?นี่ยังไม่พออีกหรือ สำหรับบาปใหญ่หลวงครั้งนี้ Will (2011)
The dead lamb represents sacrifice the naked chick represents sinfulness, blah blah blah.ศพแกะ สื่อถึงการเสียสละ... หญิงสาวนอนเปลือยกาย สื่อถึงคนบาปหนา Just Let Go (2011)
How can people live so sinfully...ทำอย่างนี้ให้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างชั่วร้าย... The Duo (2011)
Man is brought into trouble not as man, but as sinful man, who was in transgression.มนุษย์ประสบปัญหา ไม่ใช่ฐานะปุถุชน แต่ในฐานะคนบาป Prisoners (2013)
- And then I would pray to the good Lord to wipe all my sinful thoughts about you right out of my head.- จากนั้นฉันก็สวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า ให้ลบความบาปเกี่ยวกับคุณ ออกไปให้หมด Fuck the Pain Away (2013)
She's sullen and stubborn and sinful.แต่แท้จริงนางบูดบึ้ง ดื้อดึง และเปี่ยมไปด้วยบาป The Lion and the Rose (2014)
He ended up fasting himself into an early grave because food was of this world and this world was sinful.ชีวิตเขาลงเอยด้วยการอดอาหารจนตาย เพราะว่าอาหารเป็นของทางโลก และโลกเปี่ยมไปด้วยบาป Breaker of Chains (2014)
Business will create jobs, which will reduce the sinfulness that comes with poverty and idle hands.ธุรกิจจะสร้างงาน ซึ่งจะลดความผิดบาป ที่มาพร้อมกับความยากจนและมือว่างเปล่า Live by Night (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinful(adj) ชั่วร้าย, See also: ร้าย, มีบาป, มีความผิด, Syn. bad, corrupt, immoral, Ant. pure, moral, pious

English-Thai: Nontri Dictionary
sinful(adj) ชั่วร้าย, บาปหนา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinfulWhen I was on the verge of losing you, I saw how sinful my soul was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาธรรม(adj) iniquitous, See also: sinful, ungodly, wicked, Syn. เลว, อธรรม, Ant. ธรรมะ, Thai Definition: ชั่ว, ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
บาปหนา(n) sinfulness, See also: heavy sin, Syn. บาปหนัก, Ant. บุญหนัก, Example: การกระทำของเขาถือเป็นบาปหนาที่ต้องชดใช้ในเร็ววันแน่, Thai Definition: บาปหรือกรรมที่มีมาก, บาปที่สั่งสมไว้มาก
บาปหนา(adj) sinful, See also: wicked, Syn. บาปหนัก, Example: ดิฉันไม่อยากจะพูดกับคนบาปหนาเช่นคุณ, Thai Definition: ที่มีบาปหรือกรรมมาก, มีบาปสั่งสมไว้มาก
กาลี(n) bad, See also: evil, wicked, sinful, devilish, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ต่ำช้า, Ant. ดี, ประเสริฐ, Example: คนที่มีความคิดกาลีอย่างนี้ใครๆ ก็ไม่อยากยุ่งด้วย
เลว(v) be bad, See also: be sinful, be wicked, Syn. ต่ำ, ทราม, Example: การวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการประเมินค่าพฤติกรรมที่ทำไปแล้วว่าดีหรือเลว พร้อมให้เหตุผลประกอบ
อกุศลเจตนา(n) malice, See also: sinful intention, evil intention, ill intent, vicious intent, Example: เพราะเขามีอกุศลเจตนาตลอดเวลา เขาจึงไม่มีความสุข, Count Unit: กุศลเจตนา, Thai Definition: ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว, เจตนาชั่ว, เจตนาไม่ดี, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
บาป[bāp] (v) EN: sin ; be sinful  FR: pécher
บาปหนา[bāpnā] (adj) EN: sinful ; godless ; wicked  FR: impie ; mauvais
ชั่วร้าย[chūarāi] (adj) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful  FR: méchant ; malveillant
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful  FR: taré
เลว[lēo] (v) EN: be bad ; be sinful ; be wicked  FR: être méchant
มีบาป[mī bāp] (adj) EN: sinful

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SINFUL S IH1 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinful (j) sˈɪnfəl (s i1 n f @ l)
sinfulness (n) sˈɪnfəlnəs (s i1 n f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罪性[zuì xìng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, ] sinfull nature [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sündhaftigkeit { f }sinfulness [Add to Longdo]
sündhaftsinful [Add to Longdo]
sündhaft { adv }sinfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp, adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful [Add to Longdo]
業の深い[ぎょうのふかい, gyounofukai] (adj-i) (See 業が深い) sinful [Add to Longdo]
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na, n) sinfulness; cruelty [Add to Longdo]
罪深い[つみぶかい, tsumibukai] (adj-i) sinful [Add to Longdo]
破戒僧[はかいそう, hakaisou] (n) depraved monk; sinful priest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sinful \Sin"ful\, a. [AAS. synfull.]
   Tainted with, or full of, sin; wicked; iniquitous; criminal;
   unholy; as, sinful men; sinful thoughts. --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      Ah sinful nation, a people laden with iniquity. --Isa.
                          i. 4.
   [1913 Webster] -- {Sin"ful*ly}, adv. -- {Sin"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top