ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิดศีลธรรม

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดศีลธรรม-, *ผิดศีลธรรม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immoralผิดศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoralผิดศีลธรรม, ขัดต่อศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somebody asked me you know Lucy is that ethical?บางคนถามฉันว่า "ลูซี มันผิดศีลธรรมหรือเปล่า?" The Corporation (2003)
Watson didn't want to do it.ไม่ใช่เพราะเขาคิดว่ามันผิดศีลธรรม The Corporation (2003)
...is immoral....มันผิดศีลธรรม The Corporation (2003)
- You fornicators! Save yourselves!- คุณทำผิดศีลธรรม ปกป้องตัวคุณเอง Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
-She's a fornicator.- เธอทำผิดศีลธรรม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
- Fornicator!- ทำผิดศีลธรรม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
- Fornicator!- ทำผิดศีลธรรม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
- Fornicator!- ทำผิดศีลธรรม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
- Fornicator!- ทำผิดศีลธรรม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Fornicator!ทำผิดศีลธรรม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
-Fornicator!- ทำผิดศีลธรรม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
A certain psychotic, moral ignorance, blind obedience, all required.แน่นอนจิตวิทยา ผิดศีลธรรม ทำตามคำสั่ง ครบทุกอย่าง. Transporter 2 (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: be against morality ; be immoral   FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ผิดศีลธรรม[adj.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: immoral   FR: immoral
ผิดศีลธรรม[adv.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: immorally   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immoral[ADJ] ซึ่งผิดทำนองคลองธรรม, See also: ผิดศีลธรรม, ผิดศีล, ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ซึ่งขัดกับหลักคำสอน, Syn. sinful, unethical, wicked, Ant. moral, pious, pure
profligate[ADJ] ผิดศีลธรรม, Syn. wicked
unjust[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ผิดศีลธรรม, ผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonest, Ant. honest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immoral(อิมอ'เริล) adj. ผิดศีลธรรม,ผิดทำนองคลองธรรม,เลว,ชั่ว.
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty
impure(อิมเพียว' เออะ) adj. ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม,, See also: impurely adv. impureness n.
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด,เรื่องชั่ว,การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
impure(adj) เลว,ไม่ดี,ไม่บริสุทธิ์,ผิดศีลธรรม
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
licentiousness(n) ตัณหาจัด,ความมักมากในกาม,ความผิดศีลธรรม
misdeed(n) การทำชั่ว,การทำผิดศีลธรรม
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top