ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sin

S IH1 N   
218 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sin-, *sin*
Possible hiragana form: しん
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sing[สอ-อิ-งอ=สิงห์] (uniq ) สิงห์

English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding
Phasin(n) ซิ่นมัดหมี่
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sin[N] บาป, See also: อกุศล, ความผิด, Syn. error, wrongdoing, wickedness, evil-doing, Ant. righteousness, virtue
sin[N] การทำผิดศีลธรรม, See also: การทำผิดหลักปฏิบัติ
sin[N] อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู
sin[VI] กระทำบาป, See also: กระทำบาป, กระทำผิด, Syn. err, wrong, trespass
sine[N] อัตราสัดส่วนของด้านมุมแหลมต่อด้านมุมฉาก, See also: ซายน์
sing[VI] ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
sing[VT] ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
sing[VI] สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing[VT] สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing[N] การร้องเพลง, See also: การขับร้อง, เสียงร้องเพลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass,wrongdoing,wickedness,err
since(ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว., See also: since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว, Syn. from then till now,ago
sincere(ซินเซียร์') adj. ใจจริง,ใจซื่อ,จริงใจ,แท้จริง, See also: sincerely adv., Syn. truth,honest
sincerity(ซินเซีย'ริที) n. ความใจจริง,ความจริงใจ,ความมีใจซื่อ,ความแท้จริง,ความไม่ปลอม,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีสิ่งเจือปน., Syn. honesty ###A. hypocrisy
sine(ไซน์) n. (ตรีโกนมิติ) (ในสามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมที่กำหนดให้กับด้านตรงข้ามมุมฉาก
sinecure(ไซ'นะเคียวเออะ) n. ตำแหน่งการงานที่มีแต่นาม,ตำแหน่งว่าง,ตำแหน่งศาสนาที่ได้เงินแต่ไม่ต้องสอน., See also: sinecurist n. sinecureship n.
sinew(ซิน'นิว) n. เส้นเอ็น,เอ็น,แหล่งกำลัง,แหล่งอำนาจ,กำลัง,อำนาจ,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,แก่น. vt. ใส่เอ็น,เพิ่มกำลัง
sinewy(ซิน'นิวอี) adj. มีเอ็นที่แข็งแรง,คล้ายเส้นเอ็น,มีเอ็นมาก,เหนียว,ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,แรง., See also: sinewiness n.
sing(ซิง) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (การ) ร้องเพลง, (นก) ร้อง,การขับร้อง,เสียงร้องเพลง,เสียงเพลง, See also: singable adj. singingly adv., Syn. carol,chant
singe(ซินจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้ไหม้เกรียม,ลนไฟ,ลนไฟเอาขนออก,ทำให้เสียหาย,ทำให้บาดเจ็บ,แผลไหม้เกรียม,, See also: singeingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
sin(n) อกุศล,บาป,ความชั่ว,การทำชั่ว
sin(vi) ประพฤติชั่ว,ทำบาป,ประทุษร้าย,นอกใจ,ละเมิด
since(adv) เนื่องจาก,ตั้งแต่นั้นมา,เนื่องด้วย,โดยเหตุที่
since(con) เพราะว่า,นับตั้งแต่,เนื่องจาก,เนื่องด้วย
since(pre) หลังจาก,ตั้งแต่,จาก
sincere(adj) จริงใจ,ซื่อสัตย์,แท้จริง,บริสุทธิ์
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
sinecure(n) ตำแหน่งว่าง
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sincipital-ส่วนเหนือหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinciputส่วนเหนือหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sineไซน์ [เขียนแทนด้วย sin] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sine curveเส้นโค้งไซน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sine die (L.)โดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sine die (L.)๑. โดยไม่มีกำหนด [ดู without day]๒. การปล่อยตัวพ้นข้อหาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sine die, adjournmentเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sine que non (L.)สิ่งที่จะงดเว้นมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinew; tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sinบาป [TU Subject Heading]
sine functionฟังก์ชันไซน์, ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง อาจนิยามโดยอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ sine q = y โดยที่ q เป็นจำนวนจริงที่แทนด้วยความยาวของส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1, 0) บนวงกลมหนึ่งหน่วย ไปตามส่วนโค้งของวงกลม(โดยคิดทิศทาง) และมี (x, y) เป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sine locoไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sine nomineไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Singalasuttaสิงคาลกสสูตร [TU Subject Heading]
Singaporeสิงคโปร์ [TU Subject Heading]
Singapore Inter-bank Offered Rate (SIBOR) อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์
อัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินในตลาดเงินกู้ ระยะสั้น ระหว่างธนาคารของสิงคโปร์ ซึ่งอัตราให้กู้ยืมเงินนี้ จะอิงอัตรากู้ยืมระหว่างธนาคารที่ลอนดอนเป็นหลัก (ดู Libor) [สิ่งแวดล้อม]
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]
Singingการร้องเพลง [TU Subject Heading]
Singing commercialsเพลงโฆษณา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sincerely yours ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. yours sincerely,
sine qua non (n) ถ้าไม่ใช่เพราะ
See also: S. but for,
sinecurist[ซิน'นิคิวเออริสทฺ] (n ) คนทำงานสบาย
single fileเดินเป็นแถวเดียว
single-minded (vi vt slang ) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. single minded,single-mind,
sino (n) จีน คนจีน ชาวจีน กลุ่มภาษาจีนเช่น ตึกแบบ sino portugese แถวจังหวัดภูเก็ต หาดใหญ่ (สายหนี่ง)
See also: S. sinitic,
sino (n uniq) ตึกแบบ sino portuguese ที่ประเทศมาเลเซีย มักละกา ปีนัง
sinteringการเผาผนึก (กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะทางวิศวกรรม)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's been a fan of yours since your debut.เธอติดตามนิยายของคุณ ตั้งแต่ผลงานเปิดตัว Confrontation (2017)
It's pretty shameful, since I'm already 30.น่าอายไหมล่ะ อายุตั้ง 30 แล้ว Ready (2017)
Have you been well since we last met?หลังจากแยกกันวันนั้น สบายดีใช่ไหม Confrontation (2017)
Since he repeatedly stabbed two of the victims, as well as killed a police officer, he was considered...เนื่องจากผู้ต้องหาได้แทง ผู้ตายทั้งสองคนหลายครั้ง และยังฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนาย ศาลจึงเห็นว่าเขา... Ready (2017)
I had been going out with her since high school.ผมคบกับเธอมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย Affection (2017)
Since we don't live together, the rules don't apply anymore, right?เราไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันแล้ว แสดงว่ากฎต่าง ๆ ก็ไม่มีผลแล้วใช่ไหม Disbanded (2017)
The station is putting a lot of effort into this since you're involved.ทางสถานีทุ่มเทกับเรื่องนี้มาก ๆ เพราะว่าคุณมีส่วนร่วมด้วย Disbanded (2017)
I'll say this since she's not here now.ฉันจะพูดเพราะว่าเธอยังไม่อยู่ที่นี่ Ready (2017)
SINS NEVER DISAPPEAR! IT'S WHAT YOU DESERVE!(บาปไม่มีวันจางหาย มันเป็นสิ่งที่แกควรได้รับ) Appeal (2017)
I have been a fan ever since I read your debut work.ผมติดตามผลงานคุณ ตั้งแต่ได้อ่านนิยายเล่มแรก Appeal (2017)
Since I was a kid, it was normal for me to sleep in a chair while on location.ตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ เวลาอยู่กองถ่าย ฉันนอนบนเก้าอี้จนเป็นเรื่องปกติ Affection (2017)
Do I really look like I'm single?ฉันดูเหมือนคนที่ยังไม่แต่งงาน จริง ๆ เหรอคะ Absolute (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinShelly's really filled out since the last time I've seen her.
sinShe is a singer whose reputation is growing fast.
sinBill was singled out for a special award.
sinIt was been raining since early morning.
sinHe has not written to us since last February.
sinThey have never been heard of since.
sinHer mother has been sick since last Thursday.
sinMy wife has had it in for me since I forgot her birthday.
sinThe new library has been under construction since last year.
sinIt has been raining on and off since the day before yesterday.
sinI can answer for his honesty, since I have known him for a long time.
sinHe had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวเดี่ยว[N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
จากนี้[ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ตกน้ำ[V] sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai definition: ตกลงไปในน้ำ
ครวญเพลง[V] sing, See also: hum, croon, Syn. ร้องเพลง, Example: เธอครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai definition: ร้องเพลงที่ท่วงทำนองช้าสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆ
เตียงเดี่ยว[N] single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
อัญประกาศเดี่ยว[N] single quotation marks, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ' '
สิงคโปร์[N] Singapore, Syn. ประเทศสิงคโปร์
โสด[ADJ] single, Syn. เดี่ยว, ไร้คู่
ร้องเพลง[V] sing, See also: sing a song, Syn. ขับร้อง, ร้อง, Ant. ฟังเพลง, Example: บรรดาหลานๆ ร่วมกันร้องเพลงเพื่ออวยพรให้คุณปู่เป็นรายการสุดท้าย, Thai definition: เปล่งเสียงเป็นคำร้องและทำนองต่างๆ
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIN    S IH1 N
SINK    S IH1 NG K
SIND    S IH1 N D
SINN    S IH1 N
SINE    S AY1 N
SINS    S IH1 N Z
SINO    S AY1 N OW0
SING    S IH1 NG
SINAY    S IH2 N EY1
SINES    S AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sin    (v) sˈɪn (s i1 n)
Sino    (n) sˈaɪnou (s ai1 n ou)
sine    (n) sˈaɪn (s ai1 n)
sing    (v) sˈɪŋ (s i1 ng)
sink    (v) sˈɪŋk (s i1 ng k)
sins    (v) sˈɪnz (s i1 n z)
since    (a) sɪns (s i n s)
sines    (n) sˈaɪnz (s ai1 n z)
sinew    (n) sˈɪnjuː (s i1 n y uu)
singe    (v) sˈɪnʤ (s i1 n jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event), #563 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, ] sing; to call loudly; to chant, #1,092 [Add to Longdo]
新浪[Xīn làng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˋ, ] Sina, Chinese web portal and online media company, #1,104 [Add to Longdo]
真心[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, ] sincere; heartfelt, #1,942 [Add to Longdo]
既然[jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ, ] since; as; this being the case, #2,183 [Add to Longdo]
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] sincere; willing, #2,326 [Add to Longdo]
自从[zì cóng, ㄗˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] since (a time); ever since, #3,342 [Add to Longdo]
新加坡[Xīn jiā pō, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ, ] Singapore, #3,562 [Add to Longdo]
歌手[gē shǒu, ㄍㄜ ㄕㄡˇ, ] singer, #4,185 [Add to Longdo]
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
進角装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n ) ADVANCER
新幹線[しんかんせん, shinkansen] (n ) ชิงกังเซ็น รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น
新形[しんがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่ , See also: S. 新型,
新学期[しんがっき, shingakki] (n ) ภาคการศึกษาใหม่, เทอมใหม่
新居[しんきょ, shinkyo] (n ) ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่
心筋[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
心筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis
親近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ
シンクロナイズド[しんくろないずど, shinkuronaizudo] (vi vt ) ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, ที่ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน, ทำให้พร้อมกัน, ทำให้คล้องจองกัน , See also: S. happen together, be synchronous, coexist, adjust, harmonize,
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n ) ระบบประสาท , See also: R. nervous system

German-Thai: Longdo Dictionary
sindเป็น อยู่ คือ (คล้าย are ในภาษาอังกฤษ), See also: sein
singen(vi) |sang, hat gesungen| ร้องเพลง
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
sin(n) |die, pl. Häsinnen| กระต่ายตัวเมีย, See also: A. Hase,
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องอาหารของเจ้าหน้าที่
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
Gesindel(n) |das, nur Sg.| พยาธิ, คนชั้นต่ำ, คนที่ก่อความวุ่นวาย เช่น Meiner Meinung gehörten die Demonstranten, höchstwahrscheinlich nur arbeitsscheues Gesindel.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sintern {n} (n) การสตุ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendsünde {f}sin of one's youth [Add to Longdo]
Sinekure {f}; Pfründe {f}sinecure [Add to Longdo]
Sinfonie {f}; Symphonie {f} [mus.] | Sinfonien {pl}symphony | symphonies [Add to Longdo]
Singen {n}singing [Add to Longdo]
Singfest {n}songfest [Add to Longdo]
Singsang {m}singsong [Add to Longdo]
Singspiel {n} | Singspiele {pl}musical comedy | musical comedies [Add to Longdo]
Singstimme {f} [mus.]singing voice [Add to Longdo]
Singulärwert {m} [math.]singular value [Add to Longdo]
Singularität {f}singularity [Add to Longdo]
Singulärwertzerlegung {f} [math.]singular value decomposition (SVD) [Add to Longdo]
Singvogel {m} [ornith.] | Singvögel {pl}songbird; singing bird | songbirds; singing birds [Add to Longdo]
Sinkgeschwindigkeit {f}sedimentation velocity [Add to Longdo]
Sinologie {f} (Lehre der chinesischen Sprache und Kultur)sinology [Add to Longdo]
Sinn {m} | Sinne {pl} | Sinn ergeben; sinnvoll sein; vernünftig sein; Sinn machensense | senses | to make sense [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, See also: S. boutique,
voisin(n) |m| เพื่อนบ้าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コサイン[こさいん, kosain] cosine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
右往左往[うおうさおう, uousaou] sinnlos_hin-und_herlaufen [Add to Longdo]
[ぎん, gin] SINGEN, REZITIEREN [Add to Longdo]
[もう, mou] SINNLOS, WILLKUERLICH [Add to Longdo]
歌う[うたう, utau] singen [Add to Longdo]
正弦曲線[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]
[ぼつ, botsu] SINKEN, UNTERGEHEN [Add to Longdo]
錯覚[さっかく, sakkaku] Sinnestaeuschung, Illusion [Add to Longdo]
類語[るいご, ruigo] sinnverwandtes_Wort, Synonym [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sin \Sin\, n. [OE. sinne, AS. synn, syn; akin to D. zonde, OS.
   sundia, OHG. sunta, G. s["u]nde, Icel., Dan. & Sw. synd, L.
   sons, sontis, guilty, perhaps originally from the p. pr. of
   the verb signifying, to be, and meaning, the one who it is.
   Cf. {Authentic}, {Sooth}.]
   1. Transgression of the law of God; disobedience of the
    divine command; any violation of God's will, either in
    purpose or conduct; moral deficiency in the character;
    iniquity; as, sins of omission and sins of commission.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever committeth sin is the servant of sin.
                          --John viii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       Sin is the transgression of the law. --1 John iii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       I think 't no sin.
       To cozen him that would unjustly win. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Enthralled
       By sin to foul, exorbitant desires.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An offense, in general; a violation of propriety; a
    misdemeanor; as, a sin against good manners.
    [1913 Webster]
 
       I grant that poetry's a crying sin.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A sin offering; a sacrifice for sin.
    [1913 Webster]
 
       He hath made him to be sin for us, who knew no sin.
                          --2 Cor. v.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   4. An embodiment of sin; a very wicked person. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thy ambition,
       Thou scarlet sin, robbed this bewailing land
       Of noble Buckingham.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sin is used in the formation of some compound words of
      obvious signification; as, sin-born; sin-bred,
      sin-oppressed, sin-polluted, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Actual sin}, {Canonical sins}, {Original sin}, {Venial sin}.
    See under {Actual}, {Canonical}, etc.
 
   {Deadly sins}, or {Mortal sins} (R. C. Ch.), willful and
    deliberate transgressions, which take away divine grace;
    -- in distinction from vental sins. The seven deadly sins
    are pride, covetousness, lust, wrath, gluttony, envy, and
    sloth.
 
   {Sin eater}, a man who (according to a former practice in
    England) for a small gratuity ate a piece of bread laid on
    the chest of a dead person, whereby he was supposed to
    have taken the sins of the dead person upon himself.
 
   {Sin offering}, a sacrifice for sin; something offered as an
    expiation for sin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Iniquity; wickedness; wrong. See {Crime}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sin \Sin\, adv., prep., & conj.
   Old form of {Since}. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]
 
      Sin that his lord was twenty year of age. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sin \Sin\, v. i. [imp. & p. p. {Sinned}; p. pr. & vb. n.
   {Sinning}.] [OE. sinnen, singen, sinegen, AS. syngian. See
   {Sin}, n.]
   1. To depart voluntarily from the path of duty prescribed by
    God to man; to violate the divine law in any particular,
    by actual transgression or by the neglect or nonobservance
    of its injunctions; to violate any known rule of duty; --
    often followed by against.
    [1913 Webster]
 
       Against thee, thee only, have I sinned. --Ps. li. 4.
    [1913 Webster]
 
       All have sinned, and come short of the glory of God.
                          --Rom. iii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   2. To violate human rights, law, or propriety; to commit an
    offense; to trespass; to transgress.
    [1913 Webster]
 
       I am a man
       More sinned against than sinning.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who but wishes to invert the laws
       Of order, sins against the eternal cause. --Pope.
    [1913 Webster] Sinaic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sin
   n 1: estrangement from god [syn: {sin}, {sinfulness},
      {wickedness}]
   2: an act that is regarded by theologians as a transgression of
     God's will [syn: {sin}, {sinning}]
   3: ratio of the length of the side opposite the given angle to
     the length of the hypotenuse of a right-angled triangle [syn:
     {sine}, {sin}]
   4: (Akkadian) god of the Moon; counterpart of Sumerian Nanna
   5: the 21st letter of the Hebrew alphabet
   6: violent and excited activity; "they began to fight like sin"
     [syn: {sin}, {hell}]
   v 1: commit a sin; violate a law of God or a moral law [syn:
      {sin}, {transgress}, {trespass}]
   2: commit a faux pas or a fault or make a serious mistake; "I
     blundered during the job interview" [syn: {drop the ball},
     {sin}, {blunder}, {boob}, {goof}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sin
  her; his; its; their

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 sin
  without(sen)

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sin
  her; his; its; their

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top