ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meanspirited

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meanspirited-, *meanspirited*, meanspirit, meanspirite
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา meanspirited มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *meanspirited*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจต่ำ[ADJ] mean, See also: base, low, mean-minded, meanspirited, Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ, Example: คนใจต่ำชอบรังแกคนไม่มีทางสู้
ใจต่ำ[V] be mean, See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited, Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะจิตใจต่ำ อ่อนแอ ท้อแท้ ชอบแต่ความสบาย ไม่รู้ชั่วดี ไม่มีความอาย, Thai definition: มีใจใฝ่ในทางเสีย, นึกคิดแต่ในทางเลว
ใจทราม[ADJ] mean, See also: immoral, vile, base, meanspirited, Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม, Example: เขาถูกมองว่าเป็นคนใจทรามที่ชอบทำร้ายผู้หญิง
ใจไม่ดี[ADJ] evil, See also: evilminded, vicious, bad, meanspirited, wicked, Syn. ใจร้าย, ใจชั่ว, Ant. ใจดี, Example: เพราะเธอเป็นคนใจไม่ดีจึงได้รับผลกรรมเช่นนั้น, Thai definition: มีความคิดไปในทางที่ไม่ดี หรือไปในทางชั่ว

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 meanspirited \mean"spir`it*ed\, mean-spirited
 \mean"-spir`it*ed\, a.
   1. Of a mean spirit; petty; small-minded; base; groveling; --
    of people. -- {Mean"-spir`it*ed*ness}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. Done for malevolent reasons; -- of deeds and actions.
 
   Syn: base, contemptible, currish, mean, meanspirited, scurvy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meanspirited
   adj 1: lacking in magnanimity; "it seems ungenerous to end this
       review of a splendid work of scholarship on a critical
       note"- Times Litt. Sup.; "a meanspirited man unwilling to
       forgive" [syn: {ungenerous}, {meanspirited}] [ant:
       {generous}]
   2: having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that
     liberal obedience without which your army would be a base
     rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd
     with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something
     essentially vulgar and meanspirited in politics" [syn:
     {base}, {mean}, {meanspirited}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top