Search result for

ใต้โต๊ะ

(17 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใต้โต๊ะ-, *ใต้โต๊ะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใต้โต๊ะว. เรียกเงินที่แอบให้กันโดยมิชอบ โดยปรกติจะให้กันใต้โต๊ะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, she's either not here, or she's under the desk.ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ หรือไม่เธอก็อยู่ใต้โต๊ะ Last Resort (2008)
In a tight skirt who will very soon be disgracing herself under a desk with her boss in ways that only God knows how she can still look at herself in a mirror!ใส่กระโปรงรัดติ้ว คนที่เร็วๆนี้กำลังทีความเสื่อมเสียให้กับตัวเธอเอง ในใต้โต๊ะกับเจ้านายของเธอ ในวิธีที่พระเจ้ารู้เท่านั้นว่าเธอสามารถ เอากระจกส่องดูหน้าตัวเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Equikrom wants to hire me under the table, and then get me a job on the counterintelligence desk for Burkett% Randle.เอควิครอมต้องการจ้างฉันใต้โต๊ะ เพื่อให้เข้าไปแฝงตัว ในแผนกงานด้านข่าวกรอง ที่เบอร์เก็ตแอนด์แรนเดิล Duplicity (2009)
- hiding under the desk.-ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะ Duplicity (2009)
It took a couple of minutes, but we found him down here hiding under the desk.ใช้เวลาประมาณนาทีเดียว เราถึงเจอเขาที่นี่ ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะ Duplicity (2009)
I've got this sizzling slice of ass from the temp services under the desk taking dictation, if you get my drift.ผมจะมีสาวก้นงอนมากมายมาคอยบริการตลอด แม้กระทั่งใต้โต๊ะทำงาน ถ้าคุณเข้าใจความหมายของฉัน I Lied, Too. (2009)
Don't everyone get under the table at once.ทุกคนไม่ต้องหลบลงไปใต้โต๊ะนะ Under the Mountain (2009)
When the only job you can get is under the table or some labor gig where you'll be worrying about the guy you're sweating next to if he's gonna drop the dime in a heartbeat because he recognizes you.เมื่องานเดียวที่คุณจะได้ เป็นงานสกปรกใต้โต๊ะ? หรืองานใช้แรงงาน ที่ทุกนาที คุณจะกังวลเกี่ยวกับชายที่คุณเสียเหงื่ออยู่ข้างเขา Rates of Exchange (2009)
Everybody knows you got a bottle of Malibu Rum in your desk, so shut up.ใครๆก็รู้ว่าคุณมี เหล้ารัมซ่อนไว้ใต้โต๊ะ เพราะงั้นหุบปากซะ Evil Is Going On (2010)
Wait... so, playing footsie with brace-face in there, t-that... that's a trophy moment for you?เดี๋ยวนะ.. แบบเล่นแอบแต๊ะอั๋งสาวๆอยู่ใต้โต๊ะสองต่อสองอ่ะนะ นะ.. Dark Side of the Moon (2010)
But he's had plenty of opportunity to buy one, under the table, cash in hand, eh?เเต่เขาซื้อสักคันได้อย่างสบาย ยัดเงินใต้โต๊ะ ยัดเงินสดใส่มือ มีไหม Episode #1.4 (2010)
Jennings gets a bunch of regular people to write him smaller checks, then he reimburses them under the table for their contributions.เจนนิงส์หาคนทั่วไป มาเซ็นเช็คใบเล็กๆ ให้ตัวเอง แล้วก็จ่ายคืนใต้โต๊ะ ให้คนพวกนั้นตอบแทน Need to Know (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใต้โต๊ะ[n. exp.] (tāi to) EN: bribery ; illegal payment   FR: pot-de-vin [m] ; dessous de table [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
under-the-counter(อัน'เดอะเธอ'เคาเทอะ) adj. ขายลับ ๆ ,ขายใต้โต๊ะ,ผิดกฎหมาย,ไม่ได้รับอนุญาต, Syn. illegal,unauthorized
underhand(อัน'เดอะแฮนดฺ) adj.,adv. ไม่เปิดเผย,ทำอย่างลับ ๆ ,เกี่ยวกับงานใต้โต๊ะ,โดยทอดแขนลงข้างล่าง,อย่างซ่อนเร้น, Syn. furtive,sly,crafty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top