ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illegitimate

IH2 L IH0 JH IH1 T AH0 M IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illegitimate-, *illegitimate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illegitimate(adj) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส, See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย, Syn. bastard, fatherless
illegitimate(adj) ซึ่งผิดกฎหมาย, See also: ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, Ant. legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful, bastard, illogical

English-Thai: Nontri Dictionary
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegitimateชื่อผิดกฎ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate birthการเกิดบุตรนอกกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate birth rateอัตราเกิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate childบุตรนอกกฎหมาย [ดู child born out of wedlock] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate childบุตรนอกกฎหมาย [ดู legitimate child ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegitimate childrenบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย Field of Dreams (1989)
- Three illegitimate but charming children?-มีลูกด้วยกันสามคนรึเปล่า? -เปล่าค่ะ Love Actually (2003)
It's been a cool * Your orders are coming from a illegitimate governmentหน้าด้านจริง ๆ* คำสั่งของคุณมาจาก รัฐบาลที่ทำผิดกฏหมาย Æon Flux (2005)
Especially when it comes to an illegitimate child.โดยเพาะอย่างยิ่งเรื่องลูกนอกสมรส English, Fitz or Percy (2005)
We heard you're the illegitimate son of the superintendent, huh?? ผู้ปกครองของลูกค้าประจำของเรา Ouran High School Host Club (2006)
Lynette Scavo was busy meeting her husband's illegitimate daugher.ลินเน็ท สกาโว ยุ่งอยู่กับการพบ ลูกนอกสมรสของสามีของเธอ Listen to the Rain on the Roof (2006)
IS THAT FEY SOMMERS' ILLEGITIMATE DAUGHTER,นั่นใช่ลูกนอกสมรส ของเฟย์ ซอมเมอร์รึเปล่านะ Betty's Wait Problem (2007)
You can't have some illegitimate daughter popping up and waving at the cameras.You can't have some illegitimate daughter popping up and waving at the cameras. Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Of your illegitimate daughter,ของลูกสาวนอกกฏหมายของคุณ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Claire Bennet, his illegitimate daughter.แคลร์ เบนเน็ต ลูกสาวนอกสมรส Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
His illegitimate son...?บุตรนอกสมรสของเขา... ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกไม่มีพ่อ(n) illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
นอกกฎหมาย(adj) illegitimate, See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful, Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด, Thai Definition: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
ลูกนอกสมรส(n) illegitimate child, Syn. ลูกนอกกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกที่เกิดจากภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ลูกนอกสมรส[lūk nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
นอกสมรส[nøk somrot] (adj) EN: extramarital ; illegitimate

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLEGITIMATE IH2 L IH0 JH IH1 T AH0 M IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegitimate (n) ˌɪlɪʤˈɪtɪmət (i2 l i jh i1 t i m @ t)
illegitimately (a) ˌɪlɪʤˈɪtɪmətliː (i2 l i jh i1 t i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, ] illegitimate child (male); bastard; love child, #36,964 [Add to Longdo]
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
庶出[しょしゅつ, shoshutsu] (n,adj-no) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶流[しょりゅう, shoryuu] (n) illegitimate family lineage [Add to Longdo]
妾出[しょうしゅつ, shoushutsu] (n) illegitimate (e.g. born to a mistress) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illegitimate \Il`le*git"i*mate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Illegitimated}; p. pr. & vb. n. {Illegitimating}.]
   To render illegitimate; to declare or prove to be born out of
   wedlock; to bastardize; to illegitimatize.
   [1913 Webster]
 
      The marriage should only be dissolved for the future,
      without illegitimating the issue.    --Bp. Burnet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illegitimate \Il`le*git"i*mate\, a.
   1. Not according to law; not regular or authorized; unlawful;
    improper.
    [1913 Webster]
 
   2. Unlawfully begotten; born out of wedlock; bastard; as, an
    illegitimate child.
    [1913 Webster]
 
   3. Not legitimately deduced or inferred; illogical; as, an
    illegitimate inference.
    [1913 Webster]
 
   4. Not authorized by good usage; not genuine; spurious; as,
    an illegitimate word.
    [1913 Webster]
 
   {Illegitimate fertilization}, or {Illegitimate union} (Bot.),
    the fertilization of pistils by stamens not of their own
    length, in heterogonously dimorphic and trimorphic
    flowers. --Darwin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illegitimate
   adj 1: contrary to or forbidden by law; "an illegitimate seizure
       of power"; "illicit trade"; "an outlaw strike"; "unlawful
       measures" [syn: {illegitimate}, {illicit}, {outlaw(a)},
       {outlawed}, {unlawful}]
   2: of marriages and offspring; not recognized as lawful [ant:
     {legitimate}]
   n 1: the illegitimate offspring of unmarried parents [syn:
      {bastard}, {by-blow}, {love child}, {illegitimate child},
      {illegitimate}, {whoreson}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top