ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haze

HH EY1 Z   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haze-, *haze*
Possible hiragana form: はぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haze[N] เมฆหมอก, Syn. cloud, mist
haze[N] สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ, See also: สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด
haze[VT] แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า), See also: กลั่นแกล้ง
hazel[N] ต้นไม้เล็กๆ ชนิดหนึ่งในตระกูล Corylus, Syn. filbert
hazelnut[N] ผลของต้น hazel มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลแดง, Syn. filbert, hazel
haze over[PHRV] มัวลง, See also: สลัว, Syn. film over, glaze over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
hazel(เฮ'เซิล) n. พืชต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Cotylud ให้ผลไม้ที่กินได้,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
hazel(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
Let's get back to Turkdean barrow near Hazelton.ได้แล้ว, กลับมาตรงด้านนี้: ที่ เตอร์กดีน แบร์โร, ใกล้ฮาเฮลตัน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You have specified hazel eyes, dark hair and a fair skin.เธอมีตาสีน้ำตาล, ผมดำ แล้วก็... . ผิวขาว Gattaca (1997)
Oh, shit. Warden Hazen?ซวยไป พัศดีเฮเซ็น The Longest Yard (2005)
Hazen has a rating system for every con.เฮเซ็นจัดอันดับให้ดาวนักโทษทุกคน The Longest Yard (2005)
I guess that asshole Hazen wants to play dirty.ฉันว่าไอ้เปรตเฮเซ็น ต้องเล่นสกปรกกับเรา The Longest Yard (2005)
This is what causes the haze that gave the big Smoky Mountains their name.มันคือสิ่งซึ่งทำให้เกิดหมอกแดด ที่ทำให้ภูเขาสโมกกีได้ชื่อของมันมา An Inconvenient Truth (2006)
I must have hazelnut flavored coffee.ฉันจะต้องดื่มกาแฟรสฮาเซลนัท Unstoppable Marriage (2007)
31. Hazel.31 ฮาซีล! Heyy Babyy (2007)
The haze covers little jasmineเมฆปกคลุมมะลิน้อย Spider Lilies (2007)
The haze covers little jasmineเมฆหมอกปกคลุมมะลิน้อย Spider Lilies (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazeWitch hazel tightens pores without drying skin.
hazeThe haze enveloped London.
hazeMy mind was in a haze after drinking so much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยับแดด[N] haze, See also: cloudy day, overcast sky, Syn. เงาแดด, Example: พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา, Thai definition: แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอก[n.] (møk) EN: fog ; haze ; mist   FR: brouillard [m] ; brume [f] ; voile de brume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZE    HH EY1 Z
HAZEL    HH EY1 Z AH0 L
HAZEN    HH EY1 Z AH0 N
HAZELL    HH AE1 Z AH0 L
HAZELIP    HH AE1 Z AH0 L IH2 P
HAZELETT    HH AE1 Z L EH0 T
HAZELETT    HH AE1 Z AH0 L EH0 T
HAZELNUT    HH EY1 Z AH0 L N AH2 T
HAZELTON    HH EY1 Z AH0 L T AH0 N
HAZELRIGG    HH EY1 Z EH0 L R IH0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haze    (v) hˈɛɪz (h ei1 z)
Hazel    (n) hˈɛɪzl (h ei1 z l)
hazed    (v) hˈɛɪzd (h ei1 z d)
hazel    (n) hˈɛɪzl (h ei1 z l)
hazes    (v) hˈɛɪzɪz (h ei1 z i z)
hazels    (n) hˈɛɪzlz (h ei1 z l z)
Hazelwood    (n) hˈɛɪzəlwud (h ei1 z @ l w u d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴霾[yīn mái, ㄇㄞˊ, / ] haze, #17,830 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] hazel tree; Corylus heterophylla, #28,659 [Add to Longdo]
榛子[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut, #41,056 [Add to Longdo]
烟霞[yān xiá, ㄧㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] haze, #66,398 [Add to Longdo]
夏士莲[xiǎ shǐ lián, ㄒㄧㄚˇ ㄕˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] Hazeline (Unilever product), #145,230 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
沙魚[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
だぼ鯊[だぼはぜ, dabohaze] (n) goby (fish) [Add to Longdo]
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
イチモンジハゼ[, ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
ウィッチヘーゼル[, uicchihe-zeru] (n) witch hazel [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\, v. i.
   To be hazy, or thick with haze. --Ray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\, v. t. [imp. & p. p. {Hazed} (h[=a]zd); p. pr. & vb.
   n. {Hazing}.] [Also {hase}.] [Cf. Sw. haza to hamstring, fr.
   has hough, OD. h[ae]ssen ham.]
   1. To harass by exacting unnecessary, disagreeable, or
    difficult work.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass or annoy by playing abusive or shameful tricks
    upon; to humiliate by practical jokes; -- used esp. of
    college students, as an initiation rite into a fraternity
    or other group; as, the sophomores hazed a freshman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\ (h[=a]z), n. [Cf. Icel. h["o]ss gray; akin to AS.
   hasu, heasu, gray; or Armor. a['e]zen, ['e]zen, warm vapor,
   exhalation, zephyr.]
   1. Light vapor or smoke in the air which more or less impedes
    vision, with little or no dampness; a lack of transparency
    in the air; hence, figuratively, obscurity; dimness.
    [1913 Webster]
 
       O'er the sky
       The silvery haze of summer drawn.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Above the world's uncertain haze.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of confusion, uncertainty, or vagueness of thought
    or perception; as, after the explosion, people were
    wandering around in a haze.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haze
   n 1: atmospheric moisture or dust or smoke that causes reduced
      visibility
   2: confusion characterized by lack of clarity [syn: {daze},
     {fog}, {haze}]
   v 1: become hazy, dull, or cloudy
   2: harass by imposing humiliating or painful tasks, as in
     military institutions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top