ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filbert

F IH1 L B ER0 T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filbert-, *filbert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filbert[N] ผลไม้ยุโรปจำพวก Corylus avellana, See also: ต้นหรือผล hazel, Syn. hazel

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Filbert, Pennsylvania.ฟิลเบิร์ท เพนซิลวาเนีย The Happening (2008)
Filbert? Does anybody know where that is?ฟิลเบิร์ทหรอ มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างมั๊ย The Happening (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
FILBERT    F IH1 L B ER0 T
FILBERTS    F IH1 L B ER0 T S
FILBERT'S    F IH1 L B ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filbert    (n) fˈɪlbət (f i1 l b @ t)
filberts    (n) fˈɪlbəts (f i1 l b @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榛果[zhēn guǒ, ㄓㄣ ㄍㄨㄛˇ, ] filbert [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haselnuss {f} [bot.] | Haselnüsse {pl}filbert | filberts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 filbert \fil"bert\, n. [Perh. fr. fill + bread, as filling the
   bread or husk; cf. G. bartnuss (lit., bread nut) filbert; or
   perh. named from a St.Philibert, whose day, Aug. 22, fell in
   the nutting season.]
   1. (Bot.) The fruit of the {Corylus Avellana} or {Corylus
    maxima}, also called the hazel; the hazelnut. It is an
    oval nut, containing a kernel that has a mild,
    farinaceous, oily taste, agreeable to the palate.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England filberts are usually large hazelnuts,
      especially the nuts from selected and cultivated trees.
      The American hazelnuts are of two other species,
      {Corylus Americana} and {Corylus cornuta}, and are also
      sometimes called filberts.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Bot.) The tree bearing the filbert; the hazelnut tree.
    [PJC]
 
   {Filbert gall} (Zool.), a gall resembling a filbert in form,
    growing in clusters on grapevines. It is produced by the
    larva of a gallfly ({Cecidomyia}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filbert
   n 1: small nut-bearing tree much grown in Europe [syn: {cobnut},
      {filbert}, {Corylus avellana}, {Corylus avellana grandis}]
   2: nut of any of several trees of the genus Corylus [syn:
     {hazelnut}, {filbert}, {cobnut}, {cob}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top