ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

film over

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -film over-, *film over*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา film over มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *film over*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
film over[PHRV] ปกคลุมไปด้วย, See also: ทำให้บดบังด้วย, ทำให้ปกคลุมด้วย, Syn. glaze over, haze over

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got this rosy film over your eyes, like a kid.คุณไม่รู้ในเรื่องนั้น Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
You make the movie Overboard look like a lighthearted comedy instead of a messed-up story about a handyman enslaving a woman with a brain injury.Bei Ihnen wirkt der Film Overboard wie eine Komödie statt 'ner Story über einen Mann, der eine Frau mit Hirnschaden versklavt. Kimmy Learns About the Weather! (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 film over
   v 1: become glassy; lose clear vision; "Her eyes glazed over
      from lack of sleep" [syn: {film over}, {glaze over},
      {blur}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top