ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-haze-

HH EY1 Z   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: haze, *haze*
Possible hiragana form: -はぜ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haze[N] เมฆหมอก, Syn. cloud, mist
haze[N] สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ, See also: สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด
haze[VT] แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า), See also: กลั่นแกล้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness

English-Thai: Nontri Dictionary
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am not gonna let you haze any of these girls.ฉันจะไม่ยอมให้เธอกลั่นแกล้ง ผู้หญิงพวกนี้ Pilot (2015)
The result was a global haze that blocked most of the sunlight from reaching the surface for at least five years.ผลที่ได้เป็นหมอกควันทั่วโลก ที่ถูกบล็อกมากที่สุดของแสงแดด จากการเข้าถึงพื้นผิว เป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี The Immortals (2014)
During lulls in the eruptions, the acid haze fell back to the surface.ในระหว่างกล่อมในเฉียบพลัน, หมอกควันกรดลดลงไปที่พื้นผิว แต่ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ที่ยังคงอยู่ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
A sulfuric acid haze blocked incoming sunlight and darkened the planet.และมืดโลก อุณหภูมิของโลกลดลงไป ด้านล่างศูนย์ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Clouds and haze completely hide the surface of Titan Saturn's giant moon.เมฆและหมอกควันอย่างสมบูรณ์ ซ่อนพื้นผิวของไททัน, ดาวเสาร์ดวงจันทร์ยักษ์ Some of the Things That Molecules Do (2014)
It's kind of like that. Throws a haze in their head.มันเหมือนกับว่า พ่นหมอกควันในหัวของพวกเขา A Haunted House 2 (2014)
♪ my independence seems to vanish in the hazeความเป็นอิสระของฉัน ดูเหมือนว่าจะหายไปในหมอกควัน Love, Love, Love (2013)
Last year, I was lost in a haze of pregnancy hormones, and I allowed your record breaking GPA to slide.ปีที่แล้ว ฉันมัวแต่หลงในเขาวงกฏ แห่งฮอร์โมนในการตั้งท้อง และฉันเผลอให้ ผลการเรียนอย่างเธอหลุดรอดมา Britney 2.0 (2012)
What was the purple haze that you brought?ก็แบบว่า.. Broken (2012)
It's like this haze of, I don't know, desire?มันเหมือนกับถูกครอบงำโดย, ไม่รู้สิ,กิเลสตัณหามั้ง? Let's Boot and Rally (2012)
I can't even see through the haze of warm and fuzzy!พูดได้หน้าตาไม่รับแขกเลยพี่ฉัน! It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
I am in such a haze that I don't know what to do with myselfฉันสับสนไปหมด ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับตัวเองดี Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazeMy mind was in a haze after drinking so much.
hazeThe haze enveloped London.
hazeWitch hazel tightens pores without drying skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยับแดด[N] haze, See also: cloudy day, overcast sky, Syn. เงาแดด, Example: พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา, Thai definition: แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZE    HH EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haze    (v) hˈɛɪz (h ei1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴霾[yīn mái, ㄧㄣ ㄇㄞˊ, / ] haze, #17,830 [Add to Longdo]
烟霞[yān xiá, ㄧㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] haze, #66,398 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
沙魚[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯊;沙魚;蝦虎魚[はぜ, haze] (n) (1) goby (fish); (2) (See 真鯊) yellowfin goby (Acanthogobius flavimanus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\, v. i.
   To be hazy, or thick with haze. --Ray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\, v. t. [imp. & p. p. {Hazed} (h[=a]zd); p. pr. & vb.
   n. {Hazing}.] [Also {hase}.] [Cf. Sw. haza to hamstring, fr.
   has hough, OD. h[ae]ssen ham.]
   1. To harass by exacting unnecessary, disagreeable, or
    difficult work.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass or annoy by playing abusive or shameful tricks
    upon; to humiliate by practical jokes; -- used esp. of
    college students, as an initiation rite into a fraternity
    or other group; as, the sophomores hazed a freshman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\ (h[=a]z), n. [Cf. Icel. h["o]ss gray; akin to AS.
   hasu, heasu, gray; or Armor. a['e]zen, ['e]zen, warm vapor,
   exhalation, zephyr.]
   1. Light vapor or smoke in the air which more or less impedes
    vision, with little or no dampness; a lack of transparency
    in the air; hence, figuratively, obscurity; dimness.
    [1913 Webster]
 
       O'er the sky
       The silvery haze of summer drawn.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Above the world's uncertain haze.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of confusion, uncertainty, or vagueness of thought
    or perception; as, after the explosion, people were
    wandering around in a haze.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haze
   n 1: atmospheric moisture or dust or smoke that causes reduced
      visibility
   2: confusion characterized by lack of clarity [syn: {daze},
     {fog}, {haze}]
   v 1: become hazy, dull, or cloudy
   2: harass by imposing humiliating or painful tasks, as in
     military institutions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top