ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

榛子

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -榛子-, *榛子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榛子[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut, #41,056 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not a dream.[CN] 剛到韓國的小榛子來找你了哦 Love Your Neighbor (2013)
Do I detect a note of hazelnut?[CN] 我感觉到了榛子的味道? The Poker Game (2013)
I brought back parsnips. I'm going to make hazel nut soup for dinner, your favorite.[CN] 我带了防风草来 做你最喜欢的榛子汤哦 Tangled (2010)
The first world I filmed was you.[CN] 我第一次看到並裝下的世界 就是小榛子 Love Your Neighbor (2013)
I've also packed a telescope, apples, bananas, fruit punch and my freshly baked home-made triple-decker nut-crazy vanilla cream cookies![CN] 我还带上了望远镜、苹果、香蕉、果饮 还有我刚做的手工榛子香草双层夹心奶油曲奇 Owl's Well That Ends Well (2011)
I'm sorry for pushing you out.[CN] 到到現在為止 我一直在推開小榛子你的心意 對不起 Love Your Neighbor (2013)
And the chocolate mousse with raspberries and hazelnut macaroon[CN] 巧克力慕丝 里面有覆盆子和榛子杏仁饼干 In Her Shoes (2005)
Is Enrique really in Spain?[CN] 話說那個Enrique 不是 那個小榛子啊 他真的在西班牙嗎 Love Your Neighbor (2013)
Do I detect a note of hazelnut?[CN] 我喝着有一丝榛子的味道? The Poker Game (2013)
I'm going to believe in the story you just made.[CN] 我打算從此相信小榛子你編的故事 Love Your Neighbor (2013)
To that note of hazelnut.[CN] 谢谢我感觉到了榛子的味道 The Poker Game (2013)
How about a hazelnut crepe?[CN] 榛子绉如何? 100 Degrees Below Zero (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top