ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazelwood

HH EY1 Z AH0 L W UH2 D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazelwood-, *hazelwood*, hazelwoo
CMU English Pronouncing Dictionary
HAZELWOOD    HH EY1 Z AH0 L W UH2 D
HAZELWOOD'S    HH EY1 Z AH0 L W UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hazelwood    (n) hˈɛɪzəlwud (h ei1 z @ l w u d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hazelwood \hazelwood\ n.
   A reddish-brown wood and lumber from the heartwood of the
   sweet gum tree.
 
   Syn: sweet gum, satin walnut, red gum.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazelwood
   n 1: reddish-brown wood and lumber from heartwood of the sweet
      gum tree used to make furniture [syn: {sweet gum}, {satin
      walnut}, {hazelwood}, {red gum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top