ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมอก

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมอก-, *หมอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอก[N] fog, Example: ในหน้าหนาว บริเวณหมู่บ้านจะมีหมอกบางๆ เป็นบางแห่ง, Thai definition: ละอองขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ ลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน
หมอก[ADJ] dark gray, Syn. สีเทา, เทา, Example: ขุนแผนแวะไปเอาดาบฟ้าฟื้นและม้าสีหมอกที่เมืองพิจิตร, Thai definition: สีเทาแก่อย่างสีเมฆ
หมอกฎหมาย[N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอก(หฺมอก) น. ละอองน้ำขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอนํ้า ลอยอยู่ในอากาศ.
หมอก(หฺมอก) ว. สีเทาแก่อย่างสีเมฆ, เป็นฝ้ามัว เช่น ตาหมอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photochemical smogหมอกควันแบบโฟโตเคมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
photochemical smogหมอกปนควันแบบโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smogหมอกควัน [TU Subject Heading]
Fog หมอก
เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Sea Fog หมอกทะเล
เป็นหมอกชนิดที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวล อากาศไปในแนวนอน (advection fog) เกิดขึ้นเหนือผิวน้ำทะเล โดยอากาศซึ่งอยู่เหนือผิวน้ำ ที่อุ่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำที่เย็นกว่า ทำให้อากาศข้างล่างเย็นลงต่ำกว่าจุดน้ำค้าง [สิ่งแวดล้อม]
Ice Fog หมอกน้ำแข็ง
หมอกซึ่งประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางตั้งแต่ 12 - 100 ไมครอน (micron) ล่องลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำแข็งมักจะเกิดในเขตละติจูดสูง เมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่ำมาก ท้องฟ้าแจ่มใส และลมสงบ เมื่อมองผ่านหมอกจะสามารถมองเห็น ดวงอาทิตย์ได้ บางครั้งอาจเกิดวงแสง (halo) ขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Mist หมอกน้ำค้าง
เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
Ground Fog หมอกพื้นดิน
มีความหมายอย่างเดียวกับหมอกที่เกิดจากการแผ่ รังสี ดู (radiation fog) หมอกชนิดนี้แม้ว่าจะค่อนข้างทึบ แต่ก็อาจจะพอมองเห็นดวงดาวได้ใน เวลากลางคืน และมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ในเวลากลางวัน เนื่องจาก มีขอบเขตในทางสูงไม่มากนัก [สิ่งแวดล้อม]
Fogsหมอก [การแพทย์]
Fogหมอก [อุตุนิยมวิทยา]
Mistหมอกน้ำค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Fog bankหมอกเป็นปื้น [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Very misty on the way and very chilly.- ถนนทั้งหนาว ทั้งหมอกจัด Rebecca (1940)
Night And Fogค่ำคืน และ เมฆหมอก Night and Fog (1956)
Its second is made on arrival in the night and fog.และไปพบกันอีกที ก็ที่ปลายทาง แห่งความมืด และเมฆหมอก Night and Fog (1956)
"Night and Fog"."ค่ำคืน และ เมฆหมอกNight and Fog (1956)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
That bloke with Scott,เจ้าหมอกับ สกอตต์ ฉันชื่นชมเสมอวิธีที่เขาไป Help! (1965)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
Yes, the Doctor Gillespie killings. Well, do your best.ประหารหมอกิลเลสปี ทำให้ดีที่สุด Blazing Saddles (1974)
Primary target covered by fog.เป้าหมายมีหมอกบัง Airplane! (1980)
No, we can't land. Fog has closed down everything.ไม่ใช่ เราลงพื้นไม่ได้ หมอกบังหมดทุกอย่าง Airplane! (1980)
Chief, we got fog every place east of the Rockies.หัวหน้าครับ ทางตะวันออกของ ร็อคกี้มีหมอกเต็มไปหมด Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอก[n.] (møk) EN: fog ; haze ; mist   FR: brouillard [m] ; brume [f] ; voile de brume [m]
หมอก[adj.] (møk) EN: dark grey   FR: gris foncé
หมอกควัน[n. exp.] (møk khwan) EN: smoke screen   FR: écran de fumée [m]
หมอกลางบ้าน[n.] (mø klāng bān) EN: self-styled doctor ; quack   FR: toubib (pop.) [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fog(n) หมอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloud[N] กลุ่มควัน, See also: หมอก, Syn. smoke, dust
fog[N] หมอก, See also: หมอกควัน, Syn. mist, haze
mist[N] หมอก, See also: ฝ้า, ควัน, สิ่งที่คล้ายหมอก, Syn. fog, cloud, smoke
mist[VI] ถูกปกคลุมด้วยหมอก, See also: หมอกลง, ถูกบดบังด้วยหมอก, Syn. fog, haze, Ant. clear
quacksalver[N] หมอเถื่อน, See also: หมอกำมะลอ, แพทย์เถื่อน, Syn. charlatan, fake doctor, mountebank, quack, Ant. professional doctor, qualified doctor
smog[N] หมอกควัน, See also: ควัน, ควันพิษ, Syn. atmosphere pollution, fog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
brume(บรูม) n. หมอก., See also: brumous adj. เป็นหมอก
crocus(โคร'คัส) n. หม้อเถื่อน,หมอกำมะลอ
defog(ดิฟอก') {defogged,defogging,defogs} vt. เอาหมอกออก,เอาคราบความชื้นออก
demist(ดิมิสท') vt. ขจัดหมอก,เอาหมอกออก
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
film(ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
fumulusชั้นเมฆหมอก

English-Thai: Nontri Dictionary
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
fog(vt) ทำให้เป็นหมอก,ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ยุ่งใจ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก
gray(n) สีเทา,สีหมอก
grey(adj) สีเทา,สีหมอก,แก่,ชรา,หงอก
grey(n) สีเทา,สีหมอก
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かすみ, kasumi] (n) หมอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top