Search result for

hazel

(50 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazel-, *hazel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazel[N] ต้นไม้เล็กๆ ชนิดหนึ่งในตระกูล Corylus, Syn. filbert
hazelnut[N] ผลของต้น hazel มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลแดง, Syn. filbert, hazel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazel(เฮ'เซิล) n. พืชต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Cotylud ให้ผลไม้ที่กินได้,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
hazel(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, there's like some green in there and then... on the pupil, there's like a hazel starburst sort of thing going on.ใช่ นั้นดูเหมือน สีเขียวในนั้น แล้วก็... ตรงตาดำ มันเหมือนสีน้ำตาลอ่อนๆ สะท้อนแสงออกมา I Love You, Beth Cooper (2009)
Bounce, little man. Skinny, I'm up on 2nd and Hazeltine, getting eyeballed hard.ถอยไปเจ้าตัวเล็ก ไอ้เหี่ยว ฉันอยู่ที่ถนนสาย 2 ฮาเซลไทน์ Mandala (2009)
Uh, Hazelton-เอ่อ ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
They're gonna help us out with the Hazelton transfer... specifically with Carlo Chavez.พวกเขาจะมาช่วยเรา เรื่องการขนย้ายไปที่ฮาเซลทัน มาเพื่อคาโล่ ชาเวสโดยเฉพาะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Hazelton.-ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus-เอ่อ ฮาเซลทัน นี่รถคุ้มกันนักโทษ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus 2 from Grafton Penitentiary.เอ่อ ฮาเซลทันนี่รถคุ้มกันนักโทษหมายเลข2 จากสถานกักกันแกรฟทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- When was Hazelton expecting us?-เราต้องไปถึงฮาเซลทันเมื่อไหร่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Why don't you call Hazelton?ทำไมคุณไม่โทรไปที่ฮาเซลทันล่ะคะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
If we don't show up at Hazelton, the F.B.I., U.S. Marshals... and every law officer in West Virginia is gonna be hunting you.ถ้าเรายังไม่ถึงฮาเซลทัน ทั้งเอฟบีไอ กองทัพสหรัฐ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในเวสต์เวอร์จิเนียร์ จะออกตามตัวแก Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Hazel, clean my shoe.เฮเซล ทำความสะอาดรองเท้าของฉัน In the Realm of the Basses (2009)
And, Hazel, you got drunk and hooked up with your cousin, twice.แล้วก็เฮเซลเมา In the Realm of the Basses (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazelWitch hazel tightens pores without drying skin.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZEL    HH EY1 Z AH0 L
HAZELL    HH AE1 Z AH0 L
HAZELIP    HH AE1 Z AH0 L IH2 P
HAZELETT    HH AE1 Z AH0 L EH0 T
HAZELETT    HH AE1 Z L EH0 T
HAZELNUT    HH EY1 Z AH0 L N AH2 T
HAZELTON    HH EY1 Z AH0 L T AH0 N
HAZELRIGG    HH AH0 Z EH1 L R IH0 G
HAZELRIGG    HH EY1 Z EH0 L R IH0 G
HAZELTINE    HH EY1 Z AH0 L T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hazel    (n) (h ei1 z l)
hazel    (n) (h ei1 z l)
hazels    (n) (h ei1 z l z)
Hazelwood    (n) (h ei1 z @ l w u d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haselhuhn {n} [ornith.]Hazel Grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィッチヘーゼル[, uicchihe-zeru] (n) witch hazel [Add to Longdo]
カバノキ科;樺木科;樺の木科[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut [Add to Longdo]
ノワゼット[, nowazetto] (n) hazelnut (fre [Add to Longdo]
ヘーゼル[, he-zeru] (n) (See 西洋榛) Eurasian hazel (Corylus avellana) [Add to Longdo]
ヘーゼルナッツ[, he-zerunattsu] (n) hazelnut [Add to Longdo]
マンサク科[マンサクか, mansaku ka] (n) (See 万作) Hamamelidaceae (plant family); witch-hazel [Add to Longdo]
伊予水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
蝦夷雷鳥[えぞらいちょう;エゾライチョウ, ezoraichou ; ezoraichou] (n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]
角榛[つのはしばみ;ツノハシバミ, tsunohashibami ; tsunohashibami] (n) (uk) Japanese hazel (Corylus sieboldiana) [Add to Longdo]
[はり;はぎ, hari ; hagi] (n) Siberian hazel (Corylus heterophylla var. thunbergii) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夏士莲[xiǎ shǐ lián, ㄒㄧㄚˇ ㄕˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] Hazeline (Unilever product) [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] hazel tree; Corylus heterophylla [Add to Longdo]
榛子[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazel \Ha"zel\ (h[=a]"z'l), n. [OE. hasel, AS. h[ae]sel; akin to
   D. hazelaar, G. hazel, OHG. hasal, hasala, Icel. hasl, Dan &
   Sw. hassel, L. corylus, for cosylus.]
   1. (Bot.) A shrub or small tree of the genus {Corylus}, as
    the {Corylus avellana}, bearing a nut containing a kernel
    of a mild, farinaceous taste; the filbert. The American
    species are {Corylus Americana}, which produces the common
    hazelnut, and {Corylus rostrata}. See {Filbert}. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. A miner's name for freestone. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   {Hazel earth}, soil suitable for the hazel; a fertile loam.
    
 
   {Hazel grouse} (Zool.), a European grouse ({Bonasa
    betulina}), allied to the American ruffed grouse.
 
   {Hazel hoe}, a kind of grub hoe.
 
   {Witch hazel}. See {Witch-hazel}, and {Hamamelis}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazel \Ha"zel\, a.
   1. Consisting of hazels, or of the wood of the hazel;
    pertaining to, or derived from, the hazel; as, a hazel
    wand.
    [1913 Webster]
 
       I sit me down beside the hazel grove. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Of a light brown color, like the hazelnut. "Thou hast
    hazel eyes." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazel
   adj 1: of a light brown or yellowish brown color
   n 1: Australian tree grown especially for ornament and its fine-
      grained wood and bearing edible nuts [syn: {hazel}, {hazel
      tree}, {Pomaderris apetala}]
   2: the fine-grained wood of a hazelnut tree (genus Corylus) and
     the hazel tree (Australian genus Pomaderris)
   3: any of several shrubs or small trees of the genus Corylus
     bearing edible nuts enclosed in a leafy husk [syn:
     {hazelnut}, {hazel}, {hazelnut tree}]
   4: a shade of brown that is yellowish or reddish; it is a
     greenish shade of brown when used to describe the color of
     someone's eyes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top