ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazed

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazed-, *hazed*, haz, haze
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, let me relieve you of that misconception, because you're about to get hazed harder than a suburban banquet hall during bat mitzvah season.ก็นะ ฉันขอปลดปล่อยพวกเธอจากการเข้าใจผิด เพราะพวกเธอกำลังจะถูกกลั่นแกล้ง รุนแรงกว่าห้องจัดงานเลี้ยงที่ชานเมือง Pilot (2015)
Okay, if I am being hazed right now...ถ้าฉันโดนแกล้งอยู่นะ... Fresh Paint (2010)
Sarah lawrence cannot accept someone who has hazed a teacher.Sarah lawrence ไม่สามารถยอมรับนักเรียนที่กลั่นแกล้งอาจารย์ได้ Seder Anything (2009)
But Sarah Lawrence cannot accept someone who has hazed a teacher.แต่ซาร่า วอร์เรนซ์ไม่ยินดีรับคนที่กลั่นแกล้งอาจารย์ The Grandfather (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hazed    (v) hˈɛɪzd (h ei1 z d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haze \Haze\, v. t. [imp. & p. p. {Hazed} (h[=a]zd); p. pr. & vb.
   n. {Hazing}.] [Also {hase}.] [Cf. Sw. haza to hamstring, fr.
   has hough, OD. h[ae]ssen ham.]
   1. To harass by exacting unnecessary, disagreeable, or
    difficult work.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass or annoy by playing abusive or shameful tricks
    upon; to humiliate by practical jokes; -- used esp. of
    college students, as an initiation rite into a fraternity
    or other group; as, the sophomores hazed a freshman.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top