ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -霾-, *霾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[霾, mái, ㄇㄞˊ] fog, mist; smoke, smog; dust storm
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  貍 (lí ㄌㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 4,319

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn mái, ㄧㄣ ㄇㄞˊ, / ] haze, #17,830 [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] dust-storm, #19,269 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
る;土降る[つちふる, tsuchifuru] (v5r) to rain dust; to have a dust storm [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Narukami no sukoshi toyomite (A faint clap of thunder) sashi kumori (Clouded skies) ame mo furanu ka?[CN] 隐约雷鸣 阴天空 但盼风雨来 The Garden of Words (2013)
Ah, group laughter. A sure sign that the worst is behind us and the movie is just about over.[CN] 大家欢声笑语 我得说阴已经离去 Toy Story of Terror (2013)
Gotta get my frustration out somewhere.[CN] 这样会一扫心情阴 2:45 PM (2013)
But how are we going to cope without the numbing haze of alcohol?[CN] 但我们要怎么克服 酒精带来阴与麻木呢? Love, Rosie (2014)
That were kind of you, Daisy.[CN] 钱财丢尽的那段日子 一切都是那么的阴 The London Season (2013)
We get a lot of static because of the fog.[CN] 我们走了很多冤枉路,因为雾 Haunter (2013)
Narukami no sukoshi toyomite (A faint clap of thunder) furazu to mo (Even if rain comes not) warewa tomaramu (I will stay here) imoshi todomeba (Together with you)[CN] 隐约雷鸣 阴天空 即使天无雨 我亦留此地 The Garden of Words (2013)
♪ It's the only way that things will get better ♪[CN] 200)}唯有如此才能突破阴 My Little Pony: Equestria Girls (2013)
A sulfuric acid haze blocked incoming sunlight and darkened the planet.[CN] 硫酸雾隔绝了阳光 使地球陷入黑暗 A sulfuric acid haze blocked incoming sunlight and darkened the planet The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
YOU KNOW, THE FIRST TIME YOU WALKED INTO MY OFFICE OUT OF THE DARKNESS...[CN] 你第一次走進我辦公室時,一臉陰 Olympus Has Fallen (2013)
She did once before, and you can be there to pick up the pieces.[CN] 她曾经抛弃过 然后你可以帮她走出阴 Good Form (2013)
But through her silence it has become ever greater.[CN] 在他们的沉默之下 阴却越来越大 Wetlands (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top