ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阴霾

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阴霾-, *阴霾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴霾[yīn mái, ㄧㄣ ㄇㄞˊ, / ] haze, #17,830 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure. It'll turn out all right.[CN] 当然会,阴霾必将散去 Where the Sidewalk Ends (1950)
These shadows. This shifting of ashes of a dead past, these doubts...[CN] 这幽灵 这昔日的阴霾 这怀疑 Sandra (1965)
"in our beclouded and tempestuous existence."[CN] "挥别阴霾悲惨的生活" Episode #1.2 (1990)
I'm gonna come out of this.[CN] 我会走出阴霾 61* (2001)
Still, all this does little to relieve the macabre gloom in our flats.[CN] 不过,这所有的好消息 仍然无法扫除笼罩在我们 头上的阴霾 Part X (1989)
* Bring gloom down to that minimum *[CN] 带来阴霾 下降到最低 The Mighty Ducks (1992)
We're going to put in new numbers, and learn them as fast as we can... and we're going to yank out all that junk.[CN] 我们要有新的曲目大家要尽快学会... 我们要一扫阴霾 The Band Wagon (1953)
But he was subject to a peculiar form of depression.[CN] 不过有时他会突然变得特别阴霾 The Crooked Man (1984)
I should have also severed my ears to seal myself up in my unhappy body.[CN] 我还该把耳朵割掉 把自己封锁在这阴霾的身体里 Oedipus Rex (1967)
Clears the month of your sorry rainbow expressions.[CN] 清洗掉多日来的阴霾 The Basketball Diaries (1995)
She did once before, and you can be there to pick up the pieces.[CN] 她曾经抛弃过 然后你可以帮她走出阴霾 Good Form (2013)
Dad's gone, just get over it![CN] 爸死了半年 你也该走出阴霾 Chapter One 'Genesis' (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top