ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glaze over

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glaze over-, *glaze over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glaze over[PHRV] (นัยน์ตา)ถูกปกคลุมไปด้วย (ทำให้แทบมองไม่เห็น), Syn. film over, haze over

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I glaze over it with blue, but... thinly, so that the black shows through.ฉันค่อยจะเติมสีฟ้าแถวนี้ แต่... แค่บางๆ Girl with a Pearl Earring (2003)
Why do everyone's eyes glaze over when I talk about this?ทำไมตาทุกๆคนเหมือนจะปิดตลอด เวลาฉันพูดเรื่องพวกนี้เนี่ย? The House Bunny (2008)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glaze over
   v 1: become glassy; lose clear vision; "Her eyes glazed over
      from lack of sleep" [syn: {film over}, {glaze over},
      {blur}]
   2: become glassy or take on a glass-like appearance; "Her eyes
     glaze over when she is bored" [syn: {glaze}, {glass}, {glass
     over}, {glaze over}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

glaze over ( G L EY1 Z OW1 V ER0)

 


  

 
glaze over
 • (นัยน์ตา)ถูกปกคลุมไปด้วย (ทำให้แทบมองไม่เห็น)[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top