ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -榛-, *榛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[榛, zhēn, ㄓㄣ] hazelnut; thicket, underbrush
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  秦 (qín ㄑㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 4,595

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] hazel tree; Corylus heterophylla, #28,659 [Add to Longdo]
[zhēn zi, ㄓㄣ ㄗ˙, ] hazelnut, #41,056 [Add to Longdo]
[zhēn guǒ, ㄓㄣ ㄍㄨㄛˇ, ] filbert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はり;はぎ, hari ; hagi] (n) Siberian hazel (Corylus heterophylla var. thunbergii) [Add to Longdo]
[はり;はぎ, hari ; hagi] (n) (arch) (See の木) Japanese alder (Alnus japonica) [Add to Longdo]
の木[はんのき;ハンノキ, hannoki ; hannoki] (n) (uk) Japanese alder (Alnus japonica) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the birds will be nesting in the hazel thicket.[CN] 鸟儿也会在树上筑巢 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
You like nuts?[CN] 你喜欢子? Padre Padrone (1977)
Hazel nut cream and marzipan.[CN] 树坚果奶油和杏仁。 Italian for Beginners (2000)
And the chocolate mousse with raspberries and hazelnut macaroon[CN] 巧克力慕丝 里面有覆盆子和子杏仁饼干 In Her Shoes (2005)
Two cappuccinos and a Hazelnut Frappuccino.[CN] 两杯热牛奶咖啡, 一杯果味咖啡,不要牛奶。 I Am Sam (2001)
The trees, this hazel-nut bush...[CN] 树,看这棵树... The Mirror (1975)
You didn't have nuts, hazelnuts or wine?[CN] 你們連堅果、子或酒都沒有嗎? Meu Pé de Laranja Lima (1982)
- Oh... - hazelnut pudding for dessert.[CN] 甜品要子布丁 The Contender (2000)
Hey, who wants some nuts? ! I got fresh nuts over here.[CN] 嘿 谁要果 新鲜的果 接着 Police Academy: Mission to Moscow (1994)
Hamamelis-- well, flowering witch hazel. Fairly rare in these parts.[CN] 金缕梅是树的花 这地方很少见 Far from Heaven (2002)
Will you have a piece of hazelnut cake?[CN] 您要吃一块子蛋糕吗? What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
I'll bring thee to clust'ring filberts, and sometimes I'll get thee young scamels from the rock.[CN] 我要采成球的果献给您 我还要从岩石上为您捉下海鸥的雏鸟来 Prospero's Books (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top